Commit Graph

7 Commits (95a4d48aeb1914133e031be745b32fb6bf86e6bc)

Author SHA1 Message Date
Emilien Macchi bec2257397 repos: configure RDO Virtualization repository
7 years ago
Emilien Macchi 91fac8eab8 Bump UCA & RDO to Liberty GA
8 years ago
Colleen Murphy 4992c56faf Fix kilo repo installation for RedHat
8 years ago
Emilien Macchi 610313ca08 repo: bump to Kilo by default
8 years ago
Michael Chapman 0fc013377b Add hash based repository management
8 years ago
Michael Chapman 3e1de70139 Revert "Ported repository installation from puppet-openstack"
9 years ago
Chris Hoge b0b83dbf45 Ported repository installation from puppet-openstack
9 years ago