stackalytics/stackalytics/__init__.py

2 lines
24 B
Python

__author__ = 'ishakhat'