Added translators, reviewers, coordinators to Russian team

Change-Id: I4545e4d670ab15c810c6d4f9a3c2d9da37f99d1c
changes/31/396031/2
Nickolay Smirnov 6 years ago
parent 2ed1e2f0d3
commit 239c6344db
  1. 23
      tools/zanata/translation_team.yaml

@ -356,32 +356,55 @@ es:
- travisn
ru:
coordinators:
- zloykaban
- adiantum
- nsmirnov
language:
- Russian
translators:
- aleksey
- anikitenkov
- apapsujko
- zloykaban
- antoniok
- amikhalev
- v12aml
- dplakhov
- dmakarov
- doug_fish
- ftarasenko
- sfilatov
- mokhin2
- adiantum
- shakhat
- ikochetova
- ishashero
- istartsev
- kzaitsev
- lapalm
- mbozhenko
- nsmirnov
- nburtsev
- nmilekhin
- thomas_vysokos
- valentin
- vponomaryov
- vstepurova
- vsokolov
- yryndenkova
reviewers:
- zloykaban
- doug_fish
- ftarasenko
- mokhin2
- adiantum
- shakhat
- kzaitsev
- mbozhenko
- nsmirnov
- nburtsev
- nmilekhin
- vponomaryov
de:
coordinators:
- rsimai

Loading…
Cancel
Save