OpenStack Manuals
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

3928 lines
168 KiB

# işbaran akçayır <isbaran@gmail.com>, 2017. #zanata
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: virtualmachineimageguide\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-28 10:36+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-27 08:58+0000\n"
"Last-Translator: Copied by Zanata <copied-by-zanata@zanata.org>\n"
"Language-Team: Turkish (Turkey)\n"
"Language: tr_TR\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Zanata 4.3.3\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1498219851.000000\n"
msgid ""
"(BoolOpt) Should unused base images be removed? When set to True, the "
"interval at which base images are removed are set with the following two "
"settings. If set to False base images are never removed by Compute."
msgstr ""
"(BoolOpt) Kullanılmayan taban imajlar silinmeli mi? Doğru olarak "
"ayarlandığında, aşağıdaki iki ayarla taban imajların silinme aralıkları "
"ayarlanır. Yanlış olarak ayarlanırsa taban imajlar Hesaplama tarafından asla "
"silinmez."
msgid ""
"(IntOpt) Unused resized base images younger than this are not removed. "
"Default is 3600 seconds, or one hour."
msgstr ""
"(IntOpt) Bundan daha yeni kullanılmayan yeniden boyutlandırılmış taban "
"imajlar silinmez. Öntanımlı olarak 3600 saniyedir, yani bir saat."
msgid ""
"(IntOpt) Unused unresized base images younger than this are not removed. "
"Default is 86400 seconds, or 24 hours."
msgstr ""
"(IntOpt) Bundan daha yeni kullanılmayan yeniden boyutlandırılmamış taban "
"imajlar silinmez. Varsayılan 86400 saniyedir, yani 24 saat."
msgid "(StrOpt) VM image preallocation mode:"
msgstr "(StrOpt) Sanal makine imajı ön ayırma kipi:"
msgid "(Type) Description"
msgstr "(Tür) Açıklama"
msgid "**To create a FreeBSD image**"
msgstr "**Bir FreeBSD imajı oluşturmak için**"
msgid "**Volume-from-Image properties**"
msgstr "**İmajdan-birim özellikleri**"
msgid "**What is a virtual machine image?**"
msgstr "**Bir sanal makine imajı nedir?**"
msgid ""
"A UEC (Ubuntu Enterprise Cloud) tarball is a gzipped tarfile that contains "
"an AMI file, AKI file, and ARI file."
msgstr ""
"Bir UEC (Ubuntu Kurumsal Bulut) tarball dosyası AMI, AKI ve ARI dosyalarını "
"içeren gzip'lenmiş bir tar dosyasıdır."
msgid "A docker container format."
msgstr "Docker kapsayıcı biçimi."
msgid ""
"A full treatment of Oz is beyond the scope of this document, but we will "
"provide an example. You can find additional examples of Oz template files on "
"GitHub at `rcbops/oz-image-build/tree/master/templates <https://github.com/"
"rcbops/oz-image-build/tree/master/templates>`_. Here's how you would create "
"a CentOS 6.4 image with Oz."
msgstr ""
"Oz'u tamamen anlatmak bu belgenin kapsamı dışındadır, ama bir örnek "
"vereceğiz. Github `rcbops/oz-image-build/tree/master/templates <https://"
"github.com/rcbops/oz-image-build/tree/master/templates>`_ adresinde örnek ek "
"Oz şablonları bulabilirsiniz."
msgid ""
"A kernel file that the hypervisor will load initially to boot the image. For "
"a Linux machine, this would be a ``vmlinuz`` file."
msgstr ""
"Hipervizörün ilk olarak ön yükleyeceği bir çekirdek dosyası. Linux bir "
"makine için bu ``vmlinuz`` dosyasıdır."
msgid ""
"A potential consumer provides the producer with the consumer's project ID. "
"Optionally, the producer might request the consumer's email address for "
"notification purposes, but this is outside the scope of the API."
msgstr ""
"Potansiyel bir tüketici üreticiye tüketicinin proje kimliğini sağlar. İsteğe "
"bağlı olarak, üretici tüketicinin eposta adresini bildirim amacıyla "
"alabilir, ama bu API kapasamı dışındadır."
msgid ""
"A single property and its primitive constraints. Each property can only be a "
"primitive type. For example, string, integer, number, boolean, or array."
msgstr ""
"Tek bir özellik ve ilk kısıtlamaları. Her bir özellik yalnızca bir ilk tür "
"olabilir. Örneğin, karakter dizisi, tamsayı, numara, bool veya dizi."
msgid ""
"A virtual machine image is a single file which contains a virtual disk that "
"has a bootable operating system installed on it."
msgstr ""
"Bir sanal makine imajı üzerinde ön yüklenebilir bir işletim sistemi kurulumu "
"içeren tek dosyadan oluşan sanal disktir."
msgid "AKI (Amazon Kernel Image)"
msgstr "AKI (Amazon Çekirdek İmajı)"
msgid "AKI/AMI/ARI"
msgstr "AKI/AMI/ARI"
msgid "AMI (Amazon Machine Image)"
msgstr "AMI (Amazon Makine İmajı)"
msgid "ARI (Amazon Ramdisk Image)"
msgstr "ARI (Amazon Ramdisk İmajı)"
msgid "Abstract"
msgstr "Özet"
msgid ""
"Accept the default keymap or select an appropriate mapping for your needs."
msgstr ""
"Öntanımlı tuş eşlemini kabul edin veya ihtiyacınıza göre bir eşleşme seçin."
msgid "Accept the default network mirror."
msgstr "Öntanımlı ağ yansısını kabul edin."
msgid "Access instance by using ssh public key (cloud-init)"
msgstr "Ssh açık anahtar kullanarak sunucuya erişin (cloud-init)"
msgid "Access instance using ssh public key (``cloud-init``)"
msgstr "Sunucuya ssh açık anahtarını kullanarak eriş (``cloud-init``)"
msgid ""
"After Oz completes the initial OS install using the kickstart file, it "
"customizes the image with an update. It also removes any reference to the "
"eth0 device that libvirt creates while Oz does the customizing, as specified "
"in the ``command`` section of the XML file."
msgstr ""
"Oz kickstart dosyasını kullanarak ilk OS kurulumunu bitirdikten sonra, imajı "
"bir güncellemeyle özelleştirir. Ayrıca Oz özelleştirme yaparken libvirt'in "
"oluşturduğu eth0 aygıtına başvuruları da XML dosyasının ``command`` kısmında "
"belirtildiği gibi kaldırır."
msgid ""
"After the installation program starts, choose your preferred language and "
"click :guilabel:`Continue` to get to the installation summary. Accept the "
"defaults."
msgstr ""
"Kurulum programı başladıktan sonra, istediğiniz dili seçin ve kurulum "
"özetine geçmek için :guilabel:`Devam et`e tıklayın. Öntanımlıları kabul edin."
msgid ""
"After you exit, you can open a shell to complete manual configuration steps. "
"Select :guilabel:`Yes` to make a few OpenStack-specific changes:"
msgstr ""
"Çıktıktan sonra, elle yapılandırma adımlarını tamamlamak için bir kabuk "
"açabilirsiniz. Bir kaç OpenStack'e özel değişiklik yapmak için :guilabel:"
"`Evet`e tıklayın:"
msgid ""
"All associated properties for an image can be displayed using the :command:"
"`openstack image show` command. For example:"
msgstr ""
"Bir imaj için ilişkili tüm özellikler :command:`openstack image show` "
"komutuyla görüntülenebilir. Örneğin:"
msgid "An Amazon kernel image."
msgstr "Amazon çekirdek imajı."
msgid "An Amazon machine image."
msgstr "Amazon makine imajı."
msgid "An Amazon ramdisk image."
msgstr "Amazon ramdisk imajı."
msgid ""
"An OVF package can be distributed in different ways. For example, it could "
"be distributed as a set of discrete files, or as a tar archive file with an "
"``.ova`` (open virtual appliance/application) extension."
msgstr ""
"Bir OVF paketi farklı yollarla dağıtılabilir. Örneğin ayrık dosyalar kümesi "
"olarak dağıtılabilir, ya da ``.ova`` (açık sanal gereç/uygulama) uzantılı "
"bir tar arşivi dosyası olarak."
msgid "An OVF package in a tarfile."
msgstr "Tar dosyasında bir OVF paketi."
msgid ""
"An OpenStack Compute cloud is not very useful unless you have virtual "
"machine images (which some people call \"virtual appliances\"). This guide "
"describes how to obtain, create, and modify virtual machine images that are "
"compatible with OpenStack."
msgstr ""
"Sanal makineleriniz yoksa (bazı insanlar \"sanal gereçler\" de der) "
"OpenStack Hesaplama bulutu pek de faydalı değildir. Bu kılavuz OpenStack ile "
"uyumlu sanal makine imajlarını nasıl alabileceğinizi, oluşturabileceğinizi "
"ve değiştirebileceğinizi anlatır."
msgid ""
"An archive format for the data contents of an optical disc, such as CD-ROM."
msgstr "CD-ROM gibi bir optik diskin veri içeriği için bir arşiv biçimi."
msgid ""
"An instance must interact with the metadata service to perform several tasks "
"on start up. For example, the instance must get the ssh public key and run "
"the user data script. To ensure that the instance performs these tasks, use "
"one of these methods:"
msgstr ""
"Bir sunucu başlarken çeşitli görevleri tamamlayabilmek için metaveri "
"servisiyle iletişime geçebilmelidir. Örneğin sunucu ssh açık anahtarını "
"almalı ve kullanıcı veri betiğini çalıştırmalıdır. Sunucunun bu görevleri "
"yaptığından emin olmak için, şu yöntemlerden birini kullanın:"
msgid ""
"An instance must interact with the metadata service to perform several tasks "
"on start up. For example, the instance must get the ssh public key and run "
"the user data script. To ensure that the instance performs these tasks, use "
"the ``cloud-init`` package."
msgstr ""
"Sunucu başlarken çeşitli görevleri yerine getirmek için metaveri servisiyle "
"iletişime geçmelidir. Örneğin, sunucu ssh açık anahtarını almalı ve "
"kullanıcı veri betiğini çalıştırmalıdır. Sunucunun bu işlemleri yaptığından "
"emin olmak için ``cloud-init`` paketini kurun."
msgid ""
"An optional ramdisk file mounted at boot time. For a Linux machine, this "
"would be an ``initrd`` file."
msgstr ""
"İsteğe bağlı bir ramdisk dosyası önyükleme aşamasında yüklenir. Linux "
"makineler için bu ``initrd`` dosyasıdır."
msgid ""
"An unstructured disk image format; if you have a file without an extension "
"it is possibly a raw format."
msgstr ""
"Yapısal olmayan bir disk imaj biçimi; uzantısı olmayan bir dosyanız varsa "
"muhtemelen raw biçimindedir."
msgid "Argument to qemu-img"
msgstr "qemu-img bağımsız değişkenleri"
msgid ""
"As the OpenStack metadata service is compatible with version 2009-04-04 of "
"the Amazon EC2 metadata service, consult the Amazon EC2 documentation on "
"`Using Instance Metadata <http://docs.amazonwebservices.com/"
"AWSEC2/2009-04-04/UserGuide/ AESDG-chapter-instancedata.html>`_ for details "
"on how to get user data."
msgstr ""
"OpenStack metaveri servisi Amazon EC2 metaveri servisinin 2009-04-04 "
"sürümüyle uyumlu olduğundan, kullanıcı verisinin nasıl alınacağıyla ilgili "
"bilgi için `Sunucu Metaverisinin Kullanımı <http://docs.amazonwebservices."
"com/AWSEC2/2009-04-04/UserGuide/ AESDG-chapter-instancedata.html>`_ "
"adresindeki Amazon EC2 belgelendirmesine danışın."
msgid "Associates the definitions with different types of resources."
msgstr "Tanımları farklı kaynak türleriyle ilişkilendirir."
msgid ""
"Assume that the name of your virtual machine image is ``ubuntu-14.04``, "
"which you need to know when you use :command:`virsh` commands to manipulate "
"the state of the image."
msgstr ""
"Sanal makine imajınızın isminin ``ubuntu-14.04`` olduğunu varsayın, :command:"
"`virsh` komutlarını kullanarak imaj durumunu değiştirirken bilmeniz "
"gerekecek."
msgid ""
"Assume that you have a CentOS qcow2 image called ``centos63_desktop.img``. "
"Mount the image in read-write mode as root, as follows:"
msgstr ""
"``centos63_desktop.img`` isimli bir CentOS qcow2 imajınız olduğunu varsayın. "
"Root olarak imajı okuma-yazma kipinde bağlayın, şu şekilde:"
msgid "Assume that:"
msgstr "Şunları varsayın:"
msgid ""
"Assuming the first block device (``/dev/nbd0``) is not currently in use, we "
"can expose the disk partitions using the :command:`qemu-nbd` and :command:"
"`partprobe` commands. As root:"
msgstr ""
"İlk blok aygıtın (``/dev/nbd0``) kullanımda olmadığını varsayarsak, :command:"
"`qemu-nbd` ve :command:`partprobe` komutlarını kullanarak disk bölümlerini "
"ortaya çıkarabiliriz. Root olarak:"
msgid ""
"At the initial Installer boot menu, choose the :guilabel:`Install CentOS 7` "
"option. After the installation program starts, choose your preferred "
"language and click :guilabel:`Continue` to get to the installation summary. "
"Accept the defaults."
msgstr ""
"İlk Kurulum önyükleme menüsünde, :guilabel:`Install CentOS 7` seçeneğini "
"seçin. Kurulum programı başladıktan sonra, tercih ettiğiniz dili seçin ve "
"kurulum özetine geçmek için :guilabel:`Devam Et`e tıklayın. Öntanımlıları "
"kabul edin."
msgid ""
"At the initial Installer boot menu, choose the :guilabel:`Install` option. "
"Step through the installation prompts, the defaults should be fine."
msgstr ""
"İlk Yükleyici önyükleme menüsünde, :guilabel:`Kur` seçeneğini seçin. Kurulum "
"adımlarını geçin, öntanımlı değerler iyidir."
msgid "Automatic updates"
msgstr "Otomatik güncellemeler"
msgid ""
"Because 86400 seconds (24 hours) is the default time for "
"``remove_unused_original_minimum_age_seconds``, you can either wait for that "
"time interval to see the base image removed, or set the value to a shorter "
"time period in the ``nova.conf`` file. Restart all nova services after "
"changing a setting in the ``nova.conf`` file."
msgstr ""
"``remove_unused_original_minimum_age_seconds`` için öntanımlı değer 86400 "
"saniye (24 saat) olduğundan, taban imajın silindiğini görmek için bu kadar "
"saniye bekleyebilir, ya da ``nova.conf`` dosyasında aralığı daha kısa "
"tutabilirsiniz. ``nova.conf`` dosyasında bir ayar değiştirdikten sonra tüm "
"nova servislerini yeniden başlatın."
msgid ""
"Because VNC is a standard protocol, there are multiple clients available "
"that implement the VNC spec, including `TigerVNC <http://sourceforge.net/"
"apps/mediawiki/tigervnc/ index.php?title=Welcome_to_TigerVNC>`_ (multiple "
"platforms), `TightVNC <http://tightvnc.com/>`_ (multiple platforms), "
"`RealVNC <http://realvnc.com/>`_ (multiple platforms), `Chicken <http://"
"sourceforge.net/projects/chicken/>`_ (Mac OS X), `Krde <http://userbase.kde."
"org/Krdc>`_ (KDE), `Vinagre <https://wiki.gnome.org/Apps/Vinagre>`_ (GNOME)."
msgstr ""
"VNC standart bir iletişim kuralı olduğundan, VNC özelliklerini uygulayan bir "
"çok istemci bulunur, `TigerVNC <http://sourceforge.net/apps/mediawiki/"
"tigervnc/ index.php?title=Welcome_to_TigerVNC>`_ (birden çok platformda), "
"`TightVNC <http://tightvnc.com/>`_ (multiple platforms), `RealVNC <http://"
"realvnc.com/>`_ (birden çok platformda), `Chicken <http://sourceforge.net/"
"projects/chicken/>`_ (Mac OS X), `Krde <http://userbase.kde.org/Krdc>`_ "
"(KDE), `Vinagre <https://wiki.gnome.org/Apps/Vinagre>`_ (GNOME) gibi."
msgid ""
"Because qcow2 is sparse, qcow2 images are typically smaller than raw images. "
"Smaller images mean faster uploads, so it is often faster to convert a raw "
"image to qcow2 for uploading instead of uploading the raw file directly."
msgstr ""
"qcow2 seyrek olduğundan, qcow2 imajları genellikle raw imajlardan küçüktür. "
"Küçük imajlar daha hızlı yüklemeler demektir, yani genellikle bir raw imajı "
"qcow2 imajına dönüştürüp yüklemek doğrudan raw dosyayı yüklemekten hızlıdır."
msgid ""
"Because raw images do not support snapshots, OpenStack Compute will "
"automatically convert raw image files to qcow2 as needed."
msgstr ""
"Raw imajlar anlık görüntüleri desteklemediğinden, OpenStack Hesaplama raw "
"imajları otomatik olarak ihtiyaç duyuldukça qcow2 biçimine dönüştürür."
msgid ""
"Because the default does not work, you must select manual partitioning. The "
"partition editor should list only one block device. If you use virtio for "
"the disk device driver, it is named ``vtbd0``. Select this device and run "
"the :command:`create` command three times:"
msgstr ""
"Öntanımlı çalışmadığından, elle bölümlendirmeyi seçmelisiniz. Bölümlendirme "
"düzenleyici yalnızca bir blok aygıt listelemelidir. Disk aygıt sürücüsü için "
"virtio kullanırsanız, ismi ``vtbd0`` olacaktır. Bu aygıtı seçin ve :command:"
"`create` komutunu üç kere çalıştırın:"
msgid ""
"Because the goal is to make the smallest possible base image, this example "
"uses the network installation ISO. The Ubuntu 64-bit 14.04 network "
"installation ISO is at the `Ubuntu download page <http://archive.ubuntu.com/"
"ubuntu/dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/mini.iso>`_."
msgstr ""
"Hedef mümkün olan en küçük taban imajı oluşturmak olduğundan, bu örnek ağ "
"kurulum ISO'sunu kullanır. Ubuntu 64-bit 14.04 ağ kurulum ISO'su `Ubuntu "
"indirme sayfasındadır <http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty/main/"
"installer-amd64/current/images/netboot/mini.iso>`_"
msgid ""
"Before starting a virtual machine with libvirt, verify that the libvirt "
"``default`` network has started. This network must be active for your "
"virtual machine to be able to connect out to the network. Starting this "
"network will create a Linux bridge (usually called ``virbr0``), iptables "
"rules, and a dnsmasq process that will serve as a DHCP server."
msgstr ""
"Libvirt ile bir sanal makine başlatmadan çnce, libvirt ``öntanımlı`` ağının "
"başladığını doğrulayın. Bu ağ sanal makinenizin ağa bağlanabilmesi için "
"etkin olmalıdır. Bu ağı başlatmak bir Linux köprüsü (genellikle ``virbr0``), "
"iptables kuralları, ve DHCP sunucusu olarak görev yapacak bir dnsmasq süreci "
"oluşturur."
msgid ""
"By default, files are loaded from and exported to the Image service's ``/etc/"
"glance/metadefs`` directory."
msgstr ""
"Öntanımlı olarak, dosyalar İmaj servisinin ``/etc/glance/metadefs`` "
"dizininden yüklenir ve buraya aktarılır."
msgid ""
"By using the same hypervisor, you can ensure that you emulate the same "
"devices that exist in production. However, if you use full hardware "
"virtualization instead of paravirtualization, you do not need to use the "
"same hypervisor; you must use the same type of virtualized hardware because "
"FreeBSD device names are related to their drivers. If the name of your root "
"block device or primary network interface in production differs than the "
"names used during image creation, errors can occur."
msgstr ""
"Aynı hipervizörü kullanarak, üretimde olan aygıtların aynısını taklit "
"ettiğinizden emin olabilirsiniz. Ancak paravirtualization yerine tam "
"donanımsal sanallaştırma kullanırsanız aynı hipervizörü kullanmanıza gerek "
"kalmaz; aynı tür sanallaştırma donanımı kullanmanız gerekir çünkü FreeBSD "
"aygıt isimleri sürücüleriyle ilişkilidir. Kök blok aygıtınızın ismi veya "
"üretimdeki ana ağ arayüzünün ismi imaj oluşturulurkenki isimlerden "
"farklıysa, hatalar oluşabilir."
msgid ""
"Canonical maintains an official set of `Ubuntu-based images <http://cloud-"
"images.ubuntu.com/>`_."
msgstr ""
"Canonical resmi `Ubuntu-tabanlı imajlar <http://cloud-images.ubuntu.com/>`_ "
"kümesi tutar."
