Browse Source

Imported Translations from Zanata

For more information about this automatic import see:
https://docs.openstack.org/i18n/latest/reviewing-translation-import.html

Change-Id: If9e78c53e80a6a104f54400ea5044d7e92cf2e45
changes/41/665341/2
OpenStack Proposal Bot 2 years ago
parent
commit
60fb62f17a
  1. 625
      heat_dashboard/locale/ne/LC_MESSAGES/django.po
  2. 111
      heat_dashboard/locale/ne/LC_MESSAGES/djangojs.po
  3. 100
      releasenotes/source/locale/ne/LC_MESSAGES/releasenotes.po

625
heat_dashboard/locale/ne/LC_MESSAGES/django.po

@ -0,0 +1,625 @@
# OpenStack Infra <zanata@openstack.org>, 2015. #zanata
# Andreas Jaeger <jaegerandi@gmail.com>, 2016. #zanata
# Surit Aryal <aryalsurit@gmail.com>, 2018. #zanata
# Surit Aryal <aryalsurit@gmail.com>, 2019. #zanata
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: heat-dashboard VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.launchpad.net/openstack-i18n/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-22 15:39+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-13 11:25+0000\n"
"Last-Translator: Surit Aryal <aryalsurit@gmail.com>\n"
"Language-Team: Nepali\n"
"Language: ne\n"
"X-Generator: Zanata 4.3.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
#, python-format
msgid "%(resource_status)s: %(resource_status_reason)s"
msgstr "%(resource_status)s: %(resource_status_reason)s"
#, python-format
msgid "%(stack_status_title)s: %(stack_status_reason)s"
msgstr "%(stack_status_title)s: %(stack_status_reason)s"
msgid "A local environment to upload."
msgstr "अपलोड गर्नका लागि लोकल वातावरण"
msgid "A local template to upload."
msgstr "अपलोड गर्नका लागि एउटा स्थानीय टेम्प्लेट"
msgid ""
"A template is used to automate the deployment of infrastructure, services, "
"and applications."
msgstr ""
"एक टेम्पलेट आधारभूत संरचना, सेवाहरु, र अनुप्रयोगहरुको तैनाती स्वचालित गर्न को लागी प्रयोग "
"गरिन्छ।"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Adopt Complete"
msgstr "Adopt Complete"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Adopt Failed"
msgstr "Adopt Failed"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Adopt In Progress"
msgstr "Adopt In Progress"
msgid "An external (HTTP) URL to load the template from."
msgstr "बाट टेम्प्लेट लोड गर्नका लागि एउटा बाह्य (HTTP) URL"
msgid "Attributes"
msgstr "विशेषताहरू"
msgid "Case sensitive"
msgstr "केस संवेदनशील"
msgid "Case-sensitive"
msgstr "केस संवेदनशील"
msgid "Change Stack Template"
msgstr "स्टेक स्टेम्प्लेट परिवर्तन गर्नुहोस्"
msgid "Change Template"
msgstr "टेम्प्लेट परिवर्तन गर्नुहोस्"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Check Complete"
msgstr "Check Complete"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Check Failed"
msgstr "Check Failed"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Check In Progress"
msgstr "Check In Progress"
msgid "Check Stack"
msgid_plural "Check Stacks"
msgstr[0] "स्ट्याक जाँच गर्नुहोस्"
msgstr[1] "स्ट्याकहरू जाँच गर्नुहोस्"
msgid "Checked Stack"
msgid_plural "Checked Stacks"
msgstr[0] "जाँच गरिएको स्ट्याक"
msgstr[1] "जाँच गरिएका स्ट्याकहरू"
msgid "Clear Canvas"
msgstr "खाली क्यानवास"
msgid "Close"
msgstr "बन्द"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Create Complete"
msgstr "सिर्जना सम्पन्न भयो"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Create Failed"
msgstr "सिर्जना असफल भयो"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Create In Progress"
msgstr "सिर्जना हुदैछ"
msgid "Create Stack"
msgstr "स्टेक बनाउनुहोस्"
msgid "Create a new stack with the provided values."
