Imported Translations from Zanata

For more information about this automatic import see:
http://docs.openstack.org/developer/i18n/reviewing-translation-import.html

Change-Id: I3acf846a50fa901e4f1e93ca0a9ada7d62bb5320
changes/66/485466/1
OpenStack Proposal Bot 6 years ago
parent 264b55f973
commit 1537c703c3

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Common documents 1.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-03 19:41+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-19 21:33+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@ -35,9 +35,6 @@ msgstr ""
msgid "**Debian:** https://wiki.debian.org/OpenStack"
msgstr "**Debian:** https://wiki.debian.org/OpenStack"
msgid "**Disk and CD-ROM bus model values**"
msgstr "**Thông số của Disk và CD-ROM bus**"
msgid "**Ubuntu:** https://wiki.ubuntu.com/ServerTeam/CloudArchive"
msgstr "**Ubuntu:** https://wiki.ubuntu.com/ServerTeam/CloudArchive"
@ -48,9 +45,6 @@ msgstr ""
"**openSUSE and SUSE Linux Enterprise Server:** https://en.opensuse.org/"
"Portal:OpenStack"
msgid "**openSUSE**"
msgstr "**openSUSE**"
msgid "6to4"
msgstr "6to4"
@ -1581,9 +1575,6 @@ msgstr ""
msgid "Asynchronous JavaScript and XML (AJAX)"
msgstr "Javascript không đồng bộ và XML (AJAX)"
msgid "Attach a volume to an instance"
msgstr "Gắn một ổ lưu trữ vào một instance"
msgid ""
"Attachment point where a virtual interface connects to a virtual network."
msgstr ""
@ -1823,9 +1814,6 @@ msgstr ""
"Một thành phần của Identity Service có tác dụng cung cấp giao diện quản lý "
"điều lệ và một công cụ ủy quyền dựa trên các điều lệ."
msgid "Compute service"
msgstr "dịch vụ về Compute"
msgid ""
"Configurable option within Object Storage to limit database writes on a per-"
"account and/or per-container basis."
@ -1896,9 +1884,6 @@ msgstr "DHCP agent"
msgid "DNS record"
msgstr "bản ghi DNS"
msgid "DNS service"
msgstr "dịch vụ DNS"
msgid ""
"Daemon that provides DNS, DHCP, BOOTP, and TFTP services for virtual "
"networks."
@ -1917,9 +1902,6 @@ msgstr ""
"thực tới server. Các ví dụ như mật khẩu, khóa bảo mật, chứng nhận số và dấu "
"vân tay."
msgid "Database service"
msgstr "Database service"
msgid "Debian"
msgstr "Debian"
@ -1955,9 +1937,6 @@ msgstr ""
"bao gồm các thông số như CPU, kho lưu trữ và bộ nhớ. Thuật ngữ thay thế cho "
"flavor."
msgid "Description"
msgstr "Mô tả chi tiết"
msgid "Desktop-as-a-Service"
msgstr "Desktop như là một Dịch vụ"
@ -2170,9 +2149,6 @@ msgstr "FlatDHCP Manager"
msgid "Folsom"
msgstr "Folsom"
msgid "For example:"
msgstr "Chẳng hạn:"
msgid "FormPost"
msgstr "FormPost"
@ -2310,9 +2286,6 @@ msgstr ""
msgid "Image API"
msgstr "Image API"
msgid "Image service"
msgstr "Image service"
msgid ""
"Impassable limits for guest VMs. Settings include total RAM size, maximum "
"number of vCPUs, and maximum disk size."
@ -2497,9 +2470,6 @@ msgstr ""
"Mã băm MD5 của một object nằm trong Object Storage, được sử dụng để đảm bảo "
"tính toàn vẹn của dữ liệu."
msgid "Manage images"
msgstr "Quản lý các image"
msgid "Maps Object Storage partitions to physical storage devices."
msgstr "Kết nối các phân vùng Object Storage với các thiết bị lưu trữ vật lý."
@ -3044,9 +3014,6 @@ msgstr "SUSE Linux Enterprise Server (SLES)"
msgid "See API endpoint."
msgstr "Xem API endpoint."
msgid "Service"
msgstr "Dịch vụ"
msgid ""
"Set of bits that make up a single character; there are usually 8 bits to a "
"byte."
@ -3991,9 +3958,6 @@ msgstr ""
"dịch vụ lịch trình để nhận các tin nhắn có khả năng từ các node compute, "
"volume, và network ."
msgid "Workflow service"
msgstr "Quy trình hoạt động"
msgid "XFS"
msgstr "XFS"

@ -10,19 +10,18 @@
# Zhao Xia <a-kill@sohu.com>, 2014
# 刘志刚 <liuzg@cnaf.com>, 2014
# Andreas Jaeger <jaegerandi@gmail.com>, 2016. #zanata
# Wu Han <wu.han@h3c.com>, 2016. #zanata
# maoshuai <fwsakura@163.com>, 2016. #zanata
# zzxwill <zzxwill@gmail.com>, 2016. #zanata
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Common documents 1.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-03 19:41+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-19 21:33+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-21 02:56+0000\n"
"Last-Translator: Wu Han <wu.han@h3c.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 12:47+0000\n"
"Last-Translator: zzxwill <zzxwill@gmail.com>\n"
"Language: zh-CN\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Zanata 3.9.6\n"
@ -36,12 +35,6 @@ msgstr ""
msgid "**Debian:** https://wiki.debian.org/OpenStack"
msgstr "**Debian:** https://wiki.debian.org/OpenStack"
msgid "**SUSE Linux Enterprise Server**"
msgstr "**SUSE Linux 企业版服务器**"
msgid "**Ubuntu or Debian**"
msgstr "**Ubuntu 或者 Debian**"
msgid "**Ubuntu:** https://wiki.ubuntu.com/ServerTeam/CloudArchive"
msgstr "**Ubuntu:** https://wiki.ubuntu.com/ServerTeam/CloudArchive"
@ -52,9 +45,6 @@ msgstr ""
"**openSUSE and SUSE Linux Enterprise Server:** https://en.opensuse.org/"
"Portal:OpenStack"
msgid "**openSUSE**"
msgstr "**openSUSE**"
msgid "6to4"
msgstr "6to4"
@ -682,9 +672,6 @@ msgstr ""
"一个在虚机镜像中被广泛安装的用于在实例启动后使用其从metadata服务如SSH公钥和"
"用户数据,检索到的信息初始化实例的包。"
msgid "A packaged version enables you to use yum to install the package:"
msgstr "一个打包的版本可以使你能够使用 yum 来安装包:"
msgid "A persistent storage method supported by XenAPI, such as iSCSI or NFS."