msgid "CentOS"
msgstr "CentOS"
msgid "CentOS directory: ``centos/7/os/x86_64``"
msgstr "CentOS dizini: ``centos/7/os/x86_64``"
msgid "Change the Ethernet status"
msgstr "Ethernet durumunu değiştirin"
msgid ""
"Choose :guilabel:`OpenSSH server` so that you will be able to SSH into the "
"virtual machine when it launches inside of an OpenStack cloud."
msgstr ""
"OpenStack bulutunda açıldığında sanal makineye SSH çekebilmek için :guilabel:"
"`OpenSSH server` paketini seçin."
msgid "Choose the ISO image you want to download."
msgstr "İndirmek istediğiniz ISO imajını seçin."
msgid "CirrOS (test)"
msgstr "CirrOS (deneme)"
msgid ""
"CirrOS is a minimal Linux distribution that was designed for use as a test "
"image on clouds such as OpenStack Compute. You can download a CirrOS image "
"in various formats from the `CirrOS download page <http://download.cirros-"
"cloud.net>`_."
msgstr ""
"CirrOS OpenStack Hesaplama gibi bulutlar üzerinde deneme imajı olarak "
"kullanılmak üzere tasarlanmış asgari bir Linux dağıtımıdır. `CirrOS indirme "
"sayfasından <http://download.cirros-cloud.net>`_ çeşitli biçimlerde CirrOS "
"imajları indirebilirsiniz."
msgid "Clean up (remove MAC address details)"
msgstr "Temizlik (MAC adres ayrıntılarını kaldır)"
msgid "Clean up when you are done:"
msgstr "İşiniz bittiğinde temizlik yapın:"
msgid ""
"Click one of the ``HTTP`` links in the right-hand column next to one of the "
"mirrors."
msgstr ""
"Yansılardan birinin yanındaki sağ sütunlardan birindeki ``HTTP`` "
"bağlantılarına tıklayın."
msgid ""
"Click the :guilabel:`Create a new virtual machine` button at the top-left, "
"or go to :menuselection:`File --> New Virtual Machine`. Then, follow the "
"instructions."
msgstr ""
"Sol üstteki :guilabel:`Yeni bir sanal makine oluştur` düğmesine tıklayın, "
"veya :menuselection:`Dosya --> Yeni Sanal Makine` takip edin. Ardından "
"yönergeleri takip edin."
msgid "Click the ``isos/`` folder link."
msgstr "``isos/`` dizin bağlantısına tıklayın."
msgid "Click the ``x86_64/`` folder link for 64-bit images."
msgstr "64-bit imajlar için ``x86_64/`` dizin bağlantısına tıklayın."
msgid ""
"Click the folder link of the CentOS version that you want to use. For "
"example, ``7/``."
msgstr ""
"Kullanmak istediğiniz CentOS sürümünün dizin bağlantısına tıklayın. Örneğin, "
"``7/``."
msgid ""
"Click the netinstall ISO image that you want to download. For example, "
"``CentOS-7-x86_64-NetInstall-1611.iso`` is a good choice because it is a "
"smaller image that downloads missing packages from the Internet during "
"installation."
msgstr ""
"İndirmek istediğiniz ağ kurulum ISO imajına tıklayın. Örneğin, ``CentOS-7-"
"x86_64-NetInstall-1611.iso`` iyi bir seçimdir çünkü daha küçük bir imajdır "
"ve eksik paketleri kurulum sırasında internetten indirir."
msgid ""
"Cloudbase Solutions hosts `Windows Cloud Images <https://cloudbase.it/"
"windows-cloud-images/>`_ that runs on Hyper-V, KVM, and XenServer/XCP."
msgstr ""
"Cloudbase Çözümleri Hyper-V, KVM, ve XenServer/XCP üzerinde çalışan `Windows "
"Bulut İmajlarını <https://cloudbase.it/windows-cloud-images/>`_ sunar."
msgid "Common disk format supported by many common virtual machine monitors."
msgstr ""
"Yaygın sanal makine izleyicileri tarafından desteklenen genel disk biçimi."
msgid ""
"Communications between the image producer and the consumer, such as those "
"described in this example, must be arranged independently of the OpenStack "
"Image API. The consumer and producer can send notifications by using email, "
"phone, Twitter, or other channels."
msgstr ""
"Örnekte gösterilen gibi, imaj üretici ve tüketici arasındaki iletişim "
"OpenStack İmaj API'sinden bağımsız ayarlanmalıdır. Tüketici ve üretici "
"eposta, telefon, Twitter, veya diğer kanallardan ileti gönderebilir."
msgid ""
"Complete the VirtIO drivers installation by running the following command:"
msgstr ""
"Aşağıdaki komutları çalıştırarak VirtIO sürücüleri kurulumunu tamamlayın:"
msgid "Configuration option=Default value"
msgstr "Yapılandırma seçeneği=Öntanımlı değer"
msgid "Configure cloud-init to fetch metadata"
msgstr "cloud-init'i metaveriyi getirmesi için yapılandırın"
msgid "Configure console"
msgstr "Konsolu yapılandırın"
msgid ""
"Configure the primary network interface to use DHCP. In this example, which "
"uses a virtio network device, this interface is named ``vtnet0``."
msgstr ""
"Ana ağ arayüzünü DHCP kullanacak şekilde yapılandırın. virtio ağ sürücüsünü "
"kullanan bu örnekte, bu arayüzün adı ``vtnet0``dır."
msgid "Configure to fetch metadata"
msgstr "Metaveri getirmek için yapılandırın"
msgid "Consider using other mirrors as an alternative to ``mirror.umd.edu``."
msgstr ""
"``mirror.umd.edu`` adresine alternatif olarak başka yansılar kullanmayı "
"düşünün."
msgid "Container formats"
msgstr "Kapsayıcı biçimleri"
msgid "Contains metadata definitions."
msgstr "Metaveri tanımlarını içerir."
msgid "Contents"
msgstr "İçerikler"
msgid "Converting between image formats"
msgstr "İmaj biçimleri arasında dönüştürme"
msgid ""
"Converting images from one format to another is generally straightforward."
msgstr "İmajları bir biçimden diğerine dönüştürmek genellikle kolaydır."
msgid "Create a 15 GB qcow2 image:"
msgstr "15 GB qcow2 imajı oluşturun:"
msgid ""
"Create a new LVM partition with the additional space. For example, ``parted /"
"dev/sda --script \"mkpart lvm ...\"``."
msgstr ""
"Ek alana sahip yeni bir LVM bölümü oluşturmalı. Örneğin, ''parted /dev/sda --"
"script \"mkpart lvm ...\"``."
msgid "Create a new physical volume. For example, ``pvcreate /dev/sda6``."
msgstr "Yeni bir fiziksel birim oluşturmalı. Örneğin, ``pvcreate /dev/sda6``."
msgid ""
"Create a template file called ``centos64.tdl`` with the following contents. "
"The only entry you will need to change is the ``<rootpw>`` contents."
msgstr ""
"``centos64.tdl`` isimli ve aşağıdaki içeriğe sahip bir şablon dosya "
"oluşturun. Değiştirmeniz gereken tek girdi ``<rootpw>`` içeriğidir."
msgid "Create images manually"
msgstr "İmajları elle oluştur"
msgid "Create two partitions:"
msgstr "İki bölüm oluşturun:"
msgid ""
"Creating a new image is a step done outside of your OpenStack installation. "
"You create the new image manually on your own system and then upload the "
"image to your cloud."
msgstr ""
"Yeni bir imaj oluşturma OpenStack kurulumunuz dışında yapılan bir iştir. "
"İmajı yerel sisteminizde kendiniz oluşturursunuz ve imajı buluta yüklersiniz."
msgid "Debian"
msgstr "Debian"
msgid ""
"Depending on the version of CentOS, the net installer requires the user to "
"specify either a URL or the web site and a CentOS directory that corresponds "
"to one of the CentOS mirrors. If the installer asks for a single URL, a "
"valid URL might be ``http://mirror.umd.edu/centos/7/os/x86_64``."
msgstr ""
"CentOS sürümüne bağlı olarak, ağ yükleyici kullanıcının bir URL ya da web "
"sitesi ve CentOS yansılarından biriyla bağlantılı CentOS dizini belirtmesini "
"gerektirir. Yükleyici tek bir URL sorarsa, ``http://mirror.umd.edu/centos/7/"
"os/x86_64`` geçerli bir URL olabilir."
msgid ""
"Depending on your distribution, the simplest way to support this is to "
"install in your image:"
msgstr ""
"Dağıtımınıza göre, bunu desteklemenin en basit yolu imajınızda şunları "
"kurmaktır:"
msgid ""
"Describes a group of one to many properties and their primitive constraints. "
"Each property in the group can only be a primitive type. For example, "
"string, integer, number, boolean, or array."
msgstr ""
"Birden çoka özellik grubu ve ilk kısıtlamalarını tanımlar. Gruptaki her "
"özellik yalnızca bir ilk tür olabilir. Örneğin karakter dizisi, tamsayı, "
"numara, bool veya dizi."
msgid "Detach the CD-ROM and reboot"
msgstr "CD-ROM'u ayırın ve yeniden başlatın"
msgid ""
"Detect if any additional space is available on the disk. For example, parse "
"the output of ``parted /dev/sda --script \"print free\"``."
msgstr ""
"Diskte ek bir alan olup olmadığını tanımalı. Örneğin, ``parted /dev/sda --"
"script \"print free\"`` çıktısını ayrıştırabilir."
msgid "Disable firewall"
msgstr "Güvenlik duvarını kapat"
msgid "Disable the zeroconf route"
msgstr "Zeroconf rotasını kapatın"
msgid "Disk and container formats for images"
msgstr "İmajlar için disk ve kapsayıcı biçimleri"
msgid "Disk formats"
msgstr "Disk biçimleri"
msgid ""
"Disk partitioning is a critical element of the image creation process and "
"the auto-generated default partitioning scheme does not work with ``bsd-"
"cloudinit`` at this time."
msgstr ""
"Disk bölümlendirme imaj oluşturma sürecinin önemli bir elemanıdır ve "
"otomatik üretilen öntanımlı bölümlendirme şeması şu an ``bsd-cloudinit`` ile "
"çalışmamaktadır."
msgid "Disk partitions and resize root partition on boot (``cloud-init``)"
msgstr ""
"Disk bölümleri ve önyüklemede kök bölümü yeniden boyutlandır (``cloud-init``)"
msgid "Disk partitions and resize root partition on boot (cloud-init)"
msgstr ""
"Disk bölümleri ve önyüklemede kök bölümleri yeniden boyutlandır (cloud-init)"
msgid "Diskimage-builder"
msgstr "Diskimage-builder"
msgid ""
"Do not attempt to use these tools to modify an image that is attached to a "
"running virtual machine. These tools are designed only to modify the images "
"that are not currently running."
msgstr ""
"Bu araçları çalışan bir sanal makineye bağlı imajları değiştirmek için "
"kullanmayın. Bu araçlar yalnızca henüz çalışmayan imajları değiştirmek üzere "
"tasarlanmıştır."
msgid "Download a CentOS install ISO"
msgstr "Bir CentOS kurulum ISO'su indirin"
msgid "Download a Fedora install ISO"
msgstr "Fedora kurulum ISO'su indirin"
msgid ""
"Download a Windows Server 2012 installation ISO. Evaluation images are "
"available on the `Microsoft website <http://www.microsoft.com/en-us/"
"evalcenter/ evaluate-windows-server-2012>`_ (registration required)."
msgstr ""
"Windows Sunucu 2012 kurulum ISO'su indirin. Değerlendirme imajları "
"`Microsoft web sitesinde <http://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/ "
"evaluate-windows-server-2012>`_ bulunur (kayıt gerekli)."
msgid "Download an Ubuntu installation ISO"
msgstr "Bir Ubuntu kurulum ISO'su indirin"
msgid "Download and install the ``Cloudbase-Init``:"
msgstr "``Cloudbase-Init``i indirin ve kurun:"
msgid ""
"Download the latest ``bsd-cloudinit-installer``. The download commands "
"differ between FreeBSD 10.1 and 9.2 because of differences in how the :"
"command:`fetch` command handles HTTPS URLs."
msgstr ""
"En son ``bsd-cloudinit-installer``i indirin. İndirme komutları :command:"
"`fetch` komutunun HTTPS URL'leri ele alma şeklinde değişiklik sebebiyle "
"FreeBSD 10.1 ve 9.2 arasında değişiklik gösterir."
msgid ""
"During the installation, remember to set the root password when prompted."
msgstr "Kurulum sırasında, sorulduğunda root parolasını ayarlamayı unutmayın."
msgid ""
"Edit the ``/etc/default/grub`` file and configure the ``GRUB_CMDLINE_LINUX`` "
"option. Delete the ``rhgb quiet`` and add ``console=tty0 "
"console=ttyS0,115200n8`` to the option."
msgstr ""
"``/etc/default/grub`` dosyasını düzenleyin ve ``GRUB_CMDLINE_LINUX`` "
"seçeneğini yapılandırın. ``rhgb quiet`` yi silin ve seçeneğe ``console=tty0 "
"console=ttyS0,115200n8`` ekleyin."
msgid ""
"Edit the ``/etc/default/grub`` file and configure the ``GRUB_CMDLINE_LINUX`` "
"option. Delete the ``rhgb quiet`` and add ``console=tty0 "
"console=ttyS0,115200n8`` to the option. For example:"
msgstr ""
"``/etc/default/grub`` dosyasını düzenleyin ve ``GRUB_CMDLINE_LINUX`` "
"seçeneğini düzenleyin. ``rhgb quiet`` alanını silin ve seçeneğe "
"``console=tty0 console=ttyS0,115200n8`` ekleyin. Örneğin:"
msgid "Enable the VirtIO drivers."
msgstr "VirtIO sürücülerini etkinleştirin."
msgid "Ensure image writes boot log to console"
msgstr "İmajın önyükleme kaydını konsola yazdığından emin olun"
msgid "Ensure ssh server runs"
msgstr "Ssh sunucunun çalıştığından emin olun"
msgid ""
"Ensure that the Ethernet setting is ``ON``. Additionally, make sure that "
"``IPv4 Settings' Method`` is ``Automatic (DHCP)``, which is the default."
msgstr ""
"Ethernet ayarının ``AÇIK`` olduğundan emin olun. Ek olarak, ``IPv4 Ayarlama "
"Yöntemi``nin öntanımlı değer olan ``Otomatik (DHCP)`` olduğundan emin olun."
msgid "Example guestfish session"
msgstr "Örnek guestfish oturumu"
msgid "Example: CentOS image"
msgstr "Örneğin: CentOS imajı"
msgid "Example: Fedora image"
msgstr "Örnek: Fedora imajı"
msgid "Example: FreeBSD image"
msgstr "Örneğin: FreeBSD imajı"
msgid "Example: Microsoft Windows image"
msgstr "Örnek: Microsoft Windows imajı"
msgid "Example: Ubuntu image"
msgstr "Örnek: Ubuntu imajı"
msgid ""
"Extend the logical volume contained the root partition by the amount of "
"space. For example, ``lvextend /dev/mapper/node-root /dev/sda6``."
msgstr ""
"Kök bölümü içeren mantıksal birimi boş alan miktarınca genişletin. Örneğin, "
"``lvextend /dev/mapper/node-root /dev/sda6``."
msgid ""
"Extend the volume group with this physical partition. For example, "
"``vgextend vg00 /dev/sda6``."
msgstr ""
"Birim grubunu bu fiziksel bölümle genişletin. Örneğin, ``vgextend vg00 /dev/"
"sda6``."
msgid "Fedora"
msgstr "Fedora"
msgid "Final config"
msgstr "Son yapılandırma"
msgid ""
"First partition: A 64 kB ``freebsd-boot`` partition with no mount point."
msgstr "İlk bölüm: Bağlama noktası olmayan 64 kB ``freebsd-boot`` bölümü."
msgid "First, we use :command:`virt-filesystems` to identify the partitions:"
msgstr ""
"Önce bölümleri tanımlamak için :command:`virt-filesystems` kullanıyoruz:"
msgid "Follow these steps to prepare the installation:"
msgstr "Kurulumu hazırlamak için şu adımları takip edin:"
msgid ""
"For a Linux-based image to have full functionality in an OpenStack Compute "
"cloud, there are a few requirements. For some of these, you can fulfill the "
"requirements by installing the `cloud-init <https://cloudinit.readthedocs."
"org/en/latest/>`_ package. Read this section before you create your own "
"image to be sure that the image supports the OpenStack features that you "
"plan to use."
msgstr ""
"Linux tabanlı bir imajın OpenStack Hesaplama bulutunda tam işlevselliğe "
"sahip olması için, bazı gereksinimler bulunur. Bunlardan bazıları için, "
"gereksinimleri `cloud-init <https://cloudinit.readthedocs.org/en/latest/>`_ "
"paketini kurarak sağlayabilirsiniz. İmajın kullanmayı planladığınız "
"OpenStack özelliklerini desteklediğinden emin olmak için imajı oluşturmadan "
"önce bu kısmı okuyun."
msgid ""
"For example, the ``Netinstall Image`` is a good choice because it is a "
"smaller image that downloads missing packages from the Internet during "
"installation."
msgstr ""
"Örneğin, ``Ağ Kurulum İmajı`` iyi bir seçimdir çünkü eksik paketleri kurulum "
"sırasında internetten indiren küçük bir imajdır."
msgid ""
"For example, to mount the root partition from our ``centos63_desktop.qcow2`` "
"image to ``/mnt``, we can do:"
msgstr ""
"Örneğin, ``centos63_desktop.qcow2`` imajımızdan kök bölümü ``/mnt`` yoluna "
"bağlamak için:"
msgid "For example:"
msgstr "Örneğin:"
msgid ""
"For information about the libvirt images in OpenStack, see `The life of an "
"OpenStack libvirt image from Pádraig Brady <http://www.pixelbeat.org/docs/"
"openstack_libvirt_images/>`_."
msgstr ""
"OpenStack'deki libvirt imajlarıyla ilgili bilgi için, bknz `Pádraig "
"Brady'den bir OpenStack libvirt imajının yaşamı <http://www.pixelbeat.org/"
"docs/openstack_libvirt_images/>`_."
msgid ""
"For more information on configuring Grub, see the section called \":ref:"
"`write-to-console`\"."
msgstr ""
"Grub'u yapılandırmakla ilgili daha fazla bilgi için, \":ref:`write-to-"
"console`\" kısmına bakın."
msgid ""
"For some types of changes, you may find it easier to mount the image's file "
"system directly in the guest. The ``guestmount`` program, also from the "
"libguestfs project, allows you to do so."
msgstr ""
"Bazı türde değişiklikler için, imajın dosya sistemini doğrudan misafire "
"bağlamayı düşünebilirsiniz. Yine libguestfs projesinden gelen ``guestmount`` "
"programı, bunu yapabilmenizi sağlar."
msgid ""
"For the :command:`nova console-log` command to work properly on CentOS 7, "
"you might need to do the following steps:"
msgstr ""
":command:`nova console-log` komutunun CentOS 7'de düzgün çalışması için, "
"aşağıdaki adımları tamamlamanız gerekebilir:"
msgid ""
"For the :command:`nova console-log` command to work properly on Fedora, you "
"might need to do the following steps:"
msgstr ""
":command:`nova console-log` komutunun Fedora'da düzgün çalışması için, şu "
"adımları yapmanız gerekebilir:"
msgid ""
"For the instance to access the metadata service, you must disable the "
"default zeroconf route:"
msgstr ""
"Sununcunun metaveri servisine erişebilmesi için, öntanımlı zeroconf rotasını "
"kapatmalısınız:"
msgid ""
"FreeBSD 9.2 :command:`fetch` does not support peer-verification for https. "
"For FreeBSD 9.2, run this command:"
msgstr ""
"FreeBSD 9.2 :command:`fetch` https için eş onaylamayı desteklemez. FreeBSD "
"9.2 için şu komutu çalıştırın:"
msgid "From inside the instance, as root:"
msgstr "Sunucu içinden, root olarak:"
msgid "From inside the instance, run as root:"
msgstr "Sunucu içinden, root olarak şunu çalıştırın:"
msgid ""
"From the list of services to start on boot, you must select :guilabel:`ssh`. "
"Optionally, select other services."
msgstr ""
"Önyüklemede başlatılacak servisler listesinden :guilabel:`ssh`ı "
"seçmelisiniz. İsteğe bağlı olarak diğer servisleri de seçin."
msgid ""
"Further customization could be accomplished by setting environment variables "
"or adding elements to the command-line:"
msgstr ""
"Daha ince özelleştirme ortam değişkenleri ayarlayarak veya komut satırı "
"elemanları ekleyerek yapılabilir:"
msgid "Get images"
msgstr "İmajları al"
msgid "Get the installer ISO:"
msgstr "Kurulum ISO'sunu al:"
msgid "Go further with guestfish"
msgstr "guestfish ile daha ileri gidin"
msgid ""
"Here is an example of how to use :command:`virt-resize` to resize an image. "
"Assume we have a 16 GB Windows image in qcow2 format that we want to resize "
"to 50 GB."