msgstr "प्रदान गरिएका मानहरूको साथ नयाँ स्ट्याक सिर्जना गर्नुहोस्।"
msgid "Created"
msgstr "सृष्टि भयो"
msgid "Creation Timeout (minutes)"
msgstr "बनाउने समय सकियो( मिनटहरू)"
msgid "Date Updated"
msgstr "तारिक अपडेट गरिएको छ"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Delete Complete"
msgstr "मेटाईयो"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Delete Failed"
msgstr "मेट्न असफल भयो"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Delete In Progress"
msgstr "मेटाउँदै"
msgid "Delete Stack"
msgid_plural "Delete Stacks"
msgstr[0] "स्ट्याक मेटाउनुहोस्"
msgstr[1] "स्ट्याकहरू मेटाउनुहोस्"
msgid "Deleted Stack"
msgid_plural "Deleted Stacks"
msgstr[0] "मेटिएको स्ट्याक"
msgstr[1] "मेटिएको स्ट्याकहरू"
msgid "Description"
msgstr "विबरण"
msgid "Description:"
msgstr "विवरण:"
msgid "Direct Input"
msgstr "सिधा इनपुट"
msgid "Disabled"
msgstr "निस्क्रीय गरिएको"
msgid "Edit Template"
msgstr "टेम्प्लेट सम्पादन गर्नुहोस्"
msgid "Enable rollback on create/update failure."
msgstr "बनाउनु/अपडेट असफलतामा फर्किनु सक्रीय गर्नुहोस्।"
msgid "Enabled"
msgstr "सक्रीय गरियो"
msgid "Environment Data"
msgstr "वातावरण डाटा"
msgid "Environment File"
msgstr "वातावरण फाइल"
msgid "Environment Source"
msgstr "वातावरण स्रोत"
msgid "Events"
msgstr "इभेन्टहरू"
msgid "Export Draft"
msgstr "ड्राफ्ट निर्यात गर्नुहोस्"
msgid "File"
msgstr "फाइल"
msgid "Function"
msgstr "प्रकार्य"
msgid "ID"
msgstr "आई डि"
msgid "Import Draft"
msgstr "ड्राफ्ट आयात गर्नुहोस्"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Init Complete"
msgstr "Init Complete"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Init Failed"
msgstr "Init Failed"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Init In Progress"
msgstr "Init In Progress"
msgid "Last Updated"
msgstr "अघिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको "
msgid "Launch"
msgstr "शुरू गर्नुहोस्"
msgid "Launch Parameters"
msgstr "प्यारामिटर सुरू गर्नुहोस्"
msgid "Launch Stack"
msgstr "स्टेक आरम्भ गर्नुहोस्"
msgid "Links"
msgstr "लिङ्कहरू"
msgid "Load Draft"
msgstr "ड्राफ्ट लोड गर्नुहोस्"
msgid "Manage Drafts"
msgstr "ड्राफ्टहरू व्यवस्थापन गर्नुहोस्"
msgid "Minutes"
msgstr "मिनेट"
msgid "Name"
msgstr "नाम"
msgid ""
"Name must start with a letter and may only contain letters, numbers, "
"underscores, periods and hyphens."
msgstr ""
"नाम आवश्यक रूपमा अक्षरबाट थालिनुपर्छ अनि यसमा अक्षर, सङ्ख्या, अन्डरस्कोर, पिरियडहूर अनि "
"हाइफनहरू मात्र हुनुपर्छ।"
msgid "Name of the stack to create."
msgstr "बनाउनुपर्ने स्टेकको नाम।"
msgid "Next"
msgstr "अर्को"
msgid "Orchestration"
msgstr "अर्केस्ट्रेसन"
msgid "Outputs"
msgstr "निर्गतहरू"
msgid "Overview"
msgstr "ओभरभ्यु"
msgid "Parameters"
msgstr "प्यारामिटर"
#, python-format
msgid "Password for user \"%s\""
msgstr "उपभोक्ता \"%s\"को लागि पासवर्ड"
msgid ""
"Please drag and drop resource icons into center canvas to define resource "
"for template."
msgstr ""
"कृपया टेम्पलेटको संसाधन परिभाषित गर्नको लागी केन्द्र क्यानवासमा स्रोत आइकनहरू ड्र्याग "
"गर्नुहोस् र ड्रप गर्नुहोस्।"
#, python-format
msgid "Please specify a %s using only one source method."