msgstr "由 XenAPI 支持的持久化存储方法,如 iSCSI 和 NFS。"
@ -972,9 +959,6 @@ msgstr "高级消息队列协议(AMQP)"
msgid "Advanced RISC Machine (ARM)"
msgstr "先进精简指令集机器(ARM)"
msgid "After you upload an image, you cannot change it."
msgstr "一旦用户上传了镜像,用户就无法更改它了。"
msgid ""
"All OpenStack core projects are provided under the terms of the Apache "
"License 2.0 license."
@ -1595,9 +1579,6 @@ msgstr "基于GPU的存在选择宿主机目前在OpenStack不被支持。"
msgid "CirrOS"
msgstr "CirrOS"
msgid "Client"
msgstr "客户端"
msgid ""
"Cloud Auditing Data Federation (CADF) is a specification for audit event "
"data. CADF is supported by OpenStack Identity."
@ -1713,9 +1694,6 @@ msgstr ""
"问题发生时回滚。所有调整大小操作都必须经过测试和明确确认,在此之后原本服务器"
"会被删除。"
msgid "Create a volume"
msgstr "新建卷"
msgid ""
"Creates a full Object Storage development environment within a single VM."
msgstr "在一个虚机内创建一个完全的对象存储开发环境。"
@ -1775,9 +1753,6 @@ msgstr ""
"描述多种对用户可用的虚机镜像的参数参数包括CPU存储和内存。该参数是云主机"
"类型的别称。"
msgid "Description"
msgstr "描述"
msgid "Desktop-as-a-Service"
msgstr "桌面即服务"
@ -1797,9 +1772,6 @@ msgstr "DevStack"
msgid "Diablo"
msgstr "Diablo"
msgid "Discover the version number for a client"
msgstr "发现客户端的版本号"
msgid ""
"Disk-based data storage generally represented as an iSCSI target with a file "
"system that supports extended attributes; can be persistent or ephemeral."
@ -1936,20 +1908,6 @@ msgstr ""
"对于IaaS指普通非特权账户无需引入管理员而管理虚拟基础设施组件如网络"
"的能力。"
msgid "For Mac OS X or Linux:"
msgstr "对于 Mac OS X 或 Linux:"
msgid "For Microsoft Windows:"
msgstr "对于 Microsoft Windows:"
msgid ""
"For example, to see the version number for the ``openstack`` client, run the "
"following command:"
msgstr "例如,为了查看 openstack 客户端的版本号,运行以下命令:"
msgid "For example:"
msgstr "例如:"
msgid "G"
msgstr "G"
@ -2044,14 +2002,6 @@ msgstr ""
"如果一个被请求资源如CPU时间磁盘存储或内存在父cell中不可用时请求被转"
"发到关联的子cell中。"
msgid ""
"If you need to install the source package for the command-line package, the "
"following table lists the software needed to run the command-line clients, "
"and provides installation instructions as needed."
msgstr ""
"如果你需要从命令行包安装源码包,下面的表格列出了运行命令行客户端需要的软件,"
"并提供了必要的安装指导。"
msgid ""
"Impassable limits for guest VMs. Settings include total RAM size, maximum "
"number of vCPUs, and maximum disk size."
@ -2111,32 +2061,6 @@ msgid ""
"access to the admin API."
msgstr "在认证服务上下文中工作者进程提供管理API的访问。"
msgid "Install each client separately by using the following command:"
msgstr "使用以下命令分开安装各个客户端:"
msgid "Install the OpenStack client"
msgstr "安装 OpenStack 客户端"
msgid "Install the OpenStack command-line clients"
msgstr "安装OpenStack命令行客户端"
msgid "Install the prerequisite software"
msgstr "安装前提软件"
msgid ""
"Install the prerequisite software and the Python package for each OpenStack "
"client."
msgstr "为每个OpenStack客户端安装前提软件和Python包。"
msgid "Installed by default on Mac OS X."
msgstr "Mac OS X 默认安装"
msgid "Installing from packages"
msgstr "从包管理器安装"
msgid "Installing with pip"
msgstr "使用pip来安装"
msgid ""
"Interactions and processes that are obfuscated from the user, such as "
"Compute volume mount, data transmission to an iSCSI target by a daemon, or "
@ -2224,9 +2148,6 @@ msgid ""
"access control policies."
msgstr "提供支持访问控制政策机制的Linux内核安全模块。"
msgid "List instances:"
msgstr "列出所有云主机"
msgid "Lists allowed commands within the Compute rootwrap facility."
msgstr "列出计算服务rootwrap内的被允许命令。"
@ -2256,12 +2177,6 @@ msgid ""
"MD5 hash of an object within Object Storage, used to ensure data integrity."