msgstr ""
"Burda da :command:`virt-resize` kullanarak bir imajın yeniden "
"boyutlandırılması gösteriliyor. 50 GB olarak boyutlandırmak istediğimiz 16 "
"GB boyutunda ve qcow2 biçiminde bir Windows imajımız olduğunu düşünelim."
msgid "Hostname"
msgstr "Makine Adı"
msgid "ISO"
msgstr "ISO"
msgid ""
"If ``console=tty0 console=ttyS0,115200n8`` does not appear, you must modify "
"your grub configuration. In general, you should not update the ``grub.cfg`` "
"directly, since it is automatically generated. Instead, you should edit the "
"``/etc/default/grub`` file and modify the value of the "
"``GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT`` variable:"
msgstr ""
"``console=tty0 console=ttyS0,115200n8`` görünmezse, grub yapılandırmanızı "
"değiştirmeniz gerekir. Genellikle ``grub.cfg`` dosyasını doğrudan "
"düzenlememeniz gerekir, çünkü otomatik olarak üretilir. Bunun yerine ``/etc/"
"default/grub`` dosyasını düzenlemeli ve ``GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT`` "
"değişkeninin değerini değiştirmelisiniz:"
msgid ""
"If both the XenAPI agent and ``cloud-init`` are present in an image, ``cloud-"
"init`` handles ssh-key injection. The system assumes ``cloud-init`` is "
"present when the image has the ``cloud_init_installed`` property."
msgstr ""
"Bir imajda hem XenAPI aracısı hem de ``cloud-init`` mevcutsa, ssh anahtarı "
"eklemeyi ``cloud-init`` ele alır. İmajda ``cloud_init_intalled`` özelliği "
"mevcutsa sistem ``cloud-init``in mevcut olduğunu varsayar."
msgid ""
"If prompted about which type of devices your installation uses, choose :"
"guilabel:`Virtio Block Device`."
msgstr ""
"Kurulumunuzun ne tür aygıtlar kullandığı sorulursa, :guilabel:`Virtio Blok "
"Aygıtı` seçin."
msgid ""
"If the account you use to ssh into your server does not have permissions to "
"run libvirt, but has sudo privileges, do:"
msgstr ""
"Sunucunuza ssh çekmek için kullandığınız hesabınızın libvirt çalıştırma izni "
"yoksa, ama sudo yetkileri varsa, şunu yapın:"
msgid ""
"If the consumer subsequently wants to hide the image, the consumer uses the "
"OpenStack Image API to change the image member status to ``rejected``. If "
"the consumer wants to hide the image, but is open to the possibility of "
"being reminded by the producer that the image is available, the consumer "
"uses the OpenStack Image API to change the image member status back to "
"``pending``, by using the ``Update image member`` API operation."
msgstr ""
"Tüketici sonradan imajı gizlemek isterse, OpenStack İmaj API'sini kullanarak "
"imaj üyelik durumunu ``reddedildi`` yapar. Tüketici imajı gizlemek isterse, "
"ama üretici tarafından imajın kullanılırlığıyla ilgili hatırlatılmaya açık "
"olmak istiyorsa, OpenStack API'sindeki ``İmaj üyesini güncelle`` API işemini "
"kullanarak imaj üyeliğini tekrar ``beklemede`` yapabilir."
msgid ""
"If the consumer wants the image to appear in the image list, the consumer "
"uses the OpenStack Image API to change the image member status to "
"``accepted``, by using the ``Update image member`` API operation."
msgstr ""
"Tüketici imajın imaj listesinde görünmesini isterse, tüketici ``İmaj üyesini "
"güncelle`` API işlemini kullanarak OpenStack API'si ile imaj üyeliği "
"durumunu ``kabul edildi`` olarak değiştirir."
msgid ""
"If the image has multiple partitions, use :command:`kpartx` to expose the "
"partitions as separate devices (for example, ``/dev/mapper/loop0p1``), then "
"mount the partition that corresponds to the root file system:"
msgstr ""
"İmajda birden fazla bölüm varsa, bölümleri ayrı aygıtlar olarak ortaya "
"çıkarmak için :command:`kpartx` kullanın (örneğin, ``/dev/mapper/loop0p1``), "
"ardından kök dosya sistemine denk gelen bölümü bağlayın:"
msgid ""
"If the image has, say three partitions (/boot, /, swap), there should be one "
"new device created for each partition:"
msgstr ""
"İmajın örneğin üç bölümü varsa (/boot, /, swap) her bir bölüm için bir yeni "
"aygıt oluşturulmuş olmalı:"
msgid ""
"If the image has, say three partitions (/boot, /, swap), there should be one "
"new device created per partition:"
msgstr ""
"İmajın örneğin üç bölümü varsa (/boot, /, swap), bölüm başına bir yeni aygıt "
"oluşturulmuş olmalıdır:"
msgid ""
"If the image only has a single partition, you can mount the loop device "
"directly:"
msgstr ""
"İmaj tek bir bölümden oluşuyorsa, döngü aygıtını doğrudan bağlayabilirsiniz:"
msgid ""
"If the image partitions are managed with LVM, after you use :command:`qemu-"
"nbd` and :command:`partprobe`, you must use :command:`vgscan` and :command:"
"`vgchange -ay` in order to expose the LVM partitions as devices that can be "
"mounted:"
msgstr ""
"İmaj bölümleri LVM ile yönetiliyorsa, :command:`qemu-nbd` ve :command:"
"`partprobe` komutunu kullandıktan sonra, :command:`vgscan` ve :command:"
"`vgchange -ay` komutlarını sırasıyla kullanarak LVM bölümlerini bağlanabilir "
"aygıtlar olarak ortaya çıkarabilirsiniz:"
msgid ""
"If the image partitions are not managed with LVM, they can be mounted "
"directly:"
msgstr "İmaj bölümleri LVM ile yönetilmiyorsa, doğrudan bağlanabilirler:"
msgid ""
"If the installer asks for web site name and CentOS directory separately, you "
"might enter:"
msgstr ""
"Yükleyici web sitesi ismini ve CentOS dizinini ayrı ayrı sorarsa, şunları "
"girebilirsiniz:"
msgid ""
"If the network block device you selected was already in use, the initial :"
"command:`qemu-nbd` command will fail silently, and the ``/dev/nbd3p{1,2,3}`` "
"device files will not be created."
msgstr ""
"Seçtiğiniz ağ blok aygıtı kullanımdaysa, ilk :command:`qemu-nbd` komutu "
"sessizce başarısız olacaktır, ve ``/dev/nbd3p{1,2,3}`` aygıt dosyaları "
"oluşturulmayacaktır."
msgid "If the network is not active, start it by doing:"
msgstr "Ağ etkin değilse, şu şekilde başlatın:"
msgid ""
"If unsure, use the default partition scheme for the installer. While no "
"scheme is inherently better than another, having the partition that you want "
"to dynamically grow at the end of the list will allow it to grow without "
"crossing another partition's boundary."
msgstr ""
"Emin değilseniz, kurulum için öntanımlı bölümleme şemasını kullanın. Bir "
"şemanın diğerlerine göre doğuştan iyi olduğu söylenemez ancak dinamik olarak "
"genişletmek istedğiniz bölümü listenin sonuna bırakmanız herhangi bir "
"bölümün sınırlarına girmeden genişleyebilmesini sağlar."
msgid ""
"If unsure, we recommend you use the installer's default partition scheme, "
"since there is no clear advantage to one scheme or another."
msgstr ""
"Emin değilseniz, yükleyicinin öntanımlı bölüm şemasını kullanmanızı "
"öneririz, bir şemanın diğerine karşı bir avantajı yoktur."
msgid ""
"If we did not know in advance what the mount point is in the guest, we could "
"use the ``-i`` (inspect) flag to tell guestmount to automatically determine "
"what mount point to use:"
msgstr ""
"Misafirdeki bağlama noktasının ne olduğunu bilmiyorsak, ``-i`` (inspect) "
"bayrağını kullanarak guestmount'a kullanılacak bağlama noktasını otomatik "
"belirlemesini söyleyebiliriz:"
msgid ""
"If you are building the image on a headless server, and you have an X server "
"on your local machine, you can launch :command:`virt-manager` using ssh X11 "
"forwarding to access the GUI. Since virt-manager interacts directly with "
"libvirt, you typically need to be root to access it. If you can ssh directly "
"in as root (or with a user that has permissions to interact with libvirt), "
"do:"
msgstr ""
"İmajı grafik ortamsız bir sunucuda inşa ediyorsanız, ve yerel makinenizde X "
"sunucunuz varsa, GUI'ye erişebilmek için X11 yönlendirmeli ssh kullanarak :"
"command:`virt-manager` başlatabilirsiniz. Virt-manager doğrudan libvirt ile "
"etkileşime geçtiğinden, genellikle root erişiminizin olması gerekir. "
"Doğrudan root ile ssh çekebiliyorsanız (ya da libvirt ile etkileşim yetkisi "
"olan bir kullanıcı ile), şunu yapın:"
msgid ""
"If you are not able to install the ``cloud-init`` package in your image, to "
"fetch the ssh public key and add it to the root account, edit the ``/etc/rc."
"d/rc.local`` file and add the following lines before the line ``touch /var/"
"lock/subsys/local``:"
msgstr ""
"İmajınıza ``cloud-init`` paketini kuramıyorsanız, ssh açık anahtarını çekmek "
"ve root hesabına eklemek için, ``/etc/rc.d/rc.local`` dosyasını düzenleyin "
"ve ``touch /var/lock/subsys/local`` satırıdan önce şu satırları girin:"
msgid ""
"If you are unable or unwilling to install ``cloud-init`` inside the guest, "
"you can write a custom script to fetch the public key and add it to a user "
"account."
msgstr ""
"Misafir içinde ``cloud-init`` paketini kuramıyor ya da kurmak "
"istemiyorsanız, açık anahtarı çekip kullanıcı hesabına eklemek için özel bir "
"betik yazabilirsiniz."
msgid ""
"If you are using :command:`virt-manager`, the commands should look something "
"like this:"
msgstr ""
":command:`virt-manager` kullanıyorsanız, komutlar şuna benzer olmalıdır:"
msgid ""
"If you can install the ``cloud-init`` and ``cloud-utils`` packages, we "
"recommend that when you create your images, you create a single ext3 or ext4 "
"partition (not managed by LVM)."
msgstr ""
"``cloud-init`` ve ``cloud-utils`` paketlerini kurabilirseniz, imajları "
"oluştururken tek bir ext3 veya ext4 bölüm oluşturmanızı öneriyoruz (LVM "
"tarafından yönetilmeyen)."
msgid ""
"If you cannot install ``cloud-init`` and ``cloud-tools`` inside of your "
"guest, and you want to support resize, you must write a script that your "
"image runs on boot to modify the partition table. In this case, we recommend "
"using LVM to manage your partitions. Due to a limitation in the Linux kernel "
"(as of this writing), you cannot modify a partition table of a raw disk that "
"has partitions currently mounted, but you can do this for LVM."
msgstr ""
"``cloud-init`` ve ``cloud-tools`` paketlerini misafirinizde kuramıyorsanız, "
"ve yeniden boyutlandırmayı desteklemek istiyorsanız, imajınızın önyüklemede "
"çalıştırarak bölüm tablosunu değiştirdiği bir betik yazmalısınız. Bu "
"durumda, bölümlerinizi yönetmek için LVM kullanmanızı öneriyoruz. Linux "
"çekirdeğindeki bir kısıtlama sebebiyle (bu yazının yazıldığı tarihte) bağlı "
"durumda bölümleri olan bir raw diskin bölüm tablosunu değiştiremezsiniz, ama "
"LVM ile bunu yapabilirsiniz."
msgid ""
"If you cannot install ``cloud-initramfs-tools``, Robert Plestenjak has a "
"GitHub project called `linux-rootfs-resize <https://github.com/flegmatik/"
"linux-rootfs-resize>`_ that contains scripts that update a ramdisk by using "
"``growpart`` so that the image resizes properly on boot."
msgstr ""
"``cloud-initramfs-tools`` paketini yükleyemiyorsanız, Robert Plestenjak'ın "
"imajın önyüklemede düzgün yeniden boyutlandırılmasını sağlamak için "
"``growpart`` kullanarak ramdisk'i güncelleyen betikler içeren `linux-rootfs-"
"resize <https://github.com/flegmatik/linux-rootfs-resize>`_ isimli bir "
"GitHub projesi var."
msgid ""
"If you delete the network persistent rules files, you may get a ``udev "
"kernel`` warning at boot time, which is why we recommend replacing them with "
"empty files instead."
msgstr ""
"Ağ kalıcılık kuralları dosyasını silerseniz, önyükleme sırasında ``udev "
"kernel`` uyarısı alabilirsiniz, bu yüzden boş bir dosyayla değiştirmenizi "
"öneriyoruz."
msgid ""
"If you do not have access to the libguestfs, you can mount image file "
"systems directly in the host using loop devices, kpartx, and network block "
"devices."
msgstr ""
"libguestfs erişiminiz yoksa, imaj dosya sistemlerini doğrudan döngü "
"aygıtları, kpartx, ve ağ blok aygıtları kullanarak sunucuya "
"bağlayabilirsiniz."
msgid ""
"If you do not use LVM, you must modify the table to extend the existing root "
"partition to encompass this additional space."
msgstr ""
"LVM kullanmıyorsanız, tabloyu mevcut kök bölümü bu ek alanı kapsayacak "
"şekilde genişletmelisiniz."
msgid ""
"If you do not wish to use :command:`virt-manager` (for example, you do not "
"want to install the dependencies on your server, you do not have an X server "
"running locally, the X11 forwarding over SSH is not working), you can use "
"the :command:`virt-install` tool to boot the virtual machine through libvirt "
"and connect to the graphical console from a VNC client installed on your "
"local machine."
msgstr ""
":command:`virt-manager` kullanmak istemiyorsanız (örneğin bağımlılıklarını "
"sunucunuza kurmak istemiyorsanız, çalışan bir X sunucunuz yoksa, SSH "
"üzerinden X11 yönlendirme çalışmıyorsa) :command:`virt-install` aracını "
"kullanarak sanal makineyi libvirt aracılığıyla önyükleyebilir ve yerel "
"makinenize kurulu VNC istemcisiyle grafik konsola bağlanabilirsiniz."
msgid ""
"If you have a raw virtual machine image that is not using LVM to manage its "
"partitions, use the :command:`losetup` command to find an unused loop device."
msgstr ""
"Bölümlerini yönetmek için LVM kullanmayan bir raw sanal makine imajınız "
"varsa, kullanılmayan bir döngü aygıtı bulmak için :command:`losetup` "
"komutunu kullanın."
msgid ""
"If you leave out the ``-u`` flag, or you want to edit the file to do "
"additional customizations, you can use the :command:`oz-customize` command, "
"using the libvirt XML file that :command:`oz-install` creates. For example:"
msgstr ""
"``-u`` bayrağını kullanmazsanız, veya dosyayı düzenleyerek ek "
"özelleştirmeler yapmak isterseniz, :command:`oz-install` komutunun "
"oluşturduğu libvirt XML dosyasını kullanarak :command:`oz-customize` "
"komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin:"
msgid ""
"If you modify this example, the root partition, which is mounted on ``/``, "
"must be the last partition on the drive so that it can expand at run time to "
"the disk size that your instance type provides. Also note that ``bsd-"
"cloudinit`` currently has a hard-coded assumption that this is the second "
"partition."
msgstr ""
"Bu örneği değiştirirseniz, ``/`` yoluna bağlı kök bölüm aygıttaki son bölüm "
"olmalıdır böylece çalışma zamanında sunucu türünüzün sağladığı disk boyutuna "
"genişleyebilir. Ayrıca ``bsd-cloudinit``in şu an bu bölümün son bölüm "
"olduğunu varsaydığını not edin."
msgid ""
"If you plan to create a virtual machine image on a machine that can run X11 "
"applications, the simplest way to do so is to use the :command:`virt-"
"manager` GUI, which is installable as the ``virt-manager`` package on both "
"Fedora-based and Debian-based systems. This GUI has an embedded VNC client "
"that will let you view and interact with the guest's graphical console."
msgstr ""
"X11 uygulamaları çalıştırabilen bir makinede sanal makine imajı oluşturmayı "
"planlıyorsanız, bunu yapmanın en kolay yolu :command:`virt-manager` GUI'yi "
"kullanmaktır, bu paket Fedora ve Debian tabanlı sistemlerde ``virt-manager`` "
"paketinin kurulmasıyla elde edilir. Bu GUI misafirin grafik konsolunu "
"görüntüleyebilmeniz ve etkileşime geçebilmeniz için gömülü bir VNC "
"istemcisine sahiptir."
msgid ""
"If you use LVM, you can add a new LVM entry to the partition table, create a "
"new LVM physical volume, add it to the volume group, and extend the logical "
"partition with the root volume."
msgstr ""
"LVM kullanıyorsanız, bölüm tablosuna yeni bir LVM girdisi ekleyebilir, yeni "
"bir LVM fiziksel birimi oluşturabilir, onu bir birim grubuna ekleyebilir, ve "
"mantıksal bölümü kök birimle genişletebilirsiniz."
msgid ""
"If you use the :command:`virt-install` command, the commands should look "
"something like this:"
msgstr ""
":command:`virt-install` komutunu kullanırsanız, komutlar şöyle görünmelidir:"
msgid ""
"If you use the OpenStack XenAPI driver, the Compute service automatically "
"adjusts the partition and file system for your instance on boot. Automatic "
"resize occurs if the following conditions are all true:"
msgstr ""
"OpenStack XenAPI sürücüsünü kullanırsanız, Hesaplama servisi otomatik olarak "
"sunucunuz için bölümü ve dosya sistemini ayarlar. Şu durumların hepsi "
"karşılanıyorsa otomatik yeniden boyutlandırma yapılır:"
msgid ""
"If you want to modify this image to load the 8021q kernel at boot time, you "
"must create an executable script in the ``/etc/sysconfig/modules/`` "
"directory. You can use the :command:`touch` guestfish command to create an "
"empty file, the :command:`edit` command to edit it, and the :command:`chmod` "
"command to make it executable."
msgstr ""
"Bu imajı değiştirerek önyüklemede 8021q çekirdeğini yüklemek isterseniz, ``/"
"etc/sysconfig/modules/`` dizininde çalıştırılabilir bir betik "
"oluşturmalısınız. Boş bir dosya oluşturmak için :command:`touch` guestfish "
"komutunu kullanabilir, :command:`edit` komutuyla dosyayı düzenleyebilir, ve :"
"command:`chmod` komutuyla çalıştırılabilir yapabilirsiniz."
msgid ""
"If you've created a VDI image using VirtualBox, you can convert it to raw "
"format using the ``VBoxManage`` command-line tool that ships with "
"VirtualBox. On Mac OS X, and Linux, VirtualBox stores images by default in "
"the ``~/VirtualBox VMs/`` directory. The following example creates a raw "
"image in the current directory from a VirtualBox VDI image."
msgstr ""
"VirtualBox kullanarak bir VDI imajı oluşturduysanız, VirtualBox ile gelen "
"``VBoxManage`` komut satırı aracını kullanarak raw biçimine "
"dönüştürebilirsiniz. Mac OS X ve Linux üzerinde, VirtualBox imajları "
"öntanımlı olarak ``~/VirtualBox VMs/`` dizinine kaydeder. Aşağıdaki örnek "
"mevcut dizinde bir VirtualBox VDI imajından raw imaj oluşturur."
msgid ""
"If your deployment uses QEMU or KVM, we recommend using the images in qcow2 "
"format. The most recent version of the 64-bit QCOW2 image for Ubuntu 16.04 "
"is `xenial-server-cloudimg-amd64-disk1.img <http://cloud-images.ubuntu.com/"
"xenial/current/xenial-server-cloudimg-amd64-disk1.img>`_."
msgstr ""
"Kurulumunuz QEMU veya KVM kullanıyorsa, qcow2 biçiminde imajlar kullanmanızı "
"öneriyoruz. Ubuntu 16.04 için en yeni 64-bit QCOW2 imaj sürümü `xenial-"
"server-cloudimg-amd64-disk1.img <http://cloud-images.ubuntu.com/xenial/"
"current/xenial-server-cloudimg-amd64-disk1.img>`_ adresindedir."
msgid ""
"If your image uses ``grub2`` as the boot loader, there should be a line in "
"the grub configuration file. For example, ``/boot/grub/grub.cfg``, which "
"looks something like this:"
msgstr ""
"İmajınız önyükleyici olarak ``grub2`` kullanıyorsa, grub yapılandırma "
"dosyasında bir satır bulunmalı. Örneğin ``/boot/grub/grub.cfg`` dosyasında "
"şu şekilde bir şey:"
msgid ""
"If your partitions are managed with LVM, use :command:`losetup` and :command:"
"`kpartx` commands as in the previous example to expose the partitions to the "
"host."