msgstr "एउटा मात्र स्रोत बिधि प्रयोग गरेर कृपया एउटा %s तोक्नुहोस्"
msgid "Preview"
msgstr "पूर्वावलोकन"
msgid "Preview Stack"
msgstr "स्ट्याक पूर्वावलोकन गर्नुहोस्"
msgid "Preview Stack Details"
msgstr "स्ट्याक विवरणहरू पूर्वावलोकन गर्नुहोस्"
msgid "Preview Stack Parameters"
msgstr "स्ट्याक प्यारामिटरहरू पूर्वावलोकन गर्नुहोस्"
msgid "Preview Template"
msgstr "टेम्प्लेट पूर्वावलोकन गर्नुहोस्"
msgid "Preview a new stack with the provided values."
msgstr "प्रदान गरिएका मानहरूको साथ नयाँ स्ट्याक सिर्जना गर्नुहोस्।"
msgid "Properties"
msgstr "गुणहरू"
msgid "Referenced Files"
msgstr "सन्दर्भ गरिएका फाइलहरू"
msgid "Resource"
msgstr "सामग्री"
msgid "Resource ID"
msgstr "रिसोर्स ID"
msgid "Resource Metadata"
msgstr "रिसोर्स मेटाडाटा"
msgid "Resource Types"
msgstr "स्रोत प्रकारहरू"
msgid "Resources"
msgstr "रिसोर्सहरू"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Resume Complete"
msgstr "Resume Complete"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Resume Failed"
msgstr "Resume Failed"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Resume In Progress"
msgstr "Resume In Progress"
msgid "Resume Stack"
msgid_plural "Resume Stacks"
msgstr[0] "स्ट्याक पुन: सुरु गर्नुहोस्"
msgstr[1] "स्ट्याकहरू पुन: सुरु गर्नुहोस्"
msgid "Resumed Stack"
msgid_plural "Resumed Stacks"
msgstr[0] "पुन: सुरु भएको स्ट्याक"
msgstr[1] "पुन: सुरु भएको स्ट्याकहरू"
msgid "Rollback"
msgstr "पछि फर्किनु"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Rollback Complete"
msgstr "Rollback Complete"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Rollback Failed"
msgstr "Rollback Failed"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Rollback In Progress"
msgstr "Rollback In Progress"
msgid "Rollback On Failure"
msgstr "असफलतामा फर्किनुहोस्"
msgid "Save Draft"
msgstr "ड्राफ्ट बचत गर्नुहोस्"
msgid "Select Template"
msgstr "टेम्प्लेट चयन गर्नुहोस्"
msgid "Select a new template to preview a stack."
msgstr "स्ट्याक पूर्वावलोकन गर्न नयाँ टेम्प्लेट चयन गर्नुहोस्।"
msgid "Select a new template to re-launch a stack."
msgstr "एउटा स्टेक पुनःआरम्भ गर्नका लागि एउटा नयाँ टेम्प्लेट चन गर्नुहोस्।"
msgid "Select a template to launch a stack."
msgstr "एउटा स्टेक आरम्भ गर्नका लागि एउटा टेम्पलेट चयन गर्नुहोस्।"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Snapshot Complete"
msgstr "Snapshot Complete"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Snapshot Failed"
msgstr "Snapshot Failed"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Snapshot In Progress"
msgstr "Snapshot In Progress"
msgid "Stack Events"
msgstr "स्टेक इभेन्टहरू"
msgid "Stack ID"
msgstr "स्टेक ID"
msgid "Stack ID ="
msgstr "स्ट्याक आईडी ="
msgid "Stack Name"
msgstr "स्टेक नाम"
msgid "Stack Name ="
msgstr "स्ट्याक नाम ="
msgid "Stack Parameters"
msgstr "स्ट्याक प्यारामिटर"
msgid "Stack Preview"
msgstr "स्ट्याक पूर्वावलोकन"
msgid "Stack Resource"
msgstr "स्टेक स्रोत"
msgid "Stack Resource ID"
msgstr "स्ट्याक रिसोर्स ID"
msgid "Stack Resource Type"
msgstr "स्टेक रिसोर्स प्रकार"
msgid "Stack Resources"
msgstr "स्टेक रिसोर्सहरू"
msgid "Stack creation started."