msgstr "对象存储中一个对象的MD5哈希用来确保数据完整性。"
msgid "Manage images"
msgstr "管理镜像"
msgid "Manage volumes"
msgstr "管理卷"
msgid "Maps Object Storage partitions to physical storage devices."
msgstr "将对象存储分区映射到物理存储设备。"
@ -2332,13 +2247,6 @@ msgid ""
"north-south traffic."
msgstr "在同一云环境或数据中心中服务器间的网络流量。参照南北流量。"
msgid ""
"Note that extra dependencies may be required, per operating system, "
"depending on the package being installed, such as is the case with Tempest."
msgstr ""
"注意到每一个操作系统可能需要额外的依赖,这取决于你正在安装的包,例如 Tempest "
"的情况。"
msgid "Notices take these forms:"
msgstr "以下形式的标志为注意项"
@ -2354,9 +2262,6 @@ msgid ""
"web page."
msgstr "对象存储服务中通过web页面上的表单上传发布镜像的中间件。"
msgid "Object Storage service"
msgstr "对象存储服务"
msgid ""
"One of the RPC primitives used by the OpenStack message queue software. "
"Sends a message and does not wait for a response."
@ -2449,9 +2354,6 @@ msgstr "OpenStack网络服务中为虚拟网络提供3层连接的代理服务
msgid "OpenStack code name"
msgstr "OpenStack代号"
msgid "OpenStack command-line clients prerequisites"
msgstr "OpenStack命令行客户端前置要求"
msgid "OpenStack distribution packages"
msgstr "OpenStack分发包"
@ -2498,9 +2400,6 @@ msgstr ""
"组织和对象存储中存储的对象。类似于Linux中目录的概念但它不能被嵌套。用于镜像服"
"务容器格式的替代。"
msgid "Package"
msgstr "软件包"
msgid ""
"Pages that use HTML, JavaScript, and Cascading Style Sheets to enable users "
"to interact with a web page or show simple animation."
@ -2528,9 +2427,6 @@ msgid ""
"nodes within Object Storage."
msgstr "对象存储服务容器和账户数据库在各节点间的最后一次同步的时间点。"
msgid "Prerequisite"
msgstr "先决条件"
msgid ""
"Principal communications protocol in the internet protocol suite for "
"relaying datagrams across network boundaries."
@ -2604,9 +2500,6 @@ msgid ""
"Block Storage volume manager."
msgstr "为块存储卷管理器提供新的、特殊类型的后端存储支持。"
msgid "Python 2.7 or later"
msgstr "Python 2.7 或者更新的版本"
msgid ""
"QEMU is a generic and open source machine emulator and virtualizer. One of "
"the hypervisors supported by OpenStack, generally used for development "
@ -2654,9 +2547,6 @@ msgstr "清除服务器上所有数据并用特定镜像替代。服务器ID和I
msgid "Represents a virtual, isolated OSI layer-2 subnet in Networking."
msgstr "在网络服务中代表一个虚拟隔离的OSI2层子网。"
msgid "Run the following command to discover the version number for a client:"
msgstr "运行以下命令来发现客户端的版本号"
msgid "Runs automated tests against the core OpenStack API; written in Rails."
msgstr "对OpenStack核心API运行自动化测试写入Rails中。"
@ -2672,9 +2562,6 @@ msgstr ""
msgid "SUSE Linux Enterprise Server (SLES)"
msgstr "SUSE Linux Enterprise Server (SLES)"
msgid "Service"
msgstr "服务"
msgid ""
"Set of bits that make up a single character; there are usually 8 bits to a "
"byte."
@ -2691,13 +2578,6 @@ msgstr "Sheepdog"
msgid "Simple Cloud Identity Management (SCIM)"
msgstr "简单云身份管理"
msgid ""
"Since the installation process compiles source files, this requires the "
"related Python development package for your operating system and "
"distribution."
msgstr ""
"由于安装过程需要编译源文件,所以需要安装与你操作系统对应的 Python 开发包 。"
msgid ""
"Soft limit on the amount of network traffic a Compute VM instance can send "
"and receive."
@ -3114,13 +2994,6 @@ msgid ""
"the OpenStack APIs:"
msgstr "下面文档提供了OpenStack 应用程序接口的参考和向导:"
msgid ""
"The following example shows the command for installing the OpenStack client "
"with ``pip``, which supports multiple services."
msgstr ""
"以下例子显示了通过 ``pip`` 安装 OpenStack 客户端的命令,这些命令支持多种服"
"务。"
msgid ""
"The following guide provides how to contribute to OpenStack documentation:"
msgstr "以下指导文档提供了对 OpenStack 文档做出贡献的方法:"
@ -3326,16 +3199,6 @@ msgstr ""
"镜像服务后端存储中虚机的磁盘镜像被储存为潜在格式。例如AMIISOQCOW2VMDK"
"等。"
msgid "Then install pip and use it to manage client installation:"
msgstr "然后安装 pip 并使用它管理客户端的安装:"
msgid ""
"There are also packaged versions of the clients available that enable zypper "
"to install the clients as described in Installing_from_packages_."
msgstr ""
"还有其他可用的客户端打包版本,这些版本能够使 zypper 像 "
"Installing_from_packages_ 章节描述的那样安装客户端。"
msgid ""
"This glossary offers a list of terms and definitions to define a vocabulary "
"for OpenStack-related concepts."
@ -3434,19 +3297,6 @@ msgstr ""
"与认证服务中的每个用户相关联的唯一的数字 ID这个概念与 Linux 或 LDAP 中的 "
"UID 相似。"
msgid "Upgrade or remove clients"
msgstr "更新或删除客户端"
msgid ""
"Use pip to install the OpenStack clients on a Linux, Mac OS X, or Microsoft "
"Windows system. It is easy to use and ensures that you get the latest "
"version of the client from the `Python Package Index <https://pypi.python."