msgstr ""
"Bölümleriniz LVM ile yönetiliyorsa, :command:`losetup` ve :command:`kpartx` "
"komutlarını bölümleri önceki örnekteki gibi sunucu için ortaya çıkarmak için "
"kullanın."
msgid "Image cache management configuration options"
msgstr "İmaj önbelleği yönetim yapılandırma seçenekleri"
msgid ""
"Image consumers can boot from any image shared by the image producer, "
"regardless of the member status, as long as the consumer knows the image ID."
msgstr ""
"İmaj tüketicileri imaj üreticisi tarafından herhangi bir paylaşılmış imajdan "
"imaj kimliğini bildiği sürece üye durumundan bağımsız olarak önyükleme "
"yapabilir."
msgid ""
"Image consumers change their own member status, but they may not add or "
"remove themselves as an image member."
msgstr ""
"İmaj tüketicileri kendi üye durumlarını değiştirir, ama kendilerini bir imaj "
"üyesi olarak ekleyip çıkaramazlar."
msgid "Image format"
msgstr "İmaj biçimi"
msgid "Image is complete"
msgstr "İmaj tamamlandı"
msgid "Image metadata"
msgstr "İmaj metaverisi"
msgid ""
"Image metadata can help end users determine the nature of an image, and is "
"used by associated OpenStack components and drivers which interface with the "
"Image service."
msgstr ""
"İmaj metaverisi son kullanıcılara bir imajın doğasını anlamada yardımcı "
"olabilir, ve İmaj servisiyle arayüzü olan ilişkili OpenStack bileşenleri ve "
"sürücüleri tarafından kullanılır."
msgid ""
"Image producers add members to images, or remove members from images, but "
"they may not modify the member status of an image member."
msgstr ""
"İmaj üreticileri üyeleri imajlara ekler, veya üyeleri imajlardan kaldırır, "
"ama bir imaj üyesinin üye durumunu değiştiremezler."
msgid ""
"Image producers and consumers are both OpenStack users, or projects. Image "
"producers create and share images with image consumers, allowing the "
"consumers to use the shared image when booting a server. The producer shares "
"an image with the consumer by making the consumer a member of that image. "
"The consumer then accepts or rejects the image by changing the image member "
"status. After it is accepted, the image appears in the consumer's image "
"list. As long as the consumer is a member of the image, the consumer can use "
"the image, regardless of the image member status, if the consumer knows the "
"image ID."
msgstr ""
"Hem imaj üreticileri hem de tüketicileri OpenStack kullanıcıları veya "
"projeleridir. İmaj üreticileri imaj tüketicileri için imaj oluşturur ve "
"paylaşırlar, kullanıcıların bir sunucu başlatırken paylaşılan imajı "
"kullanabilmesini sağlarlar. Üretici tüketiciyi bu imaj için bir üye olarak "
"ayarlayarak imajı paylaşır. Tüketici imajı imaj üye durumunu değiştirerek "
"kabul eder ya da reddeder. Kabul edildikten sonra, imaj tüketicinin imaj "
"listesinde belirir. Tüketici imajın üyelerinden biri olduğu sürece, imaj üye "
"durumundan bağımsız olarak tüketici imaj kimliğini biliyorsa imajı "
"kullanabilir."
msgid ""
"Image producers and consumers have different abilities and responsibilities "
"regarding image sharing, which the following list shows."
msgstr ""
"İmaj üreticileri ve tüketicileri imaj paylaşma konusunda farklı yeteneklere "
"ve sorumluluklara sahiptir, aşağıdaki liste bunları gösterir."
msgid ""
"Image producers and consumers view the status of image members. When listing "
"image members, the producers see all the image members, and the consumers "
"see only themselves."
msgstr ""
"İmaj üreticileri ve tüketicileri imaj üyelerinin durumunu görüntüler. İmaj "
"üyeleri listelenirken, üreticiler tüm imaj üyelerini görür, tüketiciler "
"yalnızca kendilerini görür."
msgid "Image requirements"
msgstr "İmaj gereksinimleri"
msgid "Image sharing"
msgstr "İmaj paylaşımı"
msgid ""
"Images are arranged by Ubuntu release, and by image release date, with "
"``current`` being the most recent. For example, the page that contains the "
"most recently built image for Ubuntu 16.04 Xenial Xerus is `Ubuntu 16.04 LTS "
"(Xenial Xerus) Daily Build <https://cloud-images.ubuntu.com/xenial/current/"
">`_. Scroll to the bottom of the page for links to the images that can be "
"downloaded directly."
msgstr ""
"İmajlar Ubuntu yayınına ve imaj yayın tarihine göre düzenlenir, ``current`` "
"en yeni olandır. Örneğin Ubuntu 16.04 Xenial Xerus için en yeni inşa edilmiş "
"imajı içeren sayfa `Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus) Günlük İnşa <https://"
"cloud-images.ubuntu.com/xenial/current/>`_ sayfasındadır. Doğrudan "
"indirilebilir imajlara bağlantılar için sayfanın altına doğru kaydırın."
msgid ""
"In FreeBSD 10.1 the :command:`fetch` command verifies SSL peers by default, "
"so you need to install the ``ca_root_nss`` package that contains certificate "
"authority root certificates and tell :command:`fetch` where to find them. "
"For FreeBSD 10.1 run these commands:"
msgstr ""
"FreeBSD 10.1'de :command:`fetch` komutu SSL eşlerini öntanımlı olarak "
"doğrular, yani sertifika otoritesi kök sertifikalarını içeren "
"``ca_root_nss`` paketini kurmalı ve :command:`fetch` komutuna onları nerde "
"bulabileceğini söylemelisiniz. FreeBSD 10.1 için şu komutları çalıştırın:"
msgid "In a CentOS cloud image, the login account is ``centos``."
msgstr "CentOS bulut imajında giriş hesabı ``centos`` olur."
msgid "In a Debian image, the login account is ``debian``."
msgstr "Debian imajlarda giriş hesabı ``debian``dır."
msgid "In a Fedora cloud image, the login account is ``fedora``."
msgstr "Fedora bulut imajlarında giriş hesabı ``fedora``dır."
msgid "In a RHEL cloud image, the login account is ``cloud-user``."
msgstr "RHEL bulut imajlarında, giriş hesabı ``cloud-user`` olur."
msgid ""
"In addition to the ssh public key, an image might need additional "
"information from OpenStack, such as to povide user data to instances, that "
"the user submitted when requesting the image. For example, you might want to "
"set the host name of the instance when it is booted. Or, you might wish to "
"configure your image so that it executes user data content as a script on "
"boot."
msgstr ""
"Ssh açık anahtara ek olarak bir imaj OpenStack'den daha fazla bilgiye "
"ihtiyaç duyabilir, örneğin kullanıcının imajı isterken gönderdiği kullanıcı "
"verisinin sunuculara sağlanması. Sunucu önyüklenirken sunucunun makine adını "
"ayarlamak isteyebilirsiniz. Veya imajı kullanıcı verisini önyüklemeden betik "
"olarak çalıştıracak şekilde yapılandırabilirsiniz."
msgid "In an Ubuntu cloud image, the login account is ``ubuntu``."
msgstr "Bir Ubuntu bulut imajında, giriş hesabı ``ubuntu``dur."
msgid ""
"In general, we recommend that you disable any firewalls inside of your image "
"and use OpenStack security groups to restrict access to instances. The "
"reason is that having a firewall installed on your instance can make it more "
"difficult to troubleshoot networking issues if you cannot connect to your "
"instance."
msgstr ""
"Genellikle, imajınızdaki güvenlik duvarlarını kapatmanızı ve sunuculara "
"erişim için OpenStack güvenlik gruplarını kullanmanızı öneriyoruz. Bunun "
"sebebi sunucuda çalışan güvenlik duvarının sunucunuza bağlanamadığınız "
"durumlarda sorun gidermeyi zorlaştıracak olmasıdır."
msgid ""
"In order for the root partition to properly resize, install the ``cloud-"
"utils-growpart`` package, which contains the proper tools to allow the disk "
"to resize using cloud-init."
msgstr ""
"Kök bölümün düzgün yeniden boyutlandırılması için, ``cloud-utils-growpart`` "
"paketini kurun, bu paket cloud-init kullanarak diskin yeniden "
"boyutlandırılmasını sağlayan uygun araçları içerir."
msgid ""
"In the :guilabel:`configuration options` window, change the following "
"settings:"
msgstr ""
":guilabel:`yapılandırma seçenekleri` penceresinde, aşağıdaki ayarları "
"değiştirin:"
msgid ""
"In the OpenStack Image API, the image member status serves three purposes:"
msgstr "OpenStack İmaj API'sinde, imaj üye durumu üç amaçla bulunur:"
msgid "In the ``/var/log/compute/compute.log`` file, look for the identifier:"
msgstr "``/var/log/compute/compute.log`` dosyasında tanımlayıcıya bakın:"
msgid ""
"In the example above, the guest ``centos`` uses VNC display ``:1``, which "
"corresponds to TCP port ``5901``. You should be able to connect a VNC client "
"running on your local machine to display ``:1`` on the remote machine and "
"step through the installation process."
msgstr ""
"Yukardaki örnekte, misafir ``centos`` VNC ``:1`` numaralı görüntülemeyi "
"kullanır, bu da ``5901`` TCP bağlantı noktasına denk gelir. Yerel "
"makinenizde çalışan bir VNC istemcisi ile uzak makinede ``:1`` görüntülemek "
"için bağlanabilmeli ve kurulum sürecini devam ettirebilmelisiniz."
msgid ""
"In the previous example, you paused the instance, ejected the disk, and "
"unpaused the instance. In theory, you could have ejected the disk at the :"
"guilabel:`Installation complete` screen. However, our testing indicates that "
"the Ubuntu installer locks the drive so that it cannot be ejected at that "
"point."
msgstr ""
"Önceki örnekte, sunucuyu durdurdunuz, diski çıkardınız ve sunucuyu devam "
"ettirdiniz. Teoride diski :guilabel:`Kurulum tamamlandı` ekranında diski "
"çıkarabilirdiniz. Ancak denemelerimiz Ubuntu yükleyicinin bu noktada "
"sürücüyü kitlediğini bu yüzden çıkarılamayacağını gösteriyor."
msgid ""
"In this case, it is the ``/dev/sda2`` partition that we want to resize. We "
"create a new qcow2 image and use the :command:`virt-resize` command to write "
"a resized copy of the original into the new image:"
msgstr ""
"Bu durumda, ``/dev/sda2`` bölümünü yeniden boyutlandırmak istiyoruz. Yeni "
"bir qcow2 imajı oluşturuyoruz ve :command:`virt-resize` komutu ile asıl "
"imajın yeniden boyutlandırılmış kopyasını yeni imaja yazıyoruz:"
msgid ""
"In this example, ``/dev/loop0`` is free. Associate a loop device with the "
"raw image:"
msgstr ""
"Bu örnekte, ``/dev/loop0`` boş. Raw imajla bir döngü aygıtı ilişkilendirelim:"
msgid "Install GRUB boot loader"
msgstr "GRUB önyükleyicisini kurun"
msgid ""
"Install ``sudo`` and configure the ``freebsd`` user to have passwordless "
"access:"
msgstr ""
"``sudo``yu kurun ve ``freebsd`` kullanıcısı için parolasız erişimi "
"yapılandırın:"
msgid ""
"Install a ``cloud-init`` RPM, which is a port of the Ubuntu `cloud-init "
"<https://launchpad.net/cloud-init>`_ package. This is the recommended "
"approach."
msgstr ""
"Ubuntu `cloud-init <https://launchpad.net/cloud-init>`_ paketinin türevi "
"olan bir ``cloud-init`` RPM'i kurun. Bu tavsiye edilen yaklaşımdır."
msgid "Install cloud-init"
msgstr "cloud-init'i kurun"
msgid "Install cloud-utils-growpart to allow partitions to resize"
msgstr ""
"Bölümlerin yeniden boyutlandırılmasına izin vermek için cloud-utils-growpart "
"kurun"
msgid "Install the ACPI service"
msgstr "ACPI sunucusunu kurun"
msgid "Install the ``cloud-init`` package:"
msgstr "``cloud-init`` paketini kurun:"
msgid "Introduction"
msgstr "Giriş"
msgid ""
"Issue this command to download and install the latest ``bsd-cloudinit`` "
"package, and install the necessary prerequisites."
msgstr ""
"En son ``bsd-cloudinit`` paketini indirmek ve kurmak, ve gerekli "
"bağımlılıkları yüklemek için bu komutu girin."
msgid ""
"It uses a predefined set of kickstart (Red Hat-based systems) and preseed "
"files (Debian-based systems) for operating systems that it supports, and it "
"can also be used to create Microsoft Windows images."
msgstr ""
"Destekleyen işletim sistemlerinde öntanımlı bir kickstart (Red Hat tabanlı "
"sistemler) ve preseed dosyaları (Debian tabanlı sistemler) kümesini "
"kullanır, ayrca Microsoft Windows imajları oluşturmak için de kullanılabilir."
msgid "KIWI"
msgstr "KIWI"
msgid ""
"KVM with virtio drivers is used as the virtualization platform because that "
"is the most widely used among OpenStack operators. If you use a different "
"platform for your cloud virtualization, use that same platform in the image "
"creation step."
msgstr ""
"Sanallaştırma platformu olarak virtio sürücülerine sahip KVM kullanılır "
"çünkü OpenStack işletenler arasında en yaygını budur. Bulut sanallaştırmanız "
"için başka bir platform kullanıyorsanız, imaj oluşturma adımında bu aynı "
"platformu kullanın."
msgid ""
"Launch a VM on your local workstation. Use the same hypervisor, virtual "
"disk, and virtual network drivers as you use in your production environment."
msgstr ""
"Yerel iş istasyonunuzda bir sanal makine başlatın. Üretim ortamınızda "
"kullandığınızla aynı hipervizörü, sanal diski, ve sanal ağ sürücülerini "
"kullanın."
msgid "Linux"
msgstr "Linux"
msgid "Log in as administrator and start a command window."
msgstr "Yönetici olarak giriş yapın ve bir komut penceresi başlatın."
msgid ""
"Log in as root to the CentOS guest and run the following commands to install "
"the ACPI service and configure it to start when the system boots:"
msgstr ""
"CentOS misafirine root olarak giriş yapın ve ACPI servisini kurup sistem ön "
"yüklenirken başlayacak şekilde yapılandırmak için aşağıdaki komutları "
"çalıştırın:"
msgid ""
"Log in as root to the Fedora guest and run the following commands to install "
"the ACPI service and configure it to start when the system boots:"
msgstr ""
"Fedora misafirine root olarak giriş yapın ve ACPI servisini kurup sistem ön "
"yüklenirken açılacak şekilde yapılandırmak için şu komutları çalıştırın:"
msgid "Log in to newly created image"
msgstr "Yeni oluşturulan imaja giriş yapın"
msgid "Loop devices, kpartx, network block devices"
msgstr "Döngü aygıtları, kpartx, ağ blok aygıtları"
msgid "Make a virtual drive:"
msgstr "Bir sanal sürücü yapın:"
msgid "Manage the image cache"
msgstr "İmaj önbelleğini yönetin"
msgid ""
"Metadata can also determine the scheduling of hosts. If the ``property`` "
"option is set on an image, and Compute is configured so that the "
"``ImagePropertiesFilter`` scheduler filter is enabled (default), then the "
"scheduler only considers compute hosts that satisfy that property."
msgstr ""
"Metaveri sunucuların eşzamanlamasını da belirleyebilir. Eğer bir imajda "
"``property`` seçeneği ayarlanmışsa, ve Hesaplama ``ImagePropertiesFilter`` "
"zamanlama süzgeci etkin (öntanımlı) olarak yapılandırılmışsa, zamanlayıcı "
"yalnızca özelliği sağlayan hesaplama sunucularını hesaba katar."
msgid "Metadata definition service"
msgstr "Metaveri tanımlama servisi"
msgid "Microsoft Hyper-V uses the VHD (Virtual Hard Disk) format for images."
msgstr "Microsoft Hyper-V imajlar için VHD (Sanal Sabit Disk) biçimi kullanır."
msgid "Microsoft Windows"
msgstr "Microsoft Windows"
msgid "Minimize boot delay:"
msgstr "Ön yükleme gecikmesini asgariye indirin:"
msgid "Modify a single file inside of an image"
msgstr "Bir imaj içinde tek bir dosyayı değiştir"
msgid "Modify images"
msgstr "İmajları değiştirin"
msgid ""
"Modify the ``/etc/rc.local`` file to fetch desired information from the "
"metadata service, as described in the next section."
msgstr ""
"Sonraki kısımda açıklandığı şekilde ``/etc/rc.local`` dosyasını değiştirip "
"istenen bilgiyi metaveri servisinden çekin."
msgid "Modify the partition table to make it aware of the additional space:"
msgstr "Bölüm tablosunu değiştirerek ek bölümden haberdar edin:"
msgid "Mount a qcow2 image (with LVM)"
msgstr "Bir qcow2 imajı bağlayın (LVM ile)"
msgid "Mount a qcow2 image (without LVM)"
msgstr "Bir qcow2 imajı bağlama (LVM olmadan)"
msgid "Mount a raw image (with LVM)"
msgstr "Bir raw imajı bağlayın (LVM ile)"
msgid "Mount a raw image (without LVM)"
msgstr "Bir raw imaj bağlayın (LVM olmadan)"
msgid ""
"Mounting untrusted guest images using the tools described in this section is "
"a security risk, always use libguestfs tools such as guestfish and "
"guestmount if you have access to them. See `A reminder why you should never "
"mount guest disk images on the host OS <https://www.berrange.com/"
"posts/2013/02/20/ a-reminder-why-you-should-never-mount-guest-disk-images-on-"
"the-host-os/>`_ by Daniel Berrangé for more details."
msgstr ""
"Bu kısımda anlatılan araçları kullanarak güvenilmeyen misafir imajları "
"bağlamak güvenlik riski oluşturur, her zaman guestfish ve guestmount gibi "
"libguestfs araçlarını kullanmaya çalışın. Daniel Berrangé tarafınan yazılan "
"`Sunucu işletim sistemine misafir disk imajları bağlamamanız gerektiğiyle "
"ilgili hatırlatmaya <https://www.berrange.com/posts/2013/02/20/ a-reminder-"
"why-you-should-never-mount-guest-disk-images-on-the-host-os/>`_ göz atın."
msgid "Namespace"
msgstr "İsim uzayı"
msgid ""
"Navigate to the `CentOS mirrors <https://www.centos.org/download/mirrors/>`_ "
"page."
msgstr ""
"`CentOS yansıları <https://www.centos.org/download/mirrors/>`_ sayfasına "
"gidin."
msgid ""
"Navigate to the `Download Fedora Server page <https://getfedora.org/en/"
"server/download/>`_ for a Fedora Server ISO image."
msgstr ""
"Fedora Sunucu ISO imajı için `Fedora Sunucu İndirme sayfasına <https://"
"getfedora.org/en/server/download/>`_ gidin."
msgid "Network adapter to configure: ``Red Hat VirtIO Ethernet Adapter``"
msgstr ""
"Yapılandırılacak ağ bağdaştırıcı: ``Red Hat VirtIO Ethernet Bağdaştırıcısı``"
msgid ""
"Next, update the grub configuration. On Debian-based operating systems such "
"as Ubuntu, run this command:"
msgstr ""
"Ardından grub yapılandırmasını güncelleyin. Ubuntu gibi Debian tabanlı "
"işletim sistemlerinde, şu komutu çalıştırın:"
msgid ""
"Next, we want to delete a file. We can use the :command:`rm` guestfish "
"command, which works the same way it does in a traditional shell."
msgstr ""
"Şimdi, bir dosya silmek istiyoruz. Geleneksel kabuktaki gibi çalışan "
"guestfish :command:`rm` komutunu kullanabiliriz."
msgid ""
"Next, you need to use the :command:`vgscan` command to identify the LVM "
"volume groups and then the :command:`vgchange` command to expose the volumes "
"as devices:"
msgstr ""
"Ardından, :command:`vgscan` komutunu kullanarak LVM birim gruplarını "
"tanımlamalı ve :command:`vgchange` komutuyla birimleri aygıtlar olarak "
"ortaya çıkarmalısınız:"
msgid "No hard-coded MAC address information"
msgstr "Gömülü MAC adresi bilgisi yok"
msgid "No storage provisioning occurs up front."
msgstr "Önden hiçbir depolama hazırlığı meydana gelmiyor."