msgstr "स्टेक बनाउने शुरू गरिएको छ।"
msgid "Stack creation timeout in minutes."
msgstr "मिनटमा स्टेक बनाउने समय सकियो।"
msgid "Stack update started."
msgstr "स्टेक अपडेट शुरू गरिएको छ।"
msgid "Stack updating timeout in minutes."
msgstr "मिनेटमा समयसिमा अद्यावधिक थुपार्नुहोस्।"
msgid "Stacks"
msgstr "स्टेकहरू"
msgid "Status"
msgstr "स्टाटस"
msgid "Status ="
msgstr "स्टाटस ="
msgid "Status Reason"
msgstr "स्टाटस कारण"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Suspend Complete"
msgstr "Suspend Complete"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Suspend Failed"
msgstr "Suspend Failed"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Suspend In Progress"
msgstr "Suspend In Progress"
msgid "Suspend Stack"
msgid_plural "Suspend Stacks"
msgstr[0] "स्ट्याक निलम्बन गर्नुहोस्"
msgstr[1] "स्ट्याकहरू निलम्बन गर्नुहोस्"
msgid "Suspended Stack"
msgid_plural "Suspended Stacks"
msgstr[0] "निलम्बित स्ट्याक"
msgstr[1] "निलम्बित स्ट्याकहरू"
msgid "Template"
msgstr "टेम्प्लेट"
msgid "Template Data"
msgstr "टेम्प्लेट डाटा"
msgid "Template File"
msgstr "टेम्प्लेट फाइल"
msgid "Template Functions"
msgstr "टेम्प्लेट प्रकार्यहरू"
msgid "Template Generator"
msgstr "टेम्पलेट सर्जक"
msgid "Template Source"
msgstr "टेम्प्लेट स्रोत"
msgid "Template URL"
msgstr "टेम्प्लेट URL"
msgid "Template Version"
msgstr "टेम्प्लेट संस्करण"
msgid "Template Versions"
msgstr "टेम्पलेट संस्करणहरू"
msgid "The raw contents of the environment file."
msgstr "वातावरण फाइलको काँचो कन्टेन्टहरू।"
msgid "The raw contents of the template."
msgstr "टेम्पलेटको काँचो सामग्री"
#, python-format
msgid "There was a problem parsing the %(prefix)s: %(error)s"
msgstr "%(prefix)s: %(error)s पार्सिङ गर्ने क्रममा समस्या भएको थियो"
msgid ""
"This is required for operations to be performed throughout the lifecycle of "
"the stack"
msgstr "यो स्टेकको सम्पूर्ण जीवनक्रममा कार्यान्वयन गर्ने अभियानका लागि आवस्यक पर्दछ।"
msgid "Time Since Event"
msgstr "घटनादेखिको समय"
msgid "Timeout"
msgstr "समय सकियो"
msgid "Topology"
msgstr "टोपोलोजी"
msgid "Type"
msgstr "विवरण"
msgid "Type ="
msgstr "प्रकार ="
msgid "URL"
msgstr "URL"
#, python-format
msgid "Unable to get events for stack \"%s\"."
msgstr "\"%s\" स्टेकका लागि इभेन्टहरू प्राप्त गर्न असमर्थ"
#, python-format
msgid "Unable to get functions for template version \"%s\"."
msgstr "टेम्प्लेट संस्करण \"%s\" को लागि कार्यहरू प्राप्त गर्न असक्षम।"
#, python-format
msgid "Unable to get resources for stack \"%s\"."
msgstr "\"%s\" स्टेकका लागि रिसोर्सहरू प्राप्त गर्न असमर्थ"
msgid "Unable to retrieve metadata."
msgstr "मेटाडाटा प्राप्त गर्न असमर्थ।"
msgid "Unable to retrieve resource type details."
msgstr "संसाधन प्रकारको जानकारी पुन: प्राप्त गर्न असक्षम।"
msgid "Unable to retrieve resource."
msgstr "रिसोर्स प्राप्त गर्न असमर्थ"
msgid "Unable to retrieve stack list."
msgstr "स्टेक सूची प्राप्त गर्न असमर्थ"
msgid "Unable to retrieve stack resource types."
