manila-image-elements/data/docker/ganesha.sh

3 lines
50 B
Bash
Executable File

#!/bin/sh
ganesha.nfsd -L /var/log/ganesha.log -F