msgid "Non-Xen with cloud-init/cloud-tools: one ext3/ext4 partition (no LVM)"
msgstr "cloud-init/cloud-tools ile Xen-Olmayan: bir ext3/ext4 bölümü (LVM yok)"
msgid "Non-Xen without cloud-init/cloud-tools: LVM"
msgstr "cloud-init/cloud-tools olmadan Xen-Dışı: LVM"
msgid ""
"Now that the image is ready to be uploaded to the Image service, you no "
"longer need to have this virtual machine image managed by libvirt. Use the :"
"command:`virsh undefine vm-image` command to inform libvirt:"
msgstr ""
"İmaj artık İmaj servisine yüklenebilir olduğundan, bu sanal makine imajını "
"libvirt tarafından yönetme gerekliliği kalmamıştır. libvirt'i bilgilendirmek "
"için :command:`virsh undefine vm-image` komutunu kullanın:"
msgid ""
"Now that you can upload the image to the Image service, you no longer need "
"to have this virtual machine image managed by libvirt. Use the :command:"
"`virsh undefine vm-image` command to inform libvirt:"
msgstr ""
"Artık imajı İmaj servisine yükleyebileceğinize göre, bu sanal makine imajını "
"libvirt tarafından yönetme ihtiyacınız kalmadı. libvirt'i bilgilendirmek "
"için :command:`virsh undefine vm-image` komutunu kullanın:"
msgid "OVF"
msgstr "OVF"
msgid "Object"
msgstr "Nesne"
msgid ""
"On Fedora-based systems, such as RHEL and CentOS, and on openSUSE, run this "
"command:"
msgstr ""
"RHEL ve CentOS gibi Fedora tabanlı sistemlerde ve openSUSE'de, şu komutu "
"çalıştırın:"
msgid "Once done, we unmount:"
msgstr "İş bitince, bağlantıyı kesiyoruz:"
msgid ""
"Once mounted, we could do things like list the installed packages using rpm:"
msgstr ""
"Bağlandıktan sonra, rpm kullanarak kurulu paketleri listeleme gibi şeyler "
"yapabiliriz:"
msgid ""
"Once the installation is completed, the VM restarts. Define a password for "
"the administrator when prompted."
msgstr ""
"Kurulum tamamlandığında, sanal makine yeniden başlar. Sorulduğunda yönetici "
"için bir parola tanımlayın."
msgid "Once you are done, to clean up:"
msgstr "İşiniz bittiğinde, temizlik için:"
msgid ""
"Once you have obtained a virtual machine image, you may want to make some "
"changes to it before uploading it to the Image service. Here we describe "
"several tools available that allow you to modify images."
msgstr ""
"Bir sanal makine imajı elde ettikten sonra, imaj servisine yüklemeden önce "
"bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Burda imajları "
"değiştirmenize yardımcı olacak çeşitli araçları tanıtıyoruz."
msgid ""
"OpenStack Compute does not currently have support for OVF packages, so you "
"will need to extract the image file(s) from an OVF package if you wish to "
"use it with OpenStack."
msgstr ""
"OpenStack Hesaplama henüz OVF paketlerini desteklemiyor, bu yüzden OpenStack "
"ile kullanmak isterseniz imaj dosya(lar)ını OVF paketinden çıkarmanız "
"gerekir."
msgid "OpenStack Virtual Machine Image Guide"
msgstr "OpenStack Sanal Makine İmaj Kılavuzu"
msgid "Optionally, add users."
msgstr "İsteğe bağlı olarak kullanıcılar ekleyin."
msgid ""
"Optionally, the producer notifies the consumer that the image has been "
"shared and provides the image's ID (UUID)."
msgstr ""
"İsteğe bağlı olarak, üretici tüketiciyi imajın paylaşıldığıyla ilgili "
"bilgilendirir ve imajın kimliğini sağlar (UUID)."
msgid "Oz"
msgstr "Oz"
msgid ""
"Oz will invoke libvirt to boot the image inside of KVM, then Oz will ssh "
"into the instance and perform the customizations."
msgstr ""
"Oz libvirt'i imajı KVM içinde ön yükleyecek şekilde başlatır, ardından Oz "
"sunucuya ssh çekerek özelleştirmeleri gerçekleştirir."
msgid "Packer"
msgstr "Packer"
msgid ""
"Paravirtualized Xen support in Linux kernel (Xen hypervisor only with Linux "
"kernel version < 3.0)"
msgstr ""
"Linux çekirdeğinde yarı sanallaştırılmış Xen desteği (Yalnızca Linux "
"çekirdeği sürüm < 3.0 ile Xen hipervizörü)"
msgid "Paravirtualized Xen support in the kernel (Xen hypervisor only)"
msgstr ""
"Çekirdekte yarı sanallaştırılmış Xen desteği (Yalnızca Xen hipervizörü)"
msgid "Partition the disks"
msgstr "Diskleri bölümlendirin"
msgid "Point the installer to a CentOS web server"
msgstr "Yükleyiciyi bir CentOS web sunucuya çevirin"
msgid "Power off the system:"
msgstr "Sistemi kapatın:"
msgid ""
"Prior to Linux kernel version 3.0, the mainline branch of the Linux kernel "
"did not have support for paravirtualized Xen virtual machine instances (what "
"Xen calls DomU guests). If you are running the Xen hypervisor with "
"paravirtualization, and you want to create an image for an older Linux "
"distribution that has a pre 3.0 kernel, you must ensure that the image boots "
"a kernel that has been compiled with Xen support."
msgstr ""
"3.0 sürümünden önceki Linux çekirdeklerinde, Linux çekirdeğinin ana dalı "
"yarı sanallaştırılmış Xen sanal makineleri desteklemiyordu (Xen bunları DomU "
"misafirleri olarak adlandırır). Xen hipervizörünü yarı sanallaştırmayla "
"çalıştırıyorsanız, ve 3.0 çekirdeği önceskinde bir çekirdeğe sahip eski bir "
"Linux dağıtımı için bir imaj oluşturacaksanız, imajın Xen desteği ile "
"derlenmiş bir çekirdekle önyüklendiğinden emin olmalısınız."
msgid "Process user data and other metadata (``cloud-init``)"
msgstr "Kullanıcı verisi ve diğer metaveriyi işle (``cloud-init``)"
msgid "Process user data and other metadata (cloud-init)"
msgstr "Kullanıcı verisini ve diğer metaveriyi işle (cloud-init)"
msgid "Property"
msgstr "Özellik"
msgid ""
"Provide a host name for your image. If you use ``bsd-cloudinit``, it "
"overrides this value with the name provided by OpenStack when an instance "
"boots from this image."
msgstr ""
"İmajınız için bir makine adı sağlayın. ``bsd-cloudinit`` kullanırsanız, bu "
"imajdan ön yüklenen bir sunucu olduğundan OpenStack tarafından sağlanan "
"isimle bu değerin üzerine yazar."
msgid "QCOW2"
msgstr "QCOW2"
msgid "QCOW2 (KVM, Xen)"
msgstr "QCOM2 (KVM, Xen)"
msgid "QED (KVM)"
msgstr "QED (KVM)"
msgid "Raw"
msgstr "Raw"
msgid "Red Hat Enterprise Linux"
msgstr "Red Hat Kurumsal Linux"
msgid ""
"Red Hat maintains official Red Hat Enterprise Linux cloud images. A valid "
"Red Hat Enterprise Linux subscription is required to download these images."
msgstr ""
"Red Hat resmi Red Hat Kurumsal Linux imajlarını dağıtır. Bu imajları "
"indirmek için geçerli bir Red Hat Kurumsal Linux aboneliği gereklidir."
msgid ""
"Remove the HWADDR line from ``/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`` on "
"Fedora-based images."
msgstr ""
"Fedora tabanlı imajlarda ``/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`` "
"dosyasından HWADDR satırını silin."
msgid ""
"Replace ``/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules`` with an empty file "
"(contains network persistence rules, including MAC address)."
msgstr ""
"``/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules`` dosyasını boş bir dosyayla "
"değiştirin (ağ kalıcılık kurallarını içerir, MAC adresleri de dahil)."
msgid ""
"Replace ``/lib/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules`` with an "
"empty file (this generates the file above)."
msgstr ""
"``/lib/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules`` dosyasını boş bir "
"dosyayla değiştirin (bu yukardaki dosyayı üretir)."
msgid "Resize an image"
msgstr "Bir imajı yeniden boyutlandırın"
msgid ""
"Resize the root file system. For example, ``resize2fs /dev/mapper/node-"
"root``."
msgstr ""
"Kök dosya sistemini yeniden boyutlandırın. Örneğin ``resize2fs /dev/mapper/"
"node-root``."
msgid "Resize the root volume file system."
msgstr "Kök birim dosya sistemini yeniden boyutlandır."
msgid "Resource type association"
msgstr "Kaynak türü ilişkilendirme"
msgid "Review the Ethernet status"
msgstr "Ethernet durumunu gözden geçirin"
msgid ""
"Run the :command:`osinfo-query os` command to see a range of allowed ``--os-"
"variant`` options."
msgstr ""
"İzin verilen ``--os-variant`` seçenekleri aralığını görmek için :command:"
"`osinfo-query os` komutunu çalıştırın."
msgid ""
"Run the following command to convert a vmdk image file to a qcow2 image file."
msgstr ""
"Aşağıdaki komutu çalıştırarak bir vmdk imajını qcow2 imaj dosyasına çevirin."
msgid ""
"Run the following command to convert a vmdk image file to a raw image file."
msgstr ""
"Bir vmdk imaj dosyasını raw imaj dosyasına dönüştürmek için aşağıdaki komutu "
"çalıştırın."
msgid "Run the following command to save the changes:"
msgstr "Değişiklikleri kaydetmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:"
msgid ""
"Run the following commands from the host to eject the disk and reboot using "
"``virsh``, as root. If you are using ``virt-manager``, the commands below "
"will work, but you can also use the GUI to detach and reboot it by manually "
"stopping and starting."
msgstr ""
"Sunucudan aşağıdaki komutları çalıştırarak diski çıkartın ve root olarak "
"``virsh`` kullanarak yeniden başlatın. ``virt-manager`` kullanıyorsanız "
"yukardaki komutlar çalışacaktır, ama ayrıca GUI kullanarak da ayırma ve "
"yeniden başlatmayı elle durdurup başlatarak yapabilirsiniz."
msgid ""
"Run the following commands in the host as root to start up the machine again "
"as paused, eject the disk and resume. If you are using ``virt-manager``, you "
"may use the GUI instead."
msgstr ""
"Aşağıdaki komutları sunucuda çalıştırarak makineyi durdurulmuş olarak "
"başlatın, diski çıkarın ve devam edin. ``virt-manager`` kullanıyorsanız, "
"bunun yerine GUI kullanabilirsiniz."
msgid "Run the installer:"
msgstr "Yükleyiciyi çalıştırın:"
msgid "SSH server running"
msgstr "SSH sunucu çalışıyor"
msgid ""
"Second partition: A ``freebsd-ufs`` partition with a mount point of ``/`` "
"with all remaining free space."
msgstr ""
"İkinci bölüm: Geri kalan tüm boş alanı alan ``/`` bağlama noktasına sahip "
"``freebsd-ufs`` bölümü."
msgid ""
"See `CentOS mirror page <https://www.centos.org/download/mirrors/>`_ to get "
"a full list of mirrors, click on the ``HTTP`` link of a mirror to retrieve "
"the web site name of a mirror."
msgstr ""
"Yansıların tam listesini almak için `CentOS yansı sayfasına <https://www."
"centos.org/download/mirrors/>`_ göz atın, yansının web sitesi ismini almak "
"için ``HTTP`` bağlantısına tıklayın."
msgid ""
"Select :guilabel:`Create` to create a partition table. This action is the "
"default when no partition table exists. Then, select :guilabel:`GPT GUID "
"Partition Table` from the list. This choice is the default."
msgstr ""
"Bölüm tablosu oluşturmak için :guilabel:`Oluştur`u seçin. Bölümlendirme "
"tablosu olmadığında bu eylem öntanımlıdır. Ardından listeden :guilabel:`GPT "
"GUID Bölümlendirme Tablosu`nu seçin. Bu seçim öntanımlıdır."
msgid ""
"Select :guilabel:`Finish` and then :guilabel:`Commit` to commit your changes."
msgstr ""
":guilabel:`Bitir`i seçin ve değişiklikleri kaydetmek için :guilabel:"
"`Gönder`e tıklayın."
msgid ""
"Select :guilabel:`Yes` when asked about installing the GRUB boot loader to "
"the master boot record."
msgstr ""
"GRUB önyükleyiciyi ana önyükleme kaydına kurmanız istendiginde :guilabel:"
"`Evet` seçin."
msgid "Select a mirror"
msgstr "Bir yansı seçin"
msgid "Select a root password."
msgstr "Bir root parolası seçin."
msgid "Select installation option"
msgstr "Kurulum seçeneğini seçin"
msgid "Select software to install"
msgstr "Kurulacak yazılımı seçin"
msgid "Select the CMOS time zone."
msgstr "CMOS zaman dilimini seçin."
msgid ""
"Select the defaults for all of the remaining options. When the installation "
"is complete, you will be prompted to remove the CD-ROM."
msgstr ""
"Kalan tüm seçenekler için öntanımlıları seçin. Kurulum tamamlandığında, CD-"
"ROM'u çıkarmanız istenecek."
msgid "Select the time zone appropriate to your environment."
msgstr "Ortamınıza uygun zaman dilimini seçin."
msgid "Serial port for logging: ``COM1``"
msgstr "Kayıt için seri bağlantı noktası: ``COM1``"
msgid "Set the disk format for your image to one of the following values:"
msgstr "İmajınız için disk biçimini şu değerlerden biri olarak ayarlayın:"
msgid "Set the root password"
msgstr "Root parolasını ayarlayın"
msgid "Set up disk partitioning."
msgstr "Disk bölümlendirmeyi ayarlayın."
msgid "Set up the console:"
msgstr "Konsolu ayarlayın:"
msgid "Sharing an image"
msgstr "Bir imajın paylaşılması"
msgid "Shut down the instance"
msgstr "Sunucuyu kapatın"
msgid "Software selection: OpenSSH server"
msgstr "Yazılım seçimi: OpenSSH sunucu"
msgid ""
"Some VNC clients replace : (colon) with ; (semicolon) and _ (underscore) "
"with - (hyphen). If editing a file over a VNC session, make sure it is http: "
"not http; and authorized_keys not authorized-keys."
msgstr ""
"Bazı VNC istemcileri : (iki nokta) işaretini ; (noktalı virgül) ve _ (alt "
"çizgi) işaretini - (tire) ile değiştirir. Dosyayı VNC oturumu üzerinden "
"değiştiriyorsanız, http; değil http: ve authorized-keys değil "
"authorized_keys olduğundan emin olun."
msgid ""
"Some VNC clients replace the colon (``:``) with a semicolon (``;``) and the "
"underscore (``_``) with a hyphen (``-``). Make sure to specify ``http:`` and "
"not ``http;``. Make sure to specify ``authorized_keys`` and not ``authorized-"
"keys``."
msgstr ""
"Bazı VNC istemcileri iki noktayı (``:``) noktalı virgül ile (``;``) ve alt "
"çizgiyi (``_``) tire ile (``-``) değiştirir. ``http;`` değil ``http:`` "
"belirttiğinize emin olun. ``authorized-keys`` değil ``authorized_keys`` "
"belirttiğinize emin olun."
msgid ""
"Sometimes you must modify a virtual machine image to remove any traces of "
"the MAC address that was assigned to the virtual network interface card when "
"the image was first created. This is because the MAC address is different "
"when the virtual machine images boots. This example shows how to use the "
"``guestfish`` to remove references to the old MAC address by deleting the ``/"
"etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules`` file and removing the ``HWADDR`` "
"line from the ``/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`` file."
msgstr ""
"Bazen imaj oluşturulurken sanal ağ arayüzü kartına atanmış MAC adresinin "
"izlerini silmek için bir sanal makine imajını değiştirmeniz gerekir. Bunun "
"sebebi sanal makine imajı yüklenirken MAC adresinin farklı olmasıdır. Bu "
"örnek ``guestfish`` kullanarak ``/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules`` "
"dosyasını silerek ve ``/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`` "
"dosyasından ``HWADDR`` satırını kaldırarak eski MAC adresinin başvurularını "
"kaldırmayı gösteriyor."
msgid ""
"Specifies the access controls for everything defined in the namespace. These "
"access controls determine who can define and use the definitions in the "
"namespace."
msgstr ""
"İsim uzayında tanımlanan herşey için erişim kontrollerini belirtir. Bu "
"erişim kontrolleri isim uzayındaki tanımları kimin tanımlayıp "
"kullanabileceini kontrol eder."
msgid ""
"Specifies the relationship between resource types and the namespaces that "
"are applicable to them. This information can be used to drive UI and CLI "
"views. For example, the same namespace of objects, properties, and tags may "
"be used for images, snapshots, volumes, and flavors. Or a namespace may only "
"apply to images."
msgstr ""
"Kaynak türleri ve onlara uygulanabilir isim uzayları arasındaki ilişkiyi "
"tanımlar. Bu bilgi UI ve CLI görünümlerini kullanmak için kullanılabilir. "
"Örneğin, nesneler, özellikler, ve etiketlerin aynı isim uzayı imajlar, anlık "
"görüntüler, birimler ve nitelikler için kullanılabilir. Ya da bir isim uzayı "
"sadece imajlara uygulanabilir."
msgid ""
"Start the Windows Server 2012 installation with the :command:`virt-install` "
"command:"
msgstr ""
":command:`virt-install` komutu ile Windows Sunucu 2012 kurulumunu başlatın."
msgid "Start the installation process"
msgstr "Kurulum sürecini başlatın"
msgid ""
"Start the installation process by using either :command:`virt-manager` or :"
"command:`virt-install` as described in the previous section. If you use :"
"command:`virt-install`, do not forget to connect your VNC client to the "
"virtual machine."
msgstr ""
"Önceki kısımda tanımlandığı gibi kurulum sürecini :command:`virt-manager` "
"veya :command:`virt-install` ile başlatın. :command:`virt-install` "
"kullanırsanız sanal makineye VNC istemcinizi bağlamayı unutmayın."
msgid ""
"Start the installation process using either the :command:`virt-manager` or "
"the :command:`virt-install` command as described previously. If you use the :"
"command:`virt-install` command, do not forget to connect your VNC client to "
"the virtual machine."
msgstr ""
"Kurulum sürecini ya :command:`virt-manager` ya da :command:`virt-install` "
"komutu ile daha önce açıklandığı şekilde başlatın. :command:`virt-install` "
"komutunu kullanırsanız VNC istemcinizi sanal makineye bağlamayı unutmayın."
msgid "Step through the install"
msgstr "Kurulum adımlarını geçin"
msgid ""
"Step through the install, using the default options. When prompted for a "
"user name, the default (``ubuntu``) is fine."
msgstr ""
"Öntanımlı seçenekleri kullanarak kurulum adımlarını geçin. Kullanıcı adı "
"sorulduğunda, öntanımlı (``ubuntu``) kullanın."
msgid "Step through the installation"
msgstr "Kurulum adımını geçin"
msgid ""
"Step through the installation, using the default options. The simplest thing "
"to do is to choose the ``Minimal Install`` install, which installs an SSH "
"server."
msgstr ""
"Kurulum adımını öntanımlı seçeneklerle geçin. Yapılacak en basit şey "
"``Asgari Kurulum`` kurulumunu seçmektir, bu da bir SSH sunucu kurar."
msgid "Storage devices"
msgstr "Depolama aygıtları"
msgid ""
"Storage is fully allocated at instance start. The ``$instance_dir/`` images "
"are `fallocated <http://www.kernel.org/doc/man-pages/online/pages/man2/"
"fallocate.2.html>`_ to immediately determine if enough space is available, "
"and to possibly improve VM I/O performance due to ongoing allocation "
"avoidance, and better locality of block allocations."
msgstr ""
"Depolama sunucu başlangıcında tamamen ayrılmış. ``$instance_dir/`` imajları "
"yeterli alanın var olup olmadığına anında karar vermek üzere `fallocate "
"edilmiş <http://www.kernel.org/doc/man-pages/online/pages/man2/fallocate.2."