"org/pypi>`__. Also, pip enables you to update or remove a package."
msgstr ""
"使用pip在Linux、Mac OS X或者Windows系统上安装OpenStack客户端它方便使用并"
"确保从`Python Package Index <https://pypi.python.org/pypi>`__获取最新版本的客"
"户端。你可以使用“pip”去更新或者移除一个包。"
msgid ""
"Used along with an EC2 access key when communicating with the Compute EC2 "
"API; used to digitally sign each request."
@ -3541,9 +3391,6 @@ msgid ""
"static web page."
msgstr "对象存储服务中将容器数据用作静态网页的WSGI中间件组件。"
msgid "What's next"
msgstr "接下来做什么"
msgid ""
"Within RabbitMQ and Compute, it is the messaging interface that is used by "
"the scheduler service to receive capability messages from the compute, "
@ -3572,9 +3419,6 @@ msgstr ""
msgid "XenServer"
msgstr "XenServer"
msgid "You can install pip and use it to manage client installation:"
msgstr "你可以安装 pip 并通过它管理客户端的安装:"
msgid "Z"
msgstr "Z"
@ -3584,45 +3428,6 @@ msgstr "ZeroMQ"
msgid "Zuul"
msgstr "Zuul"
msgid "``barbican`` - Key Manager Service API"
msgstr "``barbican`` - 秘钥管理器服务API"
msgid "``cinder`` - Block Storage API and extensions"
msgstr "``cinder`` - 块存储 API 及其扩展"
msgid "``designate`` - DNS service API"
msgstr "“designate” - DNS 服务API"
msgid "``filesystem_store_metadata_file = filePath``"
msgstr "``filesystem_store_metadata_file = filePath``"
msgid "``glance`` - Image service API"
msgstr "”glance“ - 镜像服务 API"
msgid "``heat`` - Orchestration API"
msgstr "“heat” - 编排 API"
msgid "``murano`` - Application catalog API"
msgstr "“murano” - 应用目录 API"
msgid "``neutron`` - Networking API"
msgstr "``neutron`` - 网络服务API"
msgid "``nova`` - Compute API and extensions"
msgstr "``nova`` - 计算服务API和扩展"
msgid "``senlin`` - Clustering service API"
msgstr "``senlin`` - 集群服务API"
msgid "``show_multiple_locations = True``"
msgstr "``show_multiple_locations = True``"
msgid "``swift`` - Object Storage API"
msgstr "``swift`` - 对象存储API"
msgid "``trove`` - Database service API"
msgstr "``trove`` - 数据库服务API"
msgid "absolute limit"
msgstr "绝对限制"
@ -3728,9 +3533,6 @@ msgstr "默认面板"
msgid "denial of service (DoS)"
msgstr "拒绝服务(DoS)"
msgid "e1000"
msgstr "e1000"
msgid "east-west traffic"
msgstr "东西向流量"
@ -3764,9 +3566,6 @@ msgstr "主机"
msgid "hybrid cloud"
msgstr "混合云"
msgid "ide"
msgstr "ide"
msgid "image"
msgstr "镜像"
@ -3860,9 +3659,6 @@ msgstr "openSUSE"
msgid "pause"
msgstr "暂停"
msgid "pip package"
msgstr "pip 安装包"
msgid "pool"
msgstr "池"
@ -3878,27 +3674,6 @@ msgstr "项目ID"
msgid "public key authentication"
msgstr "公钥认证public key authentication"
msgid "python-cinderclient"
msgstr "python-cinderclient"
msgid "python-glanceclient"
msgstr "python-glanceclient"
msgid "python-neutronclient"
msgstr "python-neutronclient"
msgid "python-novaclient"
msgstr "python-novaclient"
msgid "python-swiftclient"
msgstr "python-swiftclient"
msgid "python-troveclient"
msgstr "python-troveclient"
msgid "qemu or kvm"
msgstr "qemu 或 kvm"
msgid "raw"
msgstr "raw"
@ -3914,12 +3689,6 @@ msgstr "路由"
msgid "rsync"
msgstr "rsync"
msgid "rtl8139"
msgstr "rtl8139"
msgid "scsi"
msgstr "scsi"
msgid "security group"
msgstr "安全组"
@ -3929,9 +3698,6 @@ msgstr "服务器"
msgid "service"
msgstr "服务"
msgid "setuptools package"
msgstr "安装工具包"
msgid "snapshot"
msgstr "快照"
@ -3971,18 +3737,12 @@ msgstr "用户"
msgid "vSphere"
msgstr "vSphere"
msgid "virtio"
msgstr "virtio"
msgid "virtual machine (VM)"
msgstr "虚拟机VM"
msgid "virtual network"
msgstr "虚拟网络"
msgid "vmware"
msgstr "vmware"
msgid "volume"
msgstr "卷"
@ -3992,8 +3752,5 @@ msgstr "卷 ID"
msgid "weighting"
msgstr "赋权重"
msgid "xen"
msgstr "xen"
msgid "zaqar"
msgstr "zaqar"

@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: High Availability Guide 15.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-18 17:35+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-19 21:33+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@ -1405,9 +1405,6 @@ msgstr ""
"``httpchk`` オプションを組み合わせて使用すると、ピアー間で同期されているノー"
"ドのみがリクエストを処理できることを保証します。"
msgid "HA community"
msgstr "HA コミュニティー"
msgid "HAProxy"
msgstr "HAProxy"
@ -3391,12 +3388,6 @@ msgstr ""
"クションにある ``seqnos`` を確認する必要があります。データベースディレクト"
"リーにある ``grastate.dat`` ファイルを表示すると、これを見つけられます。"
msgid ""
"To get involved with this work, see the section on the :doc:`ha-community`."
msgstr ""
"この取り組みに参加するには、 :doc:`ha-community` のセクションを参照してくださ"
"い。"
msgid ""
"To install and configure Memcached, read the `official documentation "
"<https://github.com/Memcached/Memcached/wiki#getting-started>`_."