msgstr "स्ट्याक संसाधन प्रकारहरू पुनःप्राप्त गर्न असमर्थ।"
msgid "Unable to retrieve stack template."
msgstr "स्टेक टेम्प्लेट प्राप्त गर्न असमर्थ"
msgid "Unable to retrieve stack."
msgstr "स्टेक प्राप्त गर्न असमर्थ"
msgid "Unable to retrieve template functions."
msgstr "टेम्प्लेट प्रकार्यहरू पुन: प्राप्त गर्न असमर्थ।"
msgid "Unable to retrieve template versions."
msgstr "टेम्प्लेट संस्करणहरू पुन: प्राप्त गर्न असमर्थ।"
msgid "Update"
msgstr "अपडेट गर्नुहोस्"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Update Complete"
msgstr "अद्यावधिक सम्पन्न भयो"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Update Failed"
msgstr "अद्यावधिक असफल भयो"
msgctxt "current status of stack"
msgid "Update In Progress"
msgstr "अद्यावधिक हुदैछ"
msgid "Update Stack"
msgstr "स्टेक अपडेट गर्नुहोस्"
msgid "Update Stack Parameters"
msgstr "स्टेक प्यारामिटरहरू अपडेट गर्नुहोस्"
msgid ""
"Update a stack with the provided values. Please note that any encrypted "
"parameters, such as passwords, will be reset to default if you do not change "
"them here."
msgstr ""
"प्रदान गरिएका मूल्यहरू लिएर एउटा स्टेक अपडेट गर्नुहोस्। कृपय नोट गर्नुहोस् कि कुना इन्क्रिप्ट "
"गरिएको प्यारामिटर, जस्तै पासवर्डहरू, यदि तपाईँले परिवर्तन गर्नुभएन भने डिफल्टमा रिसेट हुन्छ।"
msgid "Updated"
msgstr "अपडेट गरिएको"
msgid "Updating Timeout (minutes)"
msgstr "समय समाप्त (मिनेट) अद्यावधिक गर्ने"
msgid ""
"Use one of the available template source options to specify the template to "
"be used in changing this stack."
msgstr ""
"यो स्ट्याक परिवर्तन गर्न टेम्प्लेट निर्दिष्ट गर्न उपलब्ध टेम्प्लेट स्रोत विकल्प मध्ये एक प्रयोग "
"गर्नुहोस्।"
msgid ""
"Use one of the available template source options to specify the template to "
"be used in creating this stack."
msgstr ""
"स्टेक बनाउने क्रममा प्रयोग गर्नका लागि टेम्प्लेक प्रयोग गर्नका लागि उपलब्ध कुनै एक टेम्प्ले "
"स्रोतको प्रयोग गर्नुहोस्।"
msgid ""
"Use one of the available template source options to specify the template to "
"be used in previewing this stack."
msgstr ""
"यो स्ट्याक पूर्वावलोकनमा प्रयोग हुने टेम्पलेट निर्दिष्ट गर्न उपलब्ध टेम्प्लेट स्रोत विकल्प मध्ये "
"एक प्रयोग गर्नुहोस्।"
msgid "Version"
msgstr "संस्करण"
msgid "You must specify a template via one of the available sources."
msgstr "उपलब्ध स्रोतहरूमध्ये एउटाबाट तपाईँले आवश्यक रूपमा एउटा टेम्प्लेट निश्चित गर्नुपर्छ।"
msgid "environment"
msgstr "वातावरण"
msgid "template"
msgstr "टम्प्लेट"

111
heat_dashboard/locale/ne/LC_MESSAGES/djangojs.po

@ -0,0 +1,111 @@
# OpenStack Infra <zanata@openstack.org>, 2015. #zanata
# Surit Aryal <aryalsurit@gmail.com>, 2019. #zanata
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: heat-dashboard VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.launchpad.net/openstack-i18n/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-22 15:39+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-14 04:55+0000\n"
"Last-Translator: Surit Aryal <aryalsurit@gmail.com>\n"
"Language-Team: Nepali\n"
"Language: ne\n"
"X-Generator: Zanata 4.3.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
msgid "Cancel"
msgstr "रद्ध गर्नुहोस्"
msgid "Check Stack"
msgid_plural "Check Stacks"
msgstr[0] "स्ट्याक जाँच गर्नुहोस्"
msgstr[1] "स्ट्याकहरू जाँच गर्नुहोस्"
#, python-format
msgid "Checked Stack: %s."