"html>`_, ve muhtemel sanal makine I/O başarımını devam eden ayırmadan "
"kaçınma sebebiyle artırmış, ve daha iyi yerel blok ayırma sağlanmış."
msgid "Support for snapshots."
msgstr "Anlık görüntüleri destekler."
msgid "Supported by VirtualBox virtual machine monitor and the QEMU emulator."
msgstr ""
"VirtualBox sanal makine izleyici ve QEMU öykünücüsü tarafından desteklenir."
msgid ""
"Supported by the QEMU emulator that can expand dynamically and supports Copy "
"on Write."
msgstr ""
"QEMU öykünücüsü tarafından desteklenir Yazma anında Kopyalama destekler ve "
"dinamik genişleyebilir."
msgid ""
"The :command:`cloud-init` script starts on instance boot and will search for "
"a metadata provider to fetch a public key from. The public key will be "
"placed in the default user account for the image."
msgstr ""
":command:`cloud-init` betiği sunucu önyüklenirken başlar ve açık anahtarı "
"çekmek için metaveri sağlayıcısını arar. Açık anahtar imajın öntanımlı "
"kullanıcı hesabına yerleştirilir."
msgid ""
"The :command:`qemu-img convert` command can do conversion between multiple "
"formats, including ``qcow2``, ``qed``, ``raw``, ``vdi``, ``vhd``, and "
"``vmdk``."
msgstr ""
":command:`qemu-img convert` komutu ``qcow2``, ``qed``, ``raw``, ``vdi``, "
"``vhd``, ve ``vmdk`` dahil bir çok biçimi dönüştürmek için kullanılabilir."
msgid "The CentOS project maintains official images for direct download."
msgstr "CentOS projesi indirmeye hazır resmi imajlar sunar."
msgid ""
"The Fedora project maintains a list of official cloud images at `Fedora "
"download page <https://alt.fedoraproject.org/cloud/>`_."
msgstr ""
"Fedora projesi `Fedora indirme sayfasında <https://alt.fedoraproject.org/"
"cloud/>`_ resmi bulut imajları listesini tutar."
msgid ""
"The Image service and other OpenStack projects do not currently support the "
"container format. It is safe to specify ``bare`` as the container format if "
"you are unsure."
msgstr ""
"İmaj servisi ve diğer OpenStack projeleri şu an kapsayıcı biçimini "
"desteklemiyor. Emin değilseniz kapsayıcı biçimi olarak ``bare`` "
"belirtebilirsiniz."
msgid ""
"The Image service has predefined namespaces for the metadata definitions "
"catalog. To load files from this directory into the database:"
msgstr ""
"İmaj servisinin metaveri tanımlamaları kataloğu için öntanımlı isim uzayları "
"vardır. Bu dizinden dosyaları veritabanına yüklemek için:"
msgid ""
"The KVM hypervisor starts the virtual machine with the libvirt name, "
"``centos``, with 1024 MB of RAM. The virtual machine also has a virtual CD-"
"ROM drive associated with the ``/data/isos/CentOS-7-x86_64-NetInstall-1611."
"iso`` file and a local 10 GB hard disk in qcow2 format that is stored in the "
"host at ``/tmp/centos.qcow2``. It configures networking to use libvirt "
"default network. There is a VNC server that is listening on all interfaces, "
"and libvirt will not attempt to launch a VNC client automatically nor try to "
"display the text console (``--no-autoconsole``). Finally, libvirt will "
"attempt to optimize the configuration for a Linux guest running a CentOS 7 "
"distribution."
msgstr ""
"KVM hipervizörü sanal makineyi libvirt ismiyle, ``centos``, 1024 MB RAM ile "
"başlatır. Sanal makinenin ayrıca ``/data/isos/CentOS-7-x86_64-"
"NetInstall-1611.iso`` dosyasıyla ilişkili sanal bir CD-ROM sürücüsü ve qcow2 "
"biçiminde ``/tmp/centos.qcow2`` konumunda kayıtlı 10 GB sabit diski bulunur. "
"Ağı libvirt öntanımlı ağını kullanacak şekilde yapılandırır. Tüm "
"arayüzlerden dinleyen bir VNC sunucusu da bulunur, libvirt otomatik olarak "
"bir VNC istemcisi açmaya veya metin konsolunu (``--no-autoconsole``) "
"görüntülemeye çalışmaz. Son olarak libvirt CentOS 7 dağıtımı çalıştıran bir "
"Linux misafiri için yapılandırmayı iyileştirmeye çalışır."
msgid "The OVF container format."
msgstr "OVF kapsayıcı biçimi."
msgid ""
"The Ubuntu installer will ask how you want to manage upgrades on your "
"system. This option depends on your specific use case. If your virtual "
"machine instances will be connected to the Internet, we recommend \"Install "
"security updates automatically\"."
msgstr ""
"Ubuntu yükleyici sistem güncellemelerinizi nasıl yönetmek istediğinizi "
"soracaktır. Bu seçenek özel kullanım durumunuza göre değişir. Sanal makine "
"sunucularınız İnternete bağlı olacaksa, \"Güvenlik güncellemelerini otomatik "
"olarak kur\" seçmenizi öneririz."
msgid ""
"The VHD disk format, a common disk format used by virtual machine monitors "
"from VMware, Xen, Microsoft, VirtualBox, and others."
msgstr ""
"VHD disk biçimi, VMware, Xen, Microsoft, VirtualBox ve diğerlerinden gelen "
"sanal makine izleyicileri tarafından kullanılan disk biçimi."
msgid ""
"The VHDX disk format, an enhanced version of the VHD format, which supports "
"larger disk sizes among other features."
msgstr ""
"VHDX disk biçimi, VHD biçiminin iyileştirilmiş halidir, diğer özelliklerin "
"yanında daha büyük disk boyutlarını destekler."
msgid ""
"The `AKI/AMI/ARI <http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs."
"html>`_ format was the initial image format supported by Amazon EC2. The "
"image consists of three files:"
msgstr ""
"`AKI/AMI/ARI <http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html>` "
"biçimi Amazon EC2 tarafından desteklenen ilk imaj biçimiydi. İmaj üç "
"dosyadan oluşur:"
msgid ""
"The `ISO <http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-119."
"htm>`_ format is a disk image formatted with the read-only ISO 9660 (also "
"known as ECMA-119) filesystem commonly used for CDs and DVDs. While we do "
"not normally think of ISO as a virtual machine image format, since ISOs "
"contain bootable filesystems with an installed operating system, you can "
"treat them the same as you treat other virtual machine image files."
msgstr ""
"`ISO <http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-119."
"htm>`_ biçimi genellikle CD'ler ve DVD'ler için kullanılan salt-okunur ISO "
"9660 (ECMA-119 olarak da bilinir) diski imaj biçimidir. ISO'yu normalde "
"sanal makine imaj biçimi olarak düşünmesek de, ISO'lar önyüklenebilir dosya "
"sistemleri içerdiğinden, kurulu bir işletim sistemiyle herhangi bir sanal "
"makine imaj dosyasına davrandığınız gibi davranabilirsiniz."
msgid ""
"The `KIWI OS image builder <http://github.com/openSUSE/kiwi>`_ provides an "
"operating system image builder for various Linux supported hardware "
"platforms as well as for virtualization and cloud systems. It allows "
"building of images based on openSUSE, SUSE Linux Enterprise, and Red Hat "
"Enterprise Linux. The `openSUSE Documentation <https://doc.opensuse.org/"
"#kiwi-doc>`_ explains how to use KIWI."
msgstr ""
"`KIWI OS imaj yapıcı <http://github.com/openSUSE/kiwi>`_ çeşitli Linux "
"destekli donanım platformlarının yanında sanallaştırma ve bulut sistemleri "
"için de bir işlemi sistemi imajı sağlar. openSUSE, SUSE Linux Kurumsal, ve "
"Red Hat Kurumsal Linux tabanlı imajların inşa edilmesine izin verir. "
"`openSUSE Belgelendirmesi <https://doc.opensuse.org/#kiwi-doc>`_ KIWI "
"kullanımını açıklar."
msgid ""
"The `QCOW2 <http://en.wikibooks.org/wiki/QEMU/Images>`_ (QEMU copy-on-write "
"version 2) format is commonly used with the KVM hypervisor. It has some "
"additional features over the raw format, such as:"
msgstr ""
"`QCOW2 <http://en.wikibooks.org/wiki/QEMU/Images>`_ (QEMU yazma anında "
"kopyalama sürüm 2) yaygın olarak KVM hipervizörü ile kullanılır. Raw "
"biçimine göre ek özellikleri bulunur, örneğin:"
msgid ""
"The ``-X`` flag passed to ssh will enable X11 forwarding over ssh. If this "
"does not work, try replacing it with the ``-Y`` flag."
msgstr ""
"Ssh sürecine ``-X`` bayrağını geçirmek ssh üzerinden X11 yönlendirmeyi "
"etkinleştirir. Bu çalışmazsa, ``-Y`` bayrağıyla değiştirmeyi deneyin."
msgid "The ``-d3`` flag tells Oz to show status information as it runs."
msgstr "``-d3`` bayrağı Oz'a çalışırken durum bilgisi göstermesini söyler."
msgid ""
"The ``-f format`` flag is optional. If omitted, ``qemu-img`` will try to "
"infer the image format."
msgstr ""
"``-f format`` biçim bayrağı isteğe bağlıdır. Eğer verilmezse ``qemu-img`` "
"imaj biçimini çıkarmaya çalışır."
msgid ""
"The ``-u`` tells Oz to do the customization (install extra packages, run the "
"commands) once it does the initial install."
msgstr ""
"``-u`` Oz'a ilk kurulumu bitirdikten sonra özelleştirmeyi yapmasını söyler "
"(ek paketleri yüklemek, komutları çalıştırmak)."
msgid ""
"The ``-x`` flag tells Oz what filename to use to write out a libvirt XML "
"file (otherwise it will default to something like "
"``centos64Apr_03_2013-12:39:42``)."
msgstr ""
"``-x`` bayrağı Oz'a libvirt XML dosyası yazmak için hangi dosya ismini "
"kullanması gerektiğini söyler (aksi halde öntanımlı bir dosya olacaktır, "
"örneğin ``centos64Apr_03_2013-12:39:42``)."
msgid ""
"The ``cloud-init`` package automatically fetches the public key from the "
"metadata server and places the key in an account. Install ``cloud-init`` "
"inside the CentOS guest by running:"
msgstr ""
"``cloud-init`` paketi açık anahtarı otomatik olarak metaveri sunucusundan "
"çeker ve anahtarı bir hesaba yerleştirir. Şu komutu çalıştırarak CentOS "
"misafiri içinde ``cloud-init`` kurun:"
msgid ""
"The ``cloud-init`` package automatically fetches the public key from the "
"metadata server and places the key in an account. Install ``cloud-init`` "
"inside the Fedora guest by running:"
msgstr ""
"``cloud-init``paketi otomatik olarak açık anahtarı metaveri sunucusundan "
"çeker ve anahtarı hesaba ekler. Fedora misafirin şunu çalıştırarak ``cloud-"
"init`` kurun:"
msgid ""
"The ``cloud-init`` package automatically fetches the public key from the "
"metadata server and places the key in an account. The account varies by "
"distribution. On Ubuntu-based virtual machines, the account is called "
"``ubuntu``, on Fedora-based virtual machines, the account is called "
"``fedora``, and on CentOS-based virtual machines, the account is called "
"``centos``."
msgstr ""
"``cloud-init`` paketi otomatik olarak açık anahtarı metaveri sunucusundan "
"getirir ve anahtarı hesaba ekler. Hesap dağıtıma göre değişiklik gösterir. "
"Ubuntu tabanlı sanal makinelerde, hesap ismi ``ubuntu`` olur, Fedora tabanlı "
"sanal makinelerde, hesap ismi ``fedora`` ve CentOS tabanlı sanal makinelerde "
"hesap ismi ``centos`` olur."
msgid ""
"The ``guestfish`` program is a tool from the `libguestfs <http://libguestfs."
"org/>`_ project that allows you to modify the files inside of a virtual "
"machine image."
msgstr ""
"``guestfish`` programı `libguestfs <http://libguestfs.org/>`_ projesi ile "
"gelen ve bir sanal makine imajındaki dosyaları değiştirmenizi sağlayan bir "
"araçtır."
msgid ""
"The ``raw`` image format is the simplest one, and is natively supported by "
"both KVM and Xen hypervisors. You can think of a raw image as being the bit-"
"equivalent of a block device file, created as if somebody had copied, say, "
"``/dev/sda`` to a file using the :command:`dd` command."
msgstr ""
"``raw`` imaj biçimi en basit olandır, ve hem KVM hem Xen hipervizörler "
"tarafından doğal olarak desteklenir. raw imajını bir blok aygıt dosyasının "
"bit-eşiti olarak düşünebilirsiniz, sanki biri ``/dev/sda`` yı :command:`dd` "
"komutuyla dosyaya kopyalamış gibi."
msgid ""
"The `libguestfs <http://libguestfs.org/>`_ project has a number of other "
"useful tools, including:"
msgstr ""
"`libguestfs <http://libguestfs.org/>`_ projesi bir takım faydalı araç "
"içerir, bazıları:"
msgid ""
"The account varies by distribution. On CentOS-based virtual machines, the "
"account is called ``centos``."
msgstr ""
"Hesap dağıtımdan dağıtıma değişir. CentOS tabanlı sanal makinelerde, hesap "
"ismi ``centos``dur."
msgid ""
"The account varies by distribution. On Fedora-based virtual machines, the "
"account is called ``fedora``."
msgstr ""
"Hesap dağıtımdan dağıtıma değişir. Fedora tabanlı sanal makinelerde, hesap "
"``fedora`` olarak adlandırılır."
msgid ""
"The account varies by distribution. On Ubuntu-based virtual machines, the "
"account is called ``ubuntu``. On Fedora-based virtual machines, the account "
"is called ``ec2-user``."
msgstr ""
"Hesap dağıtımdan dağıtıma değişir. Ubuntu tabanlı sanal makinelerde, hesap "
"ismi ``ubuntu`` olur. Fedora tabanlı sanal makinelerde, hesap ismi ``ec2-"
"user`` olur."
msgid ""
"The container format indicates whether the virtual machine image is in a "
"file format that also contains metadata about the actual virtual machine."
msgstr ""
"Kapsayıcı biçimi sanal makine imajının asıl sanal makine hakkında metaveri "
"içeren bir dosya biçiminde olup olmadığını gösterir."
msgid ""
"The default Ethernet setting is ``OFF``. Change the setting of the Ethernet "
"form ``OFF`` to ``ON``. In particular, ensure that ``IPv4 Settings' Method`` "
"is ``Automatic (DHCP)``, which is the default."
msgstr ""
"Öntanımlı Ethernet ayarı ``Kapalı``dır. Ethernet ayarını ``Kapalı``dan "
"``Açık``a getirin. Özellikle, ``IPv4 Ayarlarının Yöntemini`` öntanımlı "
"değeri olan ``Otomatik (DHCP)`` olarak bırakın."
msgid "The default mirror proposed by the installer should be fine."
msgstr "Yükleyici tarafından tavsiye edilen öntanımlı yansı iyidir."
msgid ""
"The disk format of a virtual machine image is the format of the underlying "
"disk image. Virtual appliance vendors have different formats for laying out "
"the information contained in a virtual machine disk image."
msgstr ""
"Bir sanal makine imajının disk biçimi altta yatan disk imajının biçimidir. "
"Sanal gereç üreticilerinin sanal makine disk imajında bulunan bilgiyi yaymak "
"için değişik biçimleri bulunur."
msgid "The disk on the image has only one partition."
msgstr "İmajdaki diskte yalnızca bir bölüm vardır."
msgid ""
"The easiest way to support this type of functionality is to install the "
"``cloud-init`` package into your image, which is configured by default to "
"treat user data as an executable script, and sets the host name."
msgstr ""
"Bu tür bir işlevselliği sağlamanın en kolay yolu imajınıza ``cloud-init`` "
"paketini kurmaktır, bu da öntanımlı olarak kullanıcı verisini "
"çalıştırılabilir betik olarak ele alır ve makine adını ayarlar."
msgid "The file system for the image fills the original size of the image."
msgstr "İmaj için dosya sistemi imajın asıl boyutunu doldurur."
msgid "The file system on the one partition is ext3 or ext4."
msgstr "Tek bölümdeki dosya sistemi ext3 veya ext4'dür."
msgid "The following command uses the minimum amount of RAM, which is 256 MB:"
msgstr "Aşağıdaki komut en düşüm RAM miktarını kullanır, 256 MB:"
msgid ""
"The following example shows how to use the :command:`qemu-img` command to "
"create an empty image file, and :command:`virt-install` command to start up "
"a virtual machine using that image file. As root:"
msgstr ""
"Aşağıdaki örnek :command:`qemu-img` komutunu kullanarak boş bir imaj dosyası "
"oluşturmayı, ve :command:`virt-install` komutu ile bu imaj dosyasını "
"kullanarak bir sanal makine başlatmayı gösteriyor. Root olarak:"
msgid ""
"The following figure shows a completed partition table with a 1 GB virtual "
"disk:"
msgstr ""
"Aşağıdaki şekil 1 GB sanal diske sahip tamamlanmış bir bölümlendirme tablosu "
"gösterir:"
msgid ""
"The following procedure is a workflow for image sharing after image creation."
msgstr ""
"Aşağıdaki yordam imaj oluşturduktan sonra imaj paylaşımı için bir iş akışını "
"gösterir."
msgid "The image does not have a container or metadata envelope."
msgstr "İmajın bir kapsayıcı veya metaveri kılıfı yok."
msgid ""
"The installer allows you to choose a host name. The default (``localhost."
"localdomain``) is fine. You install the ``cloud-init`` package later, which "
"sets the host name on boot when a new instance is provisioned using this "
"image."
msgstr ""
"Yükleyici bir makine adı seçmenize izin verir. Öntanımlı (``localhost."
"localdomain``) iyidir. Daha sonra kurduğunuz ``cloud-init`` paketi yeni bir "
"sunucu bu imajı kullanarak hazırlandığında makine adını ayarlar."
msgid ""
"The installer may ask you to choose a host name. The default (``ubuntu``) is "
"fine. We will install the cloud-init package later, which will set the host "
"name on boot when a new instance is provisioned using this image."
msgstr ""
"Yükleyici bir makine adı seçmenizi isteyebilir. Öntanımlı (``ubuntu``) "
"iyidir. cloud-init paketini daha sonra kuracağız, bu imajı kullanarak yeni "
"sunucu hazırlandığında önyükleme sırasında makine adını ayarlayacak."
msgid "The member status can be used to filter the consumer's image list."
msgstr "Üye durumu tüketicinin imaj listesini süzmek için kullanılabilir."
msgid ""
"The member status controls whether image appears in the consumer's image "
"list. If the image member status is ``accepted``, the image appears in the "
"consumer's image list. Otherwise, the image does not appear in the image "
"list. The image may still be used as long as the consumer knows the image ID."
msgstr ""
"Üye durumu imajın tüketicinin imaj listesinde görünüp görünmediğini kontrol "
"eder. İmaj üye durumu ``kabul edildi`` ise imaj tüketicinin imaj listesinde "
"görünür. Aksi halde, imaj imaj listesinde belirmez. Tüketici imaj kimliğini "
"bildiği sürece imaj hala kullanılabilirdir."
msgid ""
"The member status lets the producer know whether the consumer has seen and "
"acted on the shared image. If the status is ``accepted`` or ``rejected``, "
"the consumer has definitely seen the shared image. If the status is "
"``pending``, the consumer may not be aware that an image was shared."
msgstr ""
"Üye durumu üreticinin, tüketicinin paylaşılan imajı görüp buna göre eyleme "
"geçip geçmediğini bilmesini sağlar. Durum ``kabul edildi`` veya "
"``reddedildi`` ise, tüketici kesinlikle paylaşılan imajı görmüştür. Durum "
"``beklemede`` ise tüketici kendisiyle paylaşılan imajı görmemiş olabilir."
msgid ""
"The minimum supported disk size for FreeBSD is 1 GB. Because the goal is to "
"make the smallest possible base image, the example uses that minimum size. "
"This size is sufficient to include the optional ``doc``, ``games``, and "
"``lib32`` collections. To include the ``ports`` collection, add another 1 "
"GB. To include ``src``, add 512 MB."
msgstr ""
"FreeBSD için desteklenen en küçük disk boyutu 1 GB'dır. Amaç mümkün olan en "
"küçük taban imajı oluşturmak olduğundan, bu örnek bu asgari boyutu kullanır. "
"Bu boyut isteğe bağlı ``doc``, ``games``, ve ``lib32`` koleksiyonlarını "
"içermeye yeter. ``ports`` koleksiyonunu içermesi için, 1 GB daha ekleyin. "
"``src``yi eklemek için 512 MB ekleyin."
msgid ""
"The name of your virtual machine image is ``centos``; you need this name "
"when you use :command:`virsh` commands to manipulate the state of the image."
msgstr ""
"Sanal makine imajınızın ismi ``centos``; bu isme imaj durumunu değiştirmek "
"için :command:`virsh` komutları kullanırken ihtiyaç duyarsınız."
msgid ""
"The name of your virtual machine image is ``fedora``; you need this name "
"when you use :command:`virsh` commands to manipulate the state of the image."
msgstr ""
"Sanal makinenizin adı ``fedora``; bu isme :command:`virsh` komutlarını "
"kullanarak imaj durumuna müdahele etmek istediğinizde ihtiyaç duyacaksınız."
msgid ""
"The object may optionally define required properties under the semantic "
"understanding that if you use the object, you should provide all required "
"properties."
msgstr ""
"Nesne isteğe bağlı olarak gerekli özellikleri nesneyi kullanmanız durumunda "
"gerekli tüm özellikleri sağlamanızın gerektiği anlamsal yapıyla "
"tanımlayabilir."
msgid ""
"The operating system records the MAC address of the virtual Ethernet card in "
"locations such as ``/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`` during the "
"instance process. However, each time the image boots up, the virtual "
"Ethernet card will have a different MAC address, so this information must be "
"deleted from the configuration file."
msgstr ""
"İşletim sistemi sunucu sürecinde sanal Ethernet kartının MAC adresini ``/etc/"
"sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`` gibi konumlarda kaydeder. Ancak imaj "
"her ön yüklendiğinde, sanal Ethernet kartı farklı MAC adresine sahip "
"olacaktır, yani bu bilgi yapılandırma dosyasından silinmelidir."
msgid ""
"The operating system records the MAC address of the virtual Ethernet card in "
"locations such as ``/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules`` during the "
"installation process. However, each time the image boots up, the virtual "
"Ethernet card will have a different MAC address, so this information must be "
"deleted from the configuration file."
msgstr ""
"İşletim sistemi kurulum sırasında ``/etc/udev/rules.d/70-persistent-net."