@ -3697,21 +3688,6 @@ msgstr ""
"他の手段として、Pacemaker や Keepalived を使用して可能性を確保することもでき"
"ます。"
msgid ""
"You can contact the HA community directly in `the #openstack-ha channel on "
"Freenode IRC <https://wiki.openstack.org/wiki/IRC>`_, or by sending mail to "
"the `openstack-dev <https://wiki.openstack.org/wiki/"
"Mailing_Lists#Future_Development>`_ or `openstack-docs <http://lists."
"openstack.org/cgi-bin/mailman/listinfo/openstack-docs>`_ mailing list with "
"the ``[HA]`` prefix in the ``Subject`` header."
msgstr ""
"`Freenode IRC の #openstack-ha チャンネル <https://wiki.openstack.org/wiki/"
"IRC>`_ において直接 HA コミュニティーに連絡をとることができます。または、"
"`openstack-dev <https://wiki.openstack.org/wiki/"
"Mailing_Lists#Future_Development>`_ や `openstack-docs <http://lists."
"openstack.org/cgi-bin/mailman/listinfo/openstack-docs>`_ メーリングリスト宛て"
"に ``[HA]`` を見出しの先頭に付けてメールすることもできます。"
msgid ""
"You can have up to 16 cluster members (this is currently limited by the "
"ability of corosync to scale higher). In extreme cases, 32 and even up to 64 "

@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: High Availability Guide 15.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-08 05:42+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-19 21:33+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@ -1421,9 +1421,6 @@ msgstr ""
"eşleriyle eşzamanlı olan düğümlerin istekleri ele alma izni olduğundan emin "
"olunur."
msgid "HA community"
msgstr "HA topluluğu"
msgid "HAProxy"
msgstr "HAProxy"
@ -3303,17 +3300,6 @@ msgstr ""
"yapılandıracağınızııklar. Kurulum Öğreticileri ve Kılavuzlarını destekler "
"ve bu kılavuzlardaki içeriğe aşina olduğunuzu varsayar."
msgid ""
"This guide is a work-in-progress and changing rapidly while we continue to "
"test and enhance the guidance. There are open `TODO` items throughout and "
"available on the OpenStack manuals `bug list <https://bugs.launchpad.net/"
"openstack-manuals?field.tag=ha-guide>`_. Please help where you are able."
msgstr ""
"Bu kılavuz üzerinde hala çalışılıyor ve denenip geliştirildikçe hızlıca "
"değişiyor. OpenStack `hata listesinde <https://bugs.launchpad.net/openstack-"
"manuals?field.tag=ha-guide>`_ açık `TODO` ögeleri bulunmaktadır. Lütfen "
"yardım edebildiğiniz noktalarda etmekten çekinmeyin."
msgid "This guide uses the following example IP addresses:"
msgstr "Bu kılavuz şu örnek IP adreslerini kullanır:"
@ -3443,10 +3429,6 @@ msgstr ""
"veritabanı dizinindeki ``grastate.dat`` dosyasını görüntüleyerek "
"bulabilirsiniz:"
msgid ""
"To get involved with this work, see the section on the :doc:`ha-community`."
msgstr "Bu işe dahil olmak için, :doc:`ha-community` belgesindeki kısma bakın."
msgid ""
"To install and configure Memcached, read the `official documentation "
"<https://github.com/Memcached/Memcached/wiki#getting-started>`_."
@ -3752,21 +3734,6 @@ msgstr ""
"Kullanılırlığı Keepalived veya Pacemaker kullanarak başka yollarla da "
"sağlayabilirsiniz."
msgid ""
"You can contact the HA community directly in `the #openstack-ha channel on "
"Freenode IRC <https://wiki.openstack.org/wiki/IRC>`_, or by sending mail to "
"the `openstack-dev <https://wiki.openstack.org/wiki/"
"Mailing_Lists#Future_Development>`_ or `openstack-docs <http://lists."
"openstack.org/cgi-bin/mailman/listinfo/openstack-docs>`_ mailing list with "
"the ``[HA]`` prefix in the ``Subject`` header."
msgstr ""
"HA topluluğuyla `Freenode IRC #openstack-ha kanalında <https://wiki."
"openstack.org/wiki/IRC>`_ doğrudan, `openstack-dev <https://wiki.openstack."
"org/wiki/Mailing_Lists#Future_Development>`_ veya `openstack-docs <http://"
"lists.openstack.org/cgi-bin/mailman/listinfo/openstack-docs>`_ posta "
"listelerine ``Konu`` başlığına ``[HA]`` öneki ekleyerek posta atarak "
"ulaşabilirsiniz."
msgid ""
"You can have up to 16 cluster members (this is currently limited by the "
"ability of corosync to scale higher). In extreme cases, 32 and even up to 64 "

@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Virtual Machine Image Guide 15.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-04 18:38+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-19 21:33+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@ -1315,23 +1315,6 @@ msgstr "Dalam image cloud Fedora, akun login adalah ``fedora``."
msgid "In a RHEL cloud image, the login account is ``cloud-user``."
msgstr "Dalam image cloud RHEL, akun login adalah ``cloud-user``."
msgid ""
"In addition to the ssh public key, an image might need additional "
"information from OpenStack, such as `Provide user data to instances <https://"
"docs.openstack.org/ user-guide/cli-provide-user-data-to-instances.html>`_, "
"that the user submitted when requesting the image. For example, you might "
"want to set the host name of the instance when it is booted. Or, you might "
"wish to configure your image so that it executes user data content as a "
"script on boot."
msgstr ""
"Selain kunci publik ssh, image mungkin memerlukan informasi tambahan dari "
"OpenStack, seperti `Provide user data to instances <https://docs.openstack."