msgid_plural "Checked Stacks: %s."
msgstr[0] "जाँच गरिएको स्ट्याक: %s।"
msgstr[1] "जाँच गरिएको स्ट्याकहरू: %s।"
msgid "Confirm Check Stack"
msgid_plural "Confirm Check Stacks"
msgstr[0] "स्ट्याक जाँच पुष्टि गर्नुहोस्"
msgstr[1] "स्ट्याकहरू जाँच पुष्टि गर्नुहोस्"
msgid "Confirm Delete Stack"
msgid_plural "Confirm Delete Stacks"
msgstr[0] "स्ट्याक मेटाउनुहोस्"
msgstr[1] "स्ट्याकहरू मेटाउनुहोस्"
msgid "Create Stack"
msgstr "स्टेक बनाउनुहोस्"
msgid "Delete Resource"
msgstr "सामग्री मेटाउनुहोस्"
msgid "Delete Stack"
msgid_plural "Delete Stacks"
msgstr[0] "स्ट्याक मेटाउनुहोस्"
msgstr[1] "स्ट्याकहरू मेटाउनुहोस्"
#, python-format
msgid "Deleted Stack: %s."
msgid_plural "Deleted Stacks: %s."
msgstr[0] "मेटिएको स्ट्याक %s"
msgstr[1] "मेटिएको स्ट्याकहरू %s"
msgid "Download"
msgstr "डाउनलोड गर्नुहोस्"
msgid "Heat Orchestration Template"
msgstr "Heat Orchestration टम्प्लेट"
msgid "OK"
msgstr "ठिक छ"
msgid "Save"
msgstr "सेभ गर्नुहोस्"
msgid "Saved Drafts"
msgstr "सुरक्षित ड्राफ्टहरू"
msgid "Show More Properties"
msgstr "अधिक गुणहरू देखाउनुहोस्"
#, python-format
msgid "Stack %s was successfully created."
msgstr "स्ट्याक %s सफलतापूर्वक सिर्जना गरियो।"
#, python-format
msgid "Unable to check Stack: %s."
msgid_plural "Unable to check Stacks: %s."
msgstr[0] "%s स्ट्याक जाँच गर्न सकिएन।"
msgstr[1] "%s स्ट्याकहरू जाँच गर्न सकिएन।"
#, python-format
msgid "Unable to delete Stack: %s."
msgid_plural "Unable to delete Stacks: %s."
msgstr[0] "स्ट्याक: %s मेटाउन असमर्थ।"
msgstr[1] "स्ट्याकहरू: %s मेटाउन असमर्थ।"
#, python-format
msgid "You are not allowed to check stacks: %s"
msgstr "तपाईंलाई स्ट्याक: %s जाँच गर्न अनुमति छैन"
#, python-format
msgid "You are not allowed to delete stacks: %s"
msgstr "तपाईंलाई स्ट्याक: %s जाँच गर्न अनुमति छैन"
#, python-format
msgid "You have selected \"%s\"."
msgid_plural "You have selected \"%s\"."
msgstr[0] "तपाईंले \"%s\".चयन गर्नुभएको छ।"
msgstr[1] "तपाईंले \"%s\".चयन गर्नुभएको छ।"
#, python-format
msgid "You have selected \"%s\". Deleted stack is not recoverable."
msgid_plural "You have selected \"%s\". Deleted stacks are not recoverable."
msgstr[0] "तपाईंले \"%s\" चयन गर्नुभएको छ। हटाइएको स्ट्याक पुन: प्राप्ति योग्य छैन।"
msgstr[1] "तपाईंले \"%s\" चयन गर्नुभएको छ। हटाइएको स्ट्याकहरू पुन: प्राप्ति योग्य छैन।"

100
releasenotes/source/locale/ne/LC_MESSAGES/releasenotes.po

@ -0,0 +1,100 @@
# Surit Aryal <aryalsurit@gmail.com>, 2018. #zanata
# Surit Aryal <aryalsurit@gmail.com>, 2019. #zanata
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: heat-dashboard\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-22 15:39+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-17 09:37+0000\n"
"Last-Translator: Surit Aryal <aryalsurit@gmail.com>\n"
"Language-Team: Nepali\n"
"Language: ne\n"
"X-Generator: Zanata 4.3.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
msgid "1.0.0"
msgstr "१.०.०"
msgid "1.1.0"
msgstr "१.१.०"
msgid ""
"A panel for ``Template Generator`` is newly added. There is not specific "
"installation process. After installing heat-dashboard, this panel will be "
"displayed along with ``Stacks``, ``Resource Types`` and ``Template "
"Versions``."
msgstr ""
"A panel for ``Template Generator`` is newly added. There is not specific "
"installation process. After installing heat-dashboard, this panel will be "
"displayed along with ``Stacks``, ``Resource Types`` and ``Template "
"Versions``."
msgid "Current Series Release Notes"
msgstr "हालको सीरीज रिलीज नोट्स"
msgid "Heat Dashboard Release Notes"
msgstr "Heat ड्यासबोर्ड रिलीज नोटहरू"
msgid ""
"Heat support in OpenStack Dashboard is now split into a separated python "
"package."
msgstr ""
"Heat support in OpenStack Dashboard is now split into a separated python "
"package."
msgid ""
"Heat support in OpenStack Dashboard is now split into a separete package "
"``heat-dashboard``. You need to install ``heat-dashboard`` after upgrading "
"OpenStack Dashboard to Queens release and add ``enabled`` file for Heat "
"Dashboard. For detail information, see https://docs.openstack.org/heat-"
"dashboard/latest/."
msgstr ""
"Heat support in OpenStack Dashboard is now split into a separete package "
"``heat-dashboard``. You need to install ``heat-dashboard`` after upgrading "
"OpenStack Dashboard to Queens release and add ``enabled`` file for Heat "
"Dashboard. For detail information, see https://docs.openstack.org/heat-"
"dashboard/latest/."
msgid ""
"If you need to update your queens heat-dashboard to rocky, you must copy the "
"latest enabled file (_1650_project_template_generator_panel.py) to horizon/"
"openstack_dashboard/enabled directory again. The enabled file for template "
"generator has been changed a lot in rocky and it does not have compatibility "
"with queens heat-dashboard. The background of this change is that SCSS and "
"xstatic modules are started to be used rather than CSS and embedded "
"JavaScript copies to follow Horizon’s contribution rule. [`bug 1753919 "
"<https://bugs.launchpad.net/heat-dashboard/+bug/1753919>`__] [`bug 1755140 "
"<https://bugs.launchpad.net/heat-dashboard/+bug/1755140>`__] [`bug 1755308 "
"<https://bugs.launchpad.net/heat-dashboard/+bug/1755308>`__]"
msgstr ""
"If you need to update your queens heat-dashboard to rocky, you must copy the "
"latest enabled file (_1650_project_template_generator_panel.py) to horizon/"
"openstack_dashboard/enabled directory again. The enabled file for template "
"generator has been changed a lot in rocky and it does not have compatibility "
"with queens heat-dashboard. The background of this change is that SCSS and "
"xstatic modules are started to be used rather than CSS and embedded "
"JavaScript copies to follow Horizon’s contribution rule. [`bug 1753919 "
"<https://bugs.launchpad.net/heat-dashboard/+bug/1753919>`__] [`bug 1755140 "
"<https://bugs.launchpad.net/heat-dashboard/+bug/1755140>`__] [`bug 1755308 "
"<https://bugs.launchpad.net/heat-dashboard/+bug/1755308>`__]"
msgid "New Features"
msgstr "नयाँ सुविधाहरू"
msgid "Prelude"
msgstr "सुरुवाती"
msgid "Queens Series Release Notes"
msgstr "Queens श्रृंखला जारी नोटहरू"
msgid "Rocky Series Release Notes"
msgstr "Rocky श्रृंखला जारी नोटहरू"
msgid "Stein Series Release Notes"
msgstr "Stein श्रृंखला जारी नोटहरू"
msgid "Upgrade Notes"
msgstr "अपग्रेड टिप्पणीहरू"
Loading…
Cancel
Save