"rules`` gibi konumlarda sanal Ethernet kartının MAC adresini kaydeder. "
"Ancak imaj her önyüklendiğinde, sanal Ethernet kartı farklı bir MAC adresi "
"alır, yani bu bilginin yapılandırma dosyasından silinmesi gerekir."
msgid ""
"The partition table for the image describes the original size of the image."
msgstr "İmaj için bölüm tablosu imajın asıl boyutunu tanımlar."
msgid ""
"The previous script only gets the ssh public key from the metadata server. "
"It does not get user data, which is optional data that can be passed by the "
"user when requesting a new instance. User data is often used to run a custom "
"script when an instance boots."
msgstr ""
"Önceki betik yalnızca ssh açık anahtarını metaveri sunucusundan alır. "
"Kullanıcı verisini almaz, bu kullanıcı tarafından yeni bir sunucu istenirken "
"geçirilebilecek isteğe bağlı veridir. Kullanıcı verisi genellikle sunucu ön "
"yüklenirken çalıştırılacak özel bir betik için kullanılır."
msgid ""
"The producer posts the availability of specific images for consumers to "
"review."
msgstr ""
"Üretici belirli imajları kullanılabilirlik durumlarını tüketicilerin "
"görüşüne sunar."
msgid ""
"The producer shares the image with the consumer, by using the ``Create "
"image member`` API operation."
msgstr ""
"Üretici ``İmaj üyesi oluştur`` API işlemini kullanarak imajı tüketiciyle "
"paylaşır."
msgid ""
"The simplest way to obtain a virtual machine image that works with OpenStack "
"is to download one that someone else has already created. Most of the images "
"contain the ``cloud-init`` package to support the SSH key pair and user data "
"injection. Because many of the images disable SSH password authentication by "
"default, boot the image with an injected key pair. You can ``SSH`` into the "
"instance with the private key and default login account. See `Configure "
"access and security for instances <https://docs.openstack.org/horizon/latest/"
"user/configure-access-and-security-for-instances.html>`_ for more "
"information on how to create and inject key pairs with OpenStack."
msgstr ""
"OpenStack ile çalışan bir sanal makine imajı elde etmenin en kolay yolu "
"başka birinin oluşturduğu bir taneyi indirmektir. Çoğu imaj SSH anahtar "
"çiftini ve kullanıcı verisi yerleştirmeyi destekleyecek şekilde ``cloud-"
"init`` paketini içerir. Çoğu imaj SSH parolasıyla kimlik doğrulamayı "
"öntanımlı olarak kapattığından, imajı yerleştirdiğiniz anahtar çiftiyle "
"önyükleyin. Özel anahtar ve öntanımlı giriş hesabıyla sunucuya ``SSH`` "
"yapabilirsiniz. OpenStack ile anahtar çiftleri oluşturma ve yerleştirmeyle "
"ilgili daha fazla bilgi için `Sunucular için erişimi ve güvenliği "
"yapılandırmaya <https://docs.openstack.org/horizon/latest/user/configure-"
"access-and-security-for-instances.html>`_ göz atın."
msgid ""
"The size of the disk in a virtual machine image is determined when you "
"initially create the image. However, OpenStack lets you launch instances "
"with different size drives by specifying different flavors. For example, if "
"your image was created with a 5 GB disk, and you launch an instance with a "
"flavor of ``m1.small``. The resulting virtual machine instance has, by "
"default, a primary disk size of 20 GB. When the disk for an instance is "
"resized up, zeros are just added to the end."
msgstr ""
"Bir sanal makine imajındaki diskin boyutu ilk olarak imajı oluşturduğunuzda "
"kararlaştırılır. Ancak OpenStack farklı nitelikler belirterek farklı boyutta "
"sürücülerle sunucular başlatmanıza izin verir. Örneğin imajınız 5 GB diskle "
"oluşturulduysa, ve ``m1.small`` niteliğinde bir sunucu başlatırsanız. "
"Sonuçta elde edilen sanal makine sunucusunun öntanımlı olarak 20 GB bir "
"diski olur. Bir sunucu diski yukarı boyutlandırıldığında, sadece sonuna "
"sıfırlar eklenir."
msgid ""
"The typical way that users access virtual machines running on OpenStack is "
"to ssh using public key authentication. For this to work, your virtual "
"machine image must be configured to download the ssh public key from the "
"OpenStack metadata service or config drive, at boot time."
msgstr ""
"OpenStack'de çalışan sanal makinelere erişmek için kullanıcılar genellikle "
"ssh ile açık anahtarlı kimlik doğrulama kullanır. Bunun çalışması için, "
"sanal makine imajınız önyükleme sırasında ssh açık anahtarını OpenStack "
"metaveri servisinden veeya yapılandırma sürücüsünden indirecek şekilde "
"yapılandırılmalıdır."
msgid ""
"The underlying image file that you created with the :command:`qemu-img "
"create` command is ready to be uploaded. For example, you can upload the ``/"
"tmp/centos.qcow2`` image to the Image service by using the :command:"
"`openstack image create` command. For more information, see the `python-"
"openstackclient command list <https://docs.openstack.org/python-"
"openstackclient/latest/cli/command-objects/image.html>`__."
msgstr ""
":command:`qemu-img create` komutuyla oluşturduğunuz temel imaj dosyası "
"yüklenmek için hazır. Örneğin :command:`openstack image create` komutunu "
"kullanarak ``/tmp/centos.qcow2`` imajını İmaj servisine yükleyebilirsiniz. "
"Daha fazla bilgi için, `python-openstackclient komut listesine <https://docs."
"openstack.org/python-openstackclient/latest/cli/command-objects/image."
"html>`__ göz atın."
msgid ""
"The underlying image file that you created with the :command:`qemu-img "
"create` command is ready to be uploaded. For example, you can upload the ``/"
"tmp/fedora.qcow2`` image to the Image service by using the :command:"
"`openstack image create` command. For more information, see the `python-"
"openstackclient command list <https://docs.openstack.org/python-"
"openstackclient/latest/cli/command-objects/image.html>`__."
msgstr ""
":command:`qemu-img create` komutuyla oluşturduğunuz temel imaj dosyası "
"yüklenmeye hazır. Örneğin :command:`openstack image create` komutuyla ``/tmp/"
"fedora.qcow2`` imajını İmaj servisine yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi "
"için, `python-openstackclient komut listesine <https://docs.openstack.org/"
"python-openstackclient/latest/cli/command-objects/image.html>`__ göz atın."
msgid ""
"The underlying image file that you created with the :command:`qemu-img "
"create` command, such as ``/tmp/trusty.qcow2``, is now ready for uploading "
"to the Image service by using the :command:`openstack image create` command. "
"For more information, see the `Glance User Guide <https://docs.openstack.org/"
"glance/latest/user/index.html>`__."
msgstr ""
":command:`qemu-img create` komutuyla oluşturduğunuz ``/tmp/trusty.qcow2`` "
"gibi imaj dosyanız artık :command:`openstack image create` komutuyla İmaj "
"servisine yüklenmeye hazır. Daha fazla bilgi için `Glance Kullanıcı "
"Kılavuzuna <https://docs.openstack.org/glance/latest/user/index.html>`__ göz "
"atın."
msgid ""
"The version of Hyper-V that ships with Microsoft Server 2012 uses the newer "
"`VHDX <http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831446.aspx>`_ format, "
"which has some additional features over VHD such as support for larger disk "
"sizes and protection against data corruption during power failures."
msgstr ""
"Microsoft Sunucu 2012 ile gelen Hyper-V sürümü VHD'ye ek olarak daha büyük "
"disk boyutları için destek ve güç kesintilerinde veri kaybına karşı koruma "
"özellikleriyle gelen daha yeni `VHDX <http://technet.microsoft.com/en-us/"
"library/hh831446.aspx>`_ biçimini kullanır."
msgid ""
"The virtualized CMOS almost always stores its time in UTC, so unless you "
"know otherwise, select UTC."
msgstr ""
"Sanallaştırılmış CMOS nerdeyse her zaman zamanı UTC'de tutar, aksi hakkında "
"bilginiz yoksa, UTC seçin."
msgid "Then we set to executable:"
msgstr "Ardından çalıştırılabilir yapıyoruz:"
msgid "Then, during the boot process, you must:"
msgstr "Ardından, önyükleme sürecinde, şunları yapmalısınız:"
msgid ""
"There are different options for partitioning the disks. The default "
"installation uses LVM partitions, and creates three partitions (``/boot``, "
"``/``, ``swap``), which works fine. Alternatively, you might want to create "
"a single ext4 partition that is mounted to ``/``, which also works fine."
msgstr ""
"Diskleri bölümlendirmek için farklı seçenekler bulunur. Öntanımlı kurulum "
"LVM bölümleri kullanır, ve üç bölüm oluşturur (``/boot``, ``/``, ``swap``), "
"bu yeterlidir. Alternatif olarak ``/`` konumuna bağlı tek bir ext4 bölümü de "
"oluşturabilirsiniz, bu da yeterlidir."
msgid ""
"There are different options for partitioning the disks. The default "
"installation will use LVM partitions, and will create three partitions (``/"
"boot``, ``/``, swap), and this will work fine. Alternatively, you may wish "
"to create a single ext4 partition, mounted to \"``/``\", should also work "
"fine."
msgstr ""
"Diskleri bölümlendirmek için farklı seçenekler bulunur. Öntanımlı kurulum "
"LVM bölümleri kullanacaktır ve üç bölüm (``/boot``, ``/``, swap) oluşturur, "
"bu sorunsuz çalışır. Alternatif olarak, \"``/``\" noktasına bağlı tek bir "
"ext4 bölüm oluşturabilirsiniz."
msgid "There are several tools that are designed to automate image creation."
msgstr ""
"İmaj oluşturmayı otomatikleştirmek için çeşitli araçlar tasarlanmıştır."
msgid ""
"There is a known bug in Ubuntu 14.04; when you select ``Continue``, the "
"virtual machine will shut down, even though it says it will reboot."
msgstr ""
"Ubuntu 14.04'de bilinen bir hata var, ``Devam et``i seçtiğinizde, yeniden "
"başlatılacak demesine rağmen sanal makine kapatılacak."
msgid ""
"There is a utility called :command:`virt-sysprep`, that performs various "
"cleanup tasks such as removing the MAC address references. It will clean up "
"a virtual machine image in place:"
msgstr ""
"Mac adresi referanslarının silinmesi gibi çeşitli temizlik işlerini yapan :"
"command:`virt-sysprep` adlı bir araç bulunur. Bir sanal makine imajını "
"yerinde temizler:"
msgid ""
"There is an enormous amount of functionality in guestfish and a full "
"treatment is beyond the scope of this document. Instead, we recommend that "
"you read the `guestfs-recipes <http://libguestfs.org/guestfs-recipes.1."
"html>`_ documentation page for a sense of what is possible with these tools."
msgstr ""
"guestfish'in oldukça fazla işlevselliği vardır ama bunlar bu belgenin "
"kapsamı dışında kalıyor. Bunun yerine bu araçlar ile neler yapabileceğinizi "
"kavramak için `guestfs-recipes <http://libguestfs.org/guestfs-recipes.1."
"html>`_ belgelendirme sayfasını okumanızı tavsiye ediyoruz."
msgid ""
"Therefore, if you use Xen, we recommend that when you create your images, "
"you create a single ext3 or ext4 partition (not managed by LVM). Otherwise, "
"read on."
msgstr ""
"Böylece, Xen kullanıyorsanız, imajlarınız oluşturduğunuzda tek bir ext3 veya "
"ext4 bölüm oluşturmanızı öneriyoruz (LVM ile yönetilmeyen). Aksi halde, "
"okumaya devam edin."
msgid ""
"This Oz template specifies where to download the Centos 6.4 install ISO. Oz "
"will use the version information to identify which kickstart file to use. In "
"this case, it will be `RHEL6.auto <https://github.com/clalancette/oz/blob/"
"master/oz/auto/RHEL6.auto>`_. It adds EPEL as a repository and install the "
"``epel-release``, ``cloud-utils``, and ``cloud-init`` packages, as specified "
"in the ``packages`` section of the file."
msgstr ""
"Bu Oz şablonu Centos 6.4 kurulum ISO'sunun nereye indirileceğini belirtir. "
"Oz sürüm bilgisini kullanarak hangi kickstart dosyasını kullanacağını "
"tanımlar. Bu durumda, `RHEL6.auto <https://github.com/clalancette/oz/blob/"
"master/oz/auto/RHEL6.auto>`_. EPEL'i bir depo olarak ekler ve ``epel-"
"release``, ``cloud-utils``, ve ``cloud-init`` paketlerini, dosyanın "
"``packages`` kısmında belirtildiği gibi kurar."
msgid "This VM must also have Internet access to download packages."
msgstr ""
"Bu sanal makine paketleri indiribilmek için internet erişimine de ihtiyaç "
"duyar."
msgid ""
"This example creates a Windows Server 2012 qcow2 image, using the :command:"
"`virt-install` command and the KVM hypervisor."
msgstr ""
"Bu örnek :command:`virt-install` komutu ve KVM hipervizörü ile bir Windows "
"Sunucu 2012 qcow2 imajı oluşturur."
msgid ""
"This example creates a generic, bootable Ubuntu image of the latest release."
msgstr "Bu örnek genel, ön yüklenebilir bir son sürüm Ubuntu imajı oluşturur."
msgid ""
"This example creates a minimal FreeBSD image that is compatible with "
"OpenStack and ``bsd-cloudinit``. The ``bsd-cloudinit`` program is "
"independently maintained and in active development. The best source of "
"information on the current state of the project is at `bsd-cloudinit <http://"
"pellaeon.github.io/bsd-cloudinit/>`_."
msgstr ""
"Bu örnek OpenStack ve ``bsd-cloudinit`` ile uyumlu asgari bir FreeBSD imajı "
"oluşturur. ``bsd-cloudinit`` programı bağımsız olarak yönetilir ve etkin "
"şekilde geliştirilmektedir. Projenin mevcut durumuyla ilgili en iyi bilgi "
"kaynağı `bsd-cloudinit <http://pellaeon.github.io/bsd-cloudinit/>`_ "
"adresindedir."
msgid ""
"This example installs an Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr) image. To create an "
"image for a different version of Ubuntu, follow these steps with the noted "
"differences."
msgstr ""
"Bu örnek Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr) imajı kurar. Farklı sürüm bir Ubuntu "
"için imaj oluşturmak için, belirtilen farklılıklarla bu adımları takip edin."
msgid ""
"This example shows how to create a FreeBSD 10 image. To create a FreeBSD 9.2 "
"image, follow these steps with the noted differences."
msgstr ""
"Bu örnek FreeBSD 10 imajı oluşturmayı gösterir. FreeBSD 9.2 imajı oluşturmak "
"için gerekli değişikliklerle beraber bu adımları takip edin."
msgid ""
"This example shows how to use :command:`virt-edit` to modify a file. The "
"command can take either a filename as an argument with the ``-a`` flag, or a "
"domain name as an argument with the ``-d`` flag. The following examples "
"shows how to use this to modify the ``/etc/shadow`` file in instance with "
"libvirt domain name ``instance-000000e1`` that is currently running:"
msgstr ""
"Bu örnek :command:`virt-edit` kullanarak bir dosyanın değiştirilmesini "
"gösteriyor. Komut değişken olarak ``-a`` ile bir dosya ismi alabilir veya ``-"
"d`` bayrağıyla bir alan adı alabilir. Aşağıdaki örnekler çalışan ve libvirt "
"alan adı ``instance-000000e1`` olan bir sunucu içinde ``/etc/shadow`` "
"dosyasının nasıl olacağını gösterir:"
msgid ""
"This example shows you how to install a CentOS image and focuses mainly on "
"CentOS 7. Because the CentOS installation process might differ across "
"versions, the installation steps might differ if you use a different version "
"of CentOS."
msgstr ""
"Bu örnek bir CentOS imajını nasıl kuracağınız gösterir ve temelde CentOS 7 "
"üzerine yoğunlaşır. CentOS kurulumu sürümler arasında farklılık "
"gösterebileceğinden, farklı bir CentOS sürümü kullanırsanız kurulum adımları "
"değişebilir."
msgid ""
"This example shows you how to install a Fedora image and focuses mainly on "
"Fedora 25. Because the Fedora installation process might differ across "
"versions, the installation steps might differ if you use a different version "
"of Fedora."
msgstr ""
"Bu örnek bir Fedora imajını nasıl yükleyeceğinizi gösterir ve Fedora 25'e "
"odaklanır. Fedora kurulum süreci sürümden sürüme farklılık "
"gösterebileceğinden, kurulum adımları farklı bir Fedora sürümü "
"kullanıyorsanız farklı olabilir."
msgid ""
"This example will convert a raw image file named ``image.img`` to a qcow2 "
"image file."
msgstr ""
"Bu örnek ``image.img`` isimli raw imaj dosyasını qcow2 imaj dosyasına "
"dönüştürecek."
msgid ""
"This guide describes how to obtain, create, and modify virtual machine "
"images that are compatible with OpenStack."
msgstr ""
"Bu kılavuz OpenStack ile uyumlu sanal makine imajlarını nasıl elde "
"edeceğinizi, oluşturacağınızı ve değiştireceğinizi anlatır."
msgid "This is a virtual machine image in raw format, as described above."
msgstr "Bu raw biçiminde bir sanal makine imajı, yukarıda tanımlandığı gibi."
msgid ""
"This menu enables you to update previous settings. Check that the settings "
"are correct, and click :guilabel:`exit`."
msgstr ""
"Bu menü önceki ayarları güncellemenizi sağlar. Ayarların doğru olduğunu "
"kontrol edin, ve :guilabel:`çıkış`a tıklayın."
msgid ""
"This sets console output to go to the serial console, which is displayed by :"
"command:`nova consolelog`, and the video console for sites with VNC or Spice "
"configured."
msgstr ""
"Bu konsol çıktısını seri konsola gidecek şekilde ayarlar, bu da :command:"
"`nova consolelog` ile ve VNC veya Spice yapılandırılmış siteler için video "
"konsoluyla görüntülenebilir."
msgid "This starts a guestfish session."
msgstr "Bu bir guestfish oturumu başlatır."
msgid ""
"To allow the :term:`Cloudbase-Init` to run scripts during an instance boot, "
"set the PowerShell execution policy to be unrestricted:"
msgstr ""
"Sunucu önyüklenirken :term:`Cloudbase-Init` in betik çalıştırmasına izin "
"vermek için, PowerShell çalıştırma ilkesini kısıtlamasız olarak ayarlayın:"
msgid "To build an image, call the following script:"
msgstr "Bir imaj inşa etmek için, aşağıdaki betikleri çağırın:"
msgid ""
"To create a new image, you will need the installation CD or DVD ISO file for "
"the guest operating system. You will also need access to a virtualization "
"tool. You can use KVM for this. Or, if you have a GUI desktop virtualization "
"tool (such as, VMware Fusion or VirtualBox), you can use that instead. "
"Convert the file to raw once you are done."
msgstr ""
"Yeni bir imaj oluşturmak için, misafir işletim sistemi için kurulum CD veya "
"DVD ISO dosyasına ihtiyacınız olacak. Ayrıca bir sanallaştırma aracına "
"ihtiyacınız var. Bunun için KVM kullanabilirsiniz. Veya bir GUI masa üstü "
"sanallaştırma aracınız varsa (VMware Fusion veya VirtualBox gibi) bunu "
"kullanabilirsiniz. İşiniz bittiğinde dosyayı raw'a dönüştürün."
msgid ""
"To eject a disk by using the :command:`virsh` command, libvirt requires that "
"you attach an empty disk at the same target that the CD-ROM was previously "
"attached, which may be ``hda``. You can confirm the appropriate target using "
"the :command:`virsh dumpxml vm-image` command."