"org/ user-guide/cli-provide-user-data-to-instances.html>`_, dimana pengguna "
"menyampaikannya ketika permintaan image. Misalnya, Anda mungkin ingin "
"mengatur nama host instance ketika boot. Atau, Anda mungkin ingin "
"mengkonfigurasi image Anda supaya mengeksekusi konten data pengguna sebagai "
"skrip boot."
msgid "In an Ubuntu cloud image, the login account is ``ubuntu``."
msgstr "Dalam image cloud Ubuntu, akun login adalah ``ubuntu``."
@ -2461,28 +2444,6 @@ msgstr ""
"Produser berbagi image dengan konsumen, dengan menggunakan operasi API "
"``Create image member``."
msgid ""
"The simplest way to obtain a virtual machine image that works with OpenStack "
"is to download one that someone else has already created. Most of the images "
"contain the ``cloud-init`` package to support the SSH key pair and user data "
"injection. Because many of the images disable SSH password authentication by "
"default, boot the image with an injected key pair. You can ``SSH`` into the "
"instance with the private key and default login account. See the `OpenStack "
"End User Guide <https://docs.openstack.org/user-guide/configure-access-and-"
"security-for-instances.html>`_ for more information on how to create and "
"inject key pairs with OpenStack."
msgstr ""
"Cara paling mudah untuk mendapatkan image mesin virtual yang bekerja dengan "
"OpenStack adalah dengan cara men-download salah satu image dimana orang lain "
"telah membuatanya. Sebagian besar image mengandung paket ``cloud-init`` "
"untuk mendukung SSH key pair dan user data injection. Karena banyak dari "
"image menonaktifkan otentikasi password SSH secara default, lakukan boot "
"image dengan sepasang injected key pair. Anda bisa melakkan ``SSH`` ke "
"instance dengan private key dan account login default. Lihat `OpenStack End "
"User Guide <https://docs.openstack.org/user-guide/configure-access-and-"
"security-for-instances.html>` _ untuk informasi lebih lanjut tentang cara "
"membuat dan menyuntikkan pasangan kunci (inject key pairs) dengan OpenStack."
msgid ""
"The typical way that users access virtual machines running on OpenStack is "
"to ssh using public key authentication. For this to work, your virtual "
@ -2495,36 +2456,6 @@ msgstr ""
"download kunci publik ssh dari layanan metadata OpenStack atau drive yang "
"terkonfigurasi, pada saat boot."
msgid ""
"The underlying image file that you created with the :command:`qemu-img "
"create` command is ready to be uploaded. For example, you can upload the ``/"
"tmp/centos.qcow2`` image to the Image service by using the :command:"
"`openstack image create` command. For more information, see the `Create or "
"update an image <https://docs.openstack.org/user-guide/common/cli-manage-"
"images.html#create-or-update-an-image-glance>`__."
msgstr ""
"File image yang mendasari dimana Anda buat dengan perintah :command:`qemu-"
"img create` siap untuk di-upload. Misalnya, Anda dapat meng-upload image ``/"
"tmp/centos.qcow2`` untuk layanan Image dengan menggunakan perintah :command:"
"`openstack image create`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat `Create or "
"update an image <https://docs.openstack.org/user-guide/common/cli-manage-"
"images.html#create-or-update-an-image-glance>`__."
msgid ""
"The underlying image file that you created with the :command:`qemu-img "
"create` command, such as ``/tmp/trusty.qcow2``, is now ready for uploading "
"to the Image service by using the :command:`openstack image create` command. "
"For more information, see the `Create or update an image <https://docs."
"openstack.org/user-guide/common/cli-manage-images.html#create-or-update-an-"
"image-glance>`__."
msgstr ""
"File image yang mendasari dimana Anda buat dengan perintah :command:`qemu-"
"img create`, seperti ``/tmp/trusty.qcow2``, sekarang siap untuk meng-upload "
"ke layanan Image dengan menggunakan perintah :command:`openstack image "
"create`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat `Create or update an image "
"<https://docs.openstack.org/user-guide/common/cli-manage-images.html#create-"
"or-update-an-image-glance>`__."
msgid ""
"The version of Hyper-V that ships with Microsoft Server 2012 uses the newer "
"`VHDX <http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831446.aspx>`_ format, "

@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Virtual Machine Image Guide 15.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-03 19:41+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-19 21:33+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@ -1419,22 +1419,6 @@ msgid "In a RHEL cloud image, the login account is ``cloud-user``."
msgstr ""
"RHEL クラウドイメージの場合、ログインアカウントは ``cloud-user`` です。"
msgid ""
"In addition to the ssh public key, an image might need additional "
"information from OpenStack, such as `Provide user data to instances <https://"
"docs.openstack.org/ user-guide/cli-provide-user-data-to-instances.html>`_, "
"that the user submitted when requesting the image. For example, you might "
"want to set the host name of the instance when it is booted. Or, you might "
"wish to configure your image so that it executes user data content as a "
"script on boot."
msgstr ""
"イメージは、SSH 公開鍵に加えて、 `インスタンスに提供されるユーザーデータ "
"<https://docs.openstack.org/ja/user-guide/cli-provide-user-data-to-instances."