msgstr ""
":command:`virsh` komutunu kullanarak bir diski çıkarmak için, libvirt CD-"
"ROM'un daha önce bağlı olduğu aynı hedefe boş bir disk eklemenizi "
"gerektirir, bu ``hda`` olabilir. Uygun hedefi :command:`virsh dumpxml vm-"
"image` komutuyla doğrulayabilirsiniz."
msgid ""
"To eject a disk using :command:`virsh`, libvirt requires that you attach an "
"empty disk at the same target that the CDROM was previously attached, which "
"should be ``hdc``. You can confirm the appropriate target using the :command:"
"`virsh dumpxml vm-image` command."
msgstr ""
":command:`virsh` kullanarak diski çıkarmak için, libvirt CD-ROM'un daha önce "
"ekli olduğu aynı hedefe ``hdc`` olması gereken boş bir disk eklemenizi "
"gerektirir. :command:`virsh dumpxml vm-image` komutuyla uygun hedefi "
"doğrulayabilirsiniz."
msgid ""
"To enable the hypervisor to reboot or shutdown an instance, you must install "
"and run the ``acpid`` service on the guest system."
msgstr ""
"Hipervizörün bir sunucuyu yeniden başlatabilmesi ya da kapatabilmesi için, "
"``acpid`` sunucusunu misafir sistemde kurmalı ve çalıştırmalısınız."
msgid "To export the definitions in JSON format:"
msgstr "Tanımları JSON biçiminde dışa aktarmak için:"
msgid ""
"To fetch the ssh public key and add it to the root account, edit the ``/etc/"
"rc.local`` file and add the following lines before the line ``touch /var/"
"lock/subsys/local``. This code fragment is taken from the `rackerjoe oz-"
"image-build CentOS 6 template <https://github.com/ rackerjoe/oz-image-build/"
"blob/master/templates/centos60_x86_64.tdl>`_."
msgstr ""
"Ssh açık anahtarını çekip root hesabına eklemek için, ``/etc/rc.local`` "
"dosyasını düzenleyin ve ``touch /var/lock/subsys/local`` satırından önce şu "
"satırları ekleyin. Bu kod parçası `rackerjoe oz-image-build CentOS 6 "
"şablonundan <https://github.com/ rackerjoe/oz-image-build/blob/master/"
"templates/centos60_x86_64.tdl>`_ alınmıştır."
msgid "To import it into libvirt with :command:`virsh`:"
msgstr ":command:`virsh` ile libvirt'e aktarmak için:"
msgid ""
"To install the operating system, complete the following steps inside the VM:"
msgstr ""
"İşletim sistemini yüklemek için, sanal makine içinde aşağıdaki adımları "
"tamamlayın:"
msgid ""
"To keep things brief, we will sometimes use the term ``image`` instead of "
"virtual machine image."
msgstr ""
"Kısa ve öz tutmak için, sanal makine imajı yerine bazen ``imaj`` diyeceğiz."
msgid "To list the operating systems available to install:"
msgstr "Kurulabilir işletim sistemlerini listelemek için:"
msgid "To mount the second partition, as root:"
msgstr "İkinci bölümü bağlamak için, root olarak:"
msgid "To run this:"
msgstr "Bunu çalıştırmak için:"
msgid ""
"To see how the settings affect the deletion of a running instance, check the "
"directory where the images are stored:"
msgstr ""
"Ayarların çalışan bir sunucunun silinmesini nasıl etkilediğini görmek için, "
"imajları kaydedildiği dizini kontrol edin:"
msgid ""
"To set the metadata source to be used by the image run the :command:`dpkg-"
"reconfigure` command against the ``cloud-init`` package. When prompted "
"select the :guilabel:`EC2` data source:"
msgstr ""
"İmaj tarafından kullanılacak metaveri kaynağını ayarlamak için ``cloud-"
"init`` paketi için :command:`dpkg-reconfigure` komutunu çalıştırın. "
"Sorulduğunda :guilabel:`EC2` veri kaynağını seçin:"
msgid "To unload the files from the database:"
msgstr "Dosyaları veritabanından çıkarmak için:"
msgid ""
"To verify that the libvirt ``default`` network is enabled, use the :command:"
"`virsh net-list` command and verify that the ``default`` network is active:"
msgstr ""
"Libvirt ``öntanımlı`` ağının etkin olduğunu doğrulamak için, :command:`virsh "
"net-list` komutunu kullanın ve ``öntanımlı`` ağın etkin olduğunu doğrulayın:"
msgid "Tool support for image creation"
msgstr "İmaj oluşturma için araç desteği"
msgid "UEC tarball"
msgstr "UEC tarball"
msgid "Ubuntu"
msgstr "Ubuntu"
msgid ""
"Ubuntu Enterprise Cloud refers to a discontinued Eucalyptus-based Ubuntu "
"cloud solution that has been replaced by the OpenStack-based Ubuntu Cloud "
"Infrastructure."
msgstr ""
"Ubuntu Kurumsal Bulutu devam ettirilmeyen, OpenStack tabanlı Ubuntu Bulut "
"Altyapısı ile değiştirilmiş bir Eucalyptus tabanlı Ubuntu bulut çözümüne "
"başvurur."
msgid "Undefine the libvirt domain"
msgstr "libvirt alanı tanımını kaldır"
msgid ""
"Use :command:`virt-manager` or :command:`virt-viewer` to connect to the VM "
"and start the Windows installation."
msgstr ""
"Sanal makineye bağlanmak ve Windows kurulumunu başlatmak için :command:`virt-"
"manager` veya :command:`virt-viewer` kullanın."
msgid "Use cloud-init to fetch the public key"
msgstr "cloud-init kullanarak açık anahtarı çekin"
msgid ""
"Use options in the ``nova.conf`` file to control whether, and for how long, "
"unused base images are stored in the ``/var/lib/nova/instances/_base/``. If "
"you have configured live migration of instances, all your compute nodes "
"share one common ``/var/lib/nova/instances/`` directory."
msgstr ""
"Kullanılmayan taban imajların ``/var/lib/nova/instances/_base/``de tutulup "
"tutulmayacağını ya da ne kadar tutulacağını kontrol etmek için ``nova.conf`` "
"dosyasındaki seçenekleri kullanın. Sunucuların canlı göçünü "
"yapılandırdıysanız, tüm hesaplama düğümleriniz ortak bir ``/var/lib/nova/"
"instances/`` dizinini paylaşır."
msgid ""
"Use the :command:`virsh vncdisplay vm-name` command to get the VNC port "
"number."
msgstr ""
"VNC bağlantı noktası numarasını almak için :command:`virsh vncdisplay vm-"
"name` komutunu kullanın."
msgid "Use the virt-manager X11 GUI"
msgstr "virt-manager X11 GUI'yi kullan"
msgid "Use virt-install and connect by using a local VNC client"
msgstr "virt-install kullanın ve yerel VNC istemcisiyle bağlanın"
msgid "Username: ``Administrator``"
msgstr "Kullanıcı adı: ``Administrator``"
msgid "Using sparse representation, so the image size is smaller."
msgstr "Seyrek temsil kullanır, böylece imaj boyutu küçüktür."
msgid "VBoxManage: VDI (VirtualBox) to raw"
msgstr "VBoxManage: VDI (VirtualBox)'den raw'a"
msgid "VDI"
msgstr "VDI"
msgid "VDI (VirtualBox)"
msgstr "VDI (VirtualBox)"
msgid "VHD"
msgstr "VHD"
msgid "VHD (Hyper-V)"
msgstr "VHD (Hyper-V)"
msgid "VHDX"
msgstr "VHDX"
msgid "VMDK"
msgstr "VMDK"
msgid "VMDK (VMware)"
msgstr "VMDK (VMware)"
msgid ""
"VMware ESXi hypervisor uses the `VMDK <https://developercenter.vmware.com/"
"web/sdk/60/vddk>`_ (Virtual Machine Disk) format for images."
msgstr ""
"VMware ESXi hipervizörü imajlar için `VMDK <https://developercenter.vmware."
"com/web/sdk/60/vddk>`_ (Sanal Makine Diski) biçimini kullanır."
msgid "VeeWee"
msgstr "VeeWee"
msgid "Verify the libvirt default network is running"
msgstr "Libvirt öntanımlı ağının çalıştığından emin olun"
msgid ""
"Virtual machine images come in different formats, some of which are "
"described below."
msgstr ""
"Sanal makine imajları değişik biçimlerde gelir, bazıları aşağıda "
"tanımlanmıştır."
msgid ""
"VirtualBox uses the `VDI <https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?"
"t=8046>`_ (Virtual Disk Image) format for image files. None of the OpenStack "
"Compute hypervisors support VDI directly, so you will need to convert these "
"files to a different format to use them with OpenStack."
msgstr ""
"VirtualBox imaj dosyaları için `VDI <https://forums.virtualbox.org/viewtopic."
"php?t=8046>`_ (Sanal Disk İmajı) kullanır. OpenStack Hesaplama "
"hipervizörlerinin hiçbiri VDI için doğal destek vermez, yani bu dosyaları "
"OpenStack ile kullanabilmek için başka bir biçime dönüştürmeniz gerekir."
msgid "Visit the `Fedora download site <https://getfedora.org/>`_."
msgstr "`Fedora indirme sitesini <https://getfedora.org/>`_ ziyaret edin."
msgid "Wait for the machine shutdown."
msgstr "Makinenin kapanmasını bekleyin."
msgid "Wait until the installation is complete."
msgstr "Kurulum bitene kadar bekleyin."
msgid "We add the following line to the file and save it:"
msgstr "Dosyaya şu satırı ekliyoruz ve kaydediyoruz:"
msgid "We are done, so we can exit using the :command:`exit` command:"
msgstr "İşimiz bitti, yani :command:`exit` komutu ile çıkabiliriz."
msgid ""
"We can now view the file systems in the image using the :command:`list-"
"filesystems` command:"
msgstr ""
"Artık imajdaki dosya sistemlerini :command:`list-filesystems` komutuyla "
"görüntüleyebiliriz:"
msgid ""
"We do not recommend creating raw images by dd'ing block device files, we "
"discuss how to create raw images later."
msgstr ""
"Raw imajları blok aygıt dosyalarını dd ile kopyalayarak oluşturmanızı "
"önermiyoruz, raw imajların oluşturulmasını ilerde tartışacağız."
msgid ""
"We must first use the :command:`run` command at the guestfish prompt before "
"we can do anything else. This will launch a virtual machine, which will be "
"used to perform all of the file manipulations."
msgstr ""
"Başka bir şey yapabilmemiz için önce :command:`run` komutunu guestfish komut "
"ekranından kullanmamız gerek. Bu bir sanal makine başlatır, bu da tüm dosya "
"değişikliklerini yapmakta kullanılır."
msgid "We need to mount the logical volume that contains the root partition:"
msgstr "Kök bölümü içeren mantıksal birimi bağlamamız gerekiyor:"
msgid ""
"We want to edit the ``ifcfg-eth0`` file to remove the ``HWADDR`` line. The :"
"command:`edit` command will copy the file to the host, invoke your editor, "
"and then copy the file back."
msgstr ""
"``ifcfg-eth0`` dosyasını düzenleyip ``HWADDR`` satırını kaldırmak "
"istiyoruz. :command:`edit` komutu dosyayı sunucuya kopyalar, düzenleyicinizi "
"başlatır, ve dosyayı geri kopyalar."
msgid "Web site name: ``mirror.umd.edu``"
msgstr "Web sitesi ismi: ``mirror.umd.edu``"
msgid ""
"When building Ubuntu images :command:`cloud-init` must be explicitly "
"configured for the metadata source in use. The OpenStack metadata server "
"emulates the EC2 metadata service used by images in Amazon EC2."
msgstr ""
"Ubuntu imajları inşa edilirken :command:`cloud-init` kullanımdaki metaveri "
"kaynağı için özel olarak yapılandırılmalıdır. OpenStack metaveri sunucusu "
"Amazon EC2'deki imajlar tarafından kullanılan EC2 metaveri servisini taklit "
"eder."
msgid ""
"When converting an image file with Windows, ensure the virtio driver is "
"installed. Otherwise, you will get a blue screen when launching the image "
"due to lack of the virtio driver. Another option is to set the image "
"properties as below when you update the image in the Image service to avoid "
"this issue, but it will reduce virtual machine performance significantly."
msgstr ""
"Windows ile bir imaj dosyasını dönüştürürken, virtio sürücüsünün yüklü "
"olduğundan emin olun. Aksi halde, imajı başlatırken virtio sürücüsü "
"olmadığından mavi ekran alırsınız. Başka bir seçenek de imajı İmaj "
"servisinde güncellediğinizde imaj özelliklerini ayarlamaktır, ama bu sanal "
"makine başarımını kayda değer şekilde etkiler."
msgid ""
"When creating Block Storage volumes from images, also consider your "
"configured image properties. If you alter the core image properties, you "
"should also update your Block Storage configuration. Amend "
"``glance_core_properties`` in the ``/etc/cinder/cinder.conf`` file on all "
"controller nodes to match the core properties you have set in the Image "
"service."
msgstr ""
"İmajlardan Blok Depolama birimleri oluştururken, yapılandırılmış imaj "
"özelliklerinizi de dikkate alın. Çekirdek imaj özellikleriyle oynarsanız, "
"Blok Depolama yapılandırmanızı da güncellemeniz gerekir. Tüm kontrol "
"düğümlerinizdeki ``/etc/cinder/cinder.conf`` dosyası içindeki "
"``glance_core_properties`` değerini değiştirerek İmaj servisinde "
"ayarladığınız çekirdek özelliklerle eşleştirin."
msgid ""
"When prompted about the optional ``doc``, ``games``, ``lib32``, ``ports``, "
"and ``src`` system components, select only those that you need. It is "
"possible to have a fully functional installation without selecting "
"additional components selected. As noted previously, a minimal system with a "
"1 GB virtual disk supports ``doc``, ``games``, and ``lib32`` inclusive. The "
"``ports`` collection requires at least 1 GB additional space and possibly "
"more if you plan to install many ports. The ``src`` collection requires an "
"additional 512 MB."
msgstr ""
"İsteğe bağlı ``doc``, ``games``, ``lib32``, ``ports``, ve ``src`` sistem "
"bileşenleri sorulduğunda, yalnızca ihtiyacınız olanları seçin. Seçili ek "
"bileşenler seçilmeden de tamamen işlevsel bir kuruluma sahip olunabilir. "
"Daha önce belirtildiği gibi, 1 GB diske sahip asgari bir sistem ``doc``, "
"``games``, ve ``lib32`` destekler. ``ports`` koleksiyonu en az 1 GB ek alan "
"gerektirir ve başka türevler de yüklemeyi düşünüyorsanız muhtemelen daha çok "
"gerekcektir. ``src`` koleksiyonu ek 512 MB gerektirir."
msgid "When prompted, choose to run the ISO in :guilabel:`Install` mode."
msgstr "Sorulduğunda, ISO'yu :guilabel:`Kurulum` kipinde çalıştırın."
msgid ""
"When the installation is done, in the :guilabel:`Complete the Cloudbase-Init "
"Setup Wizard` window, select the :guilabel:`Run Sysprep` and :guilabel:"
"`Shutdown` check boxes and click :guilabel:`Finish`."
msgstr ""
"Kurulum tamamlandığında, :guilabel:`Cloudbase-Init Kurulum Sihirbazını "
"Tamamla` penceresinde, :guilabel:`Sysprep'i Çalıştır` ve :guilabel:`Kapat` "
"onay kutularını işaretleyin ve :guilabel:`Bitir` tıklayın."
msgid ""
"When using qcow2 format images, you should check the option ``Customize "
"configuration before install``, go to disk properties and explicitly select "
"the :guilabel:`qcow2` format. This ensures the virtual machine disk size "
"will be correct."
msgstr ""
"Qcow2 imajlarını kullanırken, ``Kurulumdan önce yapılandırmayı özelleştir`` "
"seçmelisiniz, disk özelliklerine gidin ve :guilabel:`qcow2` biçimini "
"özellikle seçin. Bu sanal makine disk boyutunun doğru olduğundan emin "
"olmanızı sağlar."
msgid ""
"When using the libvirt ``default`` network, libvirt will connect the virtual "
"machine's interface to a bridge called ``virbr0``. There is a dnsmasq "
"process managed by libvirt that will hand out an IP address on the "
"192.168.122.0/24 subnet, and libvirt has iptables rules for doing NAT for IP "
"addresses on this subnet."
msgstr ""
"Libvirt ``öntanımlı`` ağını kullanırken, libvirt sanal makinenin arayüzünü "
"``virbr0`` isimli köprüye bağlar. Libvirt tarafından yönetilen bir dnsmasq "
"süreci 192.168.122.0/24 alt ağında IP adresi dağıtır, ve libvirt bu alt "
"ağda IP adresleri için NAT kuralları olan iptables içerir."
msgid ""
"When you add an image to the Image service, you can specify its disk and "
"container formats."
msgstr ""
"İmaj servisine bir imaj eklediğinizde, disk ve kapsayıcı biçimlerini "
"belirtebilirsiniz."
msgid "When you are done, clean up:"
msgstr "İşiniz bittiğinde, temizlik yapın:"
msgid ""
"When you boot for the first time after install, it may ask you about "
"authentication tools, you can just choose :guilabel:`Exit`. Then, log in as "
"root using the root password you specified."
msgstr ""
"Kurulumdan sonra ilk defa önyükleme yaptığınızda, kimlik doğrulama "
"araçlarıyla ilgili sorular çıkabilir, :guilabel:`Çıkış`ı seçebilirsiniz. "
"Ardından root parolası için belirlediğiniz parolayla root olarak giriş yapın."
msgid ""
"When you create a Linux image, you must decide how to partition the disks. "
"The choice of partition method can affect the resizing functionality, as "
"described in the following sections."
msgstr ""
"Bir Linux imajı oluşturduğunuzda, diskleri nasıl bölümleyeceğinize karar "
"vermelisiniz. Bölümleme yöntemi seçini yeniden boyutlandırma işlevselliğini "
"etkileyebilir, aşağıdaki kısımlarda bu anlatılıyor."
msgid ""
"When you create a new virtual machine image, you will need to connect to the "
"graphical console of the hypervisor, which acts as the virtual machine's "
"display and allows you to interact with the guest operating system's "
"installer using your keyboard and mouse. KVM can expose the graphical "
"console using the `VNC <https://en.wikipedia.org/wiki/"
"Virtual_Network_Computing>`_ (Virtual Network Computing) protocol or the "
"newer `SPICE <http://spice-space.org>`_ protocol. We will use the VNC "
"protocol here, since you are more likely to find a VNC client that works on "
"your local desktop."
msgstr ""
"Yeni bir sanal makine imajı oluşturduğunuzda, hipervizörün grafik konsoluna "
"bağlanmanız gerekir, bu sanal makinenin ekranı gibi davranır ve misafir "
"işletim sisteminin kurucusuyla klavye ve fare kullanarak etkileşebilmenizi "
"sağlar. KVM grafik konsolu `VNC <https://en.wikipedia.org/wiki/"
"Virtual_Network_Computing>`_ (Sanal Ağ Hesaplama) iletişim kuralı ile veya "
"daha yeni `SPICE <http://spice-space.org>`_ iletişim kuralı ile sunabilir. "
"Burda VNC iletişim kuralını kullanacağız, çünkü yerel masaüstünüzde VNC "
"istemcisi bulma ihtimaliniz daha yüksek."
msgid ""
"With these packages installed, the image performs the root partition resize "
"on boot. For example, in the ``/etc/rc.local`` file."
msgstr ""
"Bu paketler yüklü olduğunda, imaj kök bölümün yeniden boyutlandırılmasını "
"önyüklemede yapar. Örneğin ``/etc/rc.local`` dosyasında."
msgid "With this service you can define:"
msgstr "Bu servisle şunları tanımlayabilirsiniz:"
msgid "Write a custom script to fetch the public key"
msgstr "Açık anahtarı çekmek için özel bir betik yazın"
msgid "Write a script to fetch the public key (if no cloud-init)"
msgstr "Açık anahtarı getirecek bir betik yazın (cloud-init yoksa)"
msgid "Xen: one ext3/ext4 partition (no LVM)"
msgstr "Xen: bir ext3/ext4 bölümü (LVM yok)"
msgid ""
"You can access this information through the metadata service or referring to "
"`Store metadata on the configuration drive <https://docs.openstack.org/user-"
"guide/cli-config-drive.html>`_. As the OpenStack metadata service is "
"compatible with version 2009-04-04 of the Amazon EC2 metadata service, "
"consult the Amazon EC2 documentation on `Using Instance Metadata <http://"
"docs.amazonwebservices.com/ AWSEC2/2009-04-04/UserGuide/AESDG-chapter-"
"instancedata.html>`_ for details on how to retrieve the user data."
msgstr ""
"Bu bilgiye metaveri servisi üzerinden veya `Yapılandırma sürücüsü üzerine "
"metaveri saklayarak <https://docs.openstack.org/user-guide/cli-config-drive."