"html>`_ など、OpenStack からの追加情報を必要とするかもしれません。これは、イ"
"メージの起動時に、ユーザーが指定するものです。例えば、インスタンスの起動時"
"に、ホスト名を設定したいかもしれません。または、スクリプトのようなユーザー"
"データの内容を起動時に実行できるよう、イメージを設定したいかもしれません。"
msgid "In an Ubuntu cloud image, the login account is ``ubuntu``."
msgstr "Ubuntu クラウドイメージでは、ログインアカウントは ``ubuntu`` です。"
@ -2654,27 +2638,6 @@ msgstr ""
"``Create image member`` API 操作を使って、提供者は利用者とイメージを共有しま"
"す。"
msgid ""
"The simplest way to obtain a virtual machine image that works with OpenStack "
"is to download one that someone else has already created. Most of the images "
"contain the ``cloud-init`` package to support the SSH key pair and user data "
"injection. Because many of the images disable SSH password authentication by "
"default, boot the image with an injected key pair. You can ``SSH`` into the "
"instance with the private key and default login account. See the `OpenStack "
"End User Guide <https://docs.openstack.org/user-guide/configure-access-and-"
"security-for-instances.html>`_ for more information on how to create and "
"inject key pairs with OpenStack."
msgstr ""
"OpenStack で動作する仮想マシンイメージを取得する最も簡単な方法は、すでに作成"
"されたものをダウンロードすることです。ほとんどのイメージは、SSH キーペアと"
"ユーザーデータのインジェクションをサポートするために、``cloud-init`` パッケー"
"ジを含みます。多くのイメージがデフォルトで SSH パスワード認証を無効化している"
"ため、キーペアインジェクションと一緒にイメージを起動します。秘密鍵とデフォル"
"トのログインアカウントでインスタンスに ``SSH`` ログインできます。OpenStack で"
"キーペアを作成して、インジェクションする方法の詳細は、 `OpenStack エンドユー"
"ザーガイド <https://docs.openstack.org/ja/user-guide/configure-access-and-"
"security-for-instances.html>`_ を参照してください。"
msgid ""
"The size of the disk in a virtual machine image is determined when you "
"initially create the image. However, OpenStack lets you launch instances "
@ -2702,51 +2665,6 @@ msgstr ""
"タサービスやコンフィグドライブから SSH 公開鍵を起動時にダウンロードするよう設"
"定する必要があります。"
msgid ""
"The underlying image file that you created with the :command:`qemu-img "
"create` command is ready to be uploaded. For example, you can upload the ``/"
"tmp/centos.qcow2`` image to the Image service by using the :command:"
"`openstack image create` command. For more information, see the `Create or "
"update an image <https://docs.openstack.org/user-guide/common/cli-manage-"
"images.html#create-or-update-an-image-glance>`__."
msgstr ""
":command:`qemu-img create` コマンドを用いて作成したベースとなるイメージファイ"
"ルは、アップロードできる状態になりました。例えば、:command:`openstack image "
"create` コマンドを使用すると ``/tmp/centos.qcow2`` イメージを Image service "
"にアップロードできます。詳細は `イメージの作成・更新 <https://docs.openstack."
"org/ja/user-guide/common/cli-manage-images.html#create-or-update-an-image-"
"glance>`__ を参照してください。"
msgid ""
"The underlying image file that you created with the :command:`qemu-img "
"create` command is ready to be uploaded. For example, you can upload the ``/"
"tmp/fedora.qcow2`` image to the Image service by using the :command:"
"`openstack image create` command. For more information, see the `Create or "
"update an image <https://docs.openstack.org/user-guide/common/cli-manage-"
"images.html#create-or-update-an-image-glance>`__."
msgstr ""
":command:`qemu-img create` コマンドを用いて作成したベースとなるイメージファイ"
"ルは、アップロードできる状態になりました。例えば、:command:`openstack image "
"create` コマンドを使用すると ``/tmp/fedora.qcow2`` イメージを Image service "
"にアップロードできます。詳細は `イメージの作成・更新 <https://docs.openstack."
"org/user-guide/common/cli-manage-images.html#create-or-update-an-image-"
"glance>`__ を参照してください。"
msgid ""
"The underlying image file that you created with the :command:`qemu-img "
"create` command, such as ``/tmp/trusty.qcow2``, is now ready for uploading "
"to the Image service by using the :command:`openstack image create` command. "
"For more information, see the `Create or update an image <https://docs."
"openstack.org/user-guide/common/cli-manage-images.html#create-or-update-an-"
"image-glance>`__."
msgstr ""
"``/tmp/trusty.qcow2`` イメージなどの :command:`qemu-img create` コマンドを用"
"いて作成したベースとなるイメージファイルは、アップロードできる状態になりまし"
"た。例えば、:command:`openstack image create` コマンドを使用すると Image "
"service にアップロードできます。詳細は `イメージの作成・更新 <https://docs."
"openstack.org/ja/user-guide/common/cli-manage-images.html#create-or-update-"
"an-image-glance>`__ を参照してください。"
msgid ""
"The version of Hyper-V that ships with Microsoft Server 2012 uses the newer "
"`VHDX <http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831446.aspx>`_ format, "

@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Virtual Machine Image Guide 15.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-22 13:37+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-19 21:33+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@ -1489,22 +1489,6 @@ msgstr "Fedora bulut imajlarında giriş hesabı ``fedora``dır."
msgid "In a RHEL cloud image, the login account is ``cloud-user``."
msgstr "RHEL bulut imajlarında, giriş hesabı ``cloud-user`` olur."
msgid ""
"In addition to the ssh public key, an image might need additional "
"information from OpenStack, such as `Provide user data to instances <https://"
"docs.openstack.org/ user-guide/cli-provide-user-data-to-instances.html>`_, "
"that the user submitted when requesting the image. For example, you might "
"want to set the host name of the instance when it is booted. Or, you might "
"wish to configure your image so that it executes user data content as a "
"script on boot."
msgstr ""
"Ssh açık anahtara ek olarak, imajın OpenStack'den başka ek bilgiler alması "
"gerekebilir, örneğin kullanıcının imajı isterken gönderdiği `Sunuculara "
"kullanıcı verisi sağlamak <https://docs.openstack.org/ user-guide/cli-"
"provide-user-data-to-instances.html>`_. Örneğin sunucu önyüklendikten sonra "
"makine adını ayarlamak isteyebilirsiniz. Veya imajınızı önyükleme sırasında "
"kullanıcı verisi içeriğini çalıştıracak şekilde yapılandırabilirsiniz."
msgid "In an Ubuntu cloud image, the login account is ``ubuntu``."
msgstr "Bir Ubuntu bulut imajında, giriş hesabı ``ubuntu``dur."
@ -2788,27 +2772,6 @@ msgstr ""
"Üretici ``İmaj üyesi oluştur`` API işlemini kullanarak imajı tüketiciyle "
"paylaşır."
msgid ""
"The simplest way to obtain a virtual machine image that works with OpenStack "
"is to download one that someone else has already created. Most of the images "
"contain the ``cloud-init`` package to support the SSH key pair and user data "
"injection. Because many of the images disable SSH password authentication by "
"default, boot the image with an injected key pair. You can ``SSH`` into the "
"instance with the private key and default login account. See the `OpenStack "
"End User Guide <https://docs.openstack.org/user-guide/configure-access-and-"
"security-for-instances.html>`_ for more information on how to create and "
"inject key pairs with OpenStack."
msgstr ""
"OpenStack ile çalışan bir sanal makine imajı elde etmenin en kolay yolu "
"başka birinin oluşturduğu bir imajı indirmektir. Çoğu imaj SSH anahtar "
"çiftini ve veri eklemeyi desteklemek için ``cloud-init`` paketini içerir. "
"Çoğu imaj öntanımlı olarak SSH parola girişini kapattığından, imajı "
"eklediğiniz anahtar çiftiyle ön yükleyin. Öntanımlı giriş hesabı ve özel "
"anahtar ile sunucuya ``SSH`` çekebilirsiniz. OpenStack ile anahtar "
"çiftlerini nasıl oluşturup ekleyeceğinizle ilgili daha fazla bilgi için "
"`OpenStack Son Kullanıcı Kılavuzuna <https://docs.openstack.org/user-guide/"
"configure-access-and-security-for-instances.html>`_ göz atın."
msgid ""
"The size of the disk in a virtual machine image is determined when you "
"initially create the image. However, OpenStack lets you launch instances "
@ -2838,50 +2801,6 @@ msgstr ""
"metaveri servisinden veeya yapılandırma sürücüsünden indirecek şekilde "
"yapılandırılmalıdır."
msgid ""
"The underlying image file that you created with the :command:`qemu-img "
"create` command is ready to be uploaded. For example, you can upload the ``/"
"tmp/centos.qcow2`` image to the Image service by using the :command:"
"`openstack image create` command. For more information, see the `Create or "
"update an image <https://docs.openstack.org/user-guide/common/cli-manage-"
"images.html#create-or-update-an-image-glance>`__."
msgstr ""
":command:`qemu-img create` komutu ile oluşturduğunuz altta yatan imaj "
"dosyası yüklenmeye hazır. Örneğin ``/tmp/centos.qcow2`` imajını İmaj "
"servisine :command:`openstack image create` komutuyla yükleyebilirsiniz. "
"Daha fazla bilgi için `Bir imaj oluşturma veya güncellemeye <https://docs."
"openstack.org/user-guide/common/cli-manage-images.html#create-or-update-an-"
"image-glance>`__ göz atın."
msgid ""
"The underlying image file that you created with the :command:`qemu-img "
"create` command is ready to be uploaded. For example, you can upload the ``/"
"tmp/fedora.qcow2`` image to the Image service by using the :command:"
"`openstack image create` command. For more information, see the `Create or "
"update an image <https://docs.openstack.org/user-guide/common/cli-manage-"
"images.html#create-or-update-an-image-glance>`__."
msgstr ""
":command:`qemu-img create` komutuyla oluşturduğunuz altta yatan imaj dosyası "
"yüklenmeye hazır. Örneğin, ``/tmp/fedora.qcow2`` imajını :command:`openstack "
"image create` komutuyla İmaj servisine yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi "
"için, bknz `Bir imaj oluşturun veya güncelleyin <https://docs.openstack.org/"
"user-guide/common/cli-manage-images.html#create-or-update-an-image-"
"glance>`__."
msgid ""
"The underlying image file that you created with the :command:`qemu-img "
"create` command, such as ``/tmp/trusty.qcow2``, is now ready for uploading "
"to the Image service by using the :command:`openstack image create` command. "
"For more information, see the `Create or update an image <https://docs."
"openstack.org/user-guide/common/cli-manage-images.html#create-or-update-an-"
"image-glance>`__."
msgstr ""
":command:`qemu-img create` komutuyla oluşturduğunuz imaj dosyası, örneğin ``/"
"tmp/trusty.qcow2``, artık :command:`openstack image create` komutuyla İmaj "
"servisine yüklenmeye hazır. Daha fazla bilgi için `Bir imaj oluşturun veya "
"güncelleyin <https://docs.openstack.org/user-guide/common/cli-manage-images."
"html#create-or-update-an-image-glance>`__ adresine bakınız."
msgid ""
"The version of Hyper-V that ships with Microsoft Server 2012 uses the newer "
"`VHDX <http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831446.aspx>`_ format, "

Loading…
Cancel